Keskittymisvaikeuksien yhteys kognitiiviseen tehtäväsuoriutumiseen WAIS-IV:n suomalaisessa standardointiaineistossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201601281106
Title: Keskittymisvaikeuksien yhteys kognitiiviseen tehtäväsuoriutumiseen WAIS-IV:n suomalaisessa standardointiaineistossa
Author: Viertola, Hannele
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201601281106
http://hdl.handle.net/10138/159883
Thesis level: master's thesis
Abstract: Concentration as a cognitive function is closely related to attention which has many definitions. Functional subsystems of attention are crucial in cognitive processing and attention is related to cognitive performance. The Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) is a test designed to measure cognitive performance and the newest, fourth edition of the test (WAIS-IV) has also been standardized in Finland. Because attention is crucial in cognitive processing it is relevant to examine the association between concentration difficulties and cognitive task performance in WAIS-IV –test. This Master's thesis is based on WAIS-IV's Finnish standardization sample. Observation of concentration difficulties by the examiner was available in 600 cases and self-evaluation by the examinee in 607 cases. In 580 cases both evaluations were available. Based on examiner observation 358 (59,7%) of subjects experienced little, medium or a lot of concentration difficulties. Based on self-evaluation 419 (69%) of the examinees experienced little, medium or a lot of concentration difficulties. Differences between the evaluations were found in distributions of concentration difficulties groups and in relations between concentration difficulties and cognitive task performance in WAIS-IV –test. Concentration difficulties evaluated by the researcher were related to almost all subtests, all indices, General Ability Index (GAI) and to Full Scale IQ (FSIQ) where as self reported concentration difficulties were not related to cognitive task performance in WAIS-IV –test. The results show that concentration difficulties are common and they may have an overall negative relation to cognitive test performance. One of the main purposes in clinical neuropsychological examination is to evaluate the optimal cognitive performance level of the examinee. For this reason it is crucial to pay attention to negative relation of concentration difficulties to cognitive test performance. This improves the reliability of the clinical evaluation of cognitive performance.Keskittyminen viittaa kognitiivisena toimintona tarkkaavuuteen, jota on määritelty eri tavoin. Tarkkaavuuden toimintajärjestelmät ovat keskeisiä kognitiivisen toiminnan kannalta ja tarkkaavuuden on osoitettu vaikuttavan kognitiiviseen suoriutumiseen. Kognitiivisia toimintoja voidaan puolestaan tutkia esimerkiksi Wechslerin kognitiivisten kykyjen testeillä, joista uusin Suomeen normitettu versio on WAIS-IV. Koska tarkkaavuus on keskeinen osa kognitiivisia toimintoja, on relevanttia tarkastella, miten tutkijan ja tutkittavan arvioimat keskittymisvaikeudet ovat yhteydessä WAIS-IV:n tehtäväsuoriutumiseen. Tässä pro gradu –tutkielmassa käytetään aineistona WAIS-IV:n suomalaista standardointiaineistoa. Aineisto koostuu 600:sta tutkijan ja 607:stä tutkittavan tekemästä keskittymisvaikeuden arviosta. Näistä 580:nen osalta arvio on molemmilta. Tutkijan arvion mukaan 358:lla (59,7%) ja tutkittavan arvion mukaan 419:llä (69%) oli vähän, kohtalaisesti tai paljon keskittymisvaikeuksia. Tutkijan ja tutkittavan arviot erosivat toisistaan siinä, miten keskittymisvaikeudet jakautuivat kolmeen vaikeusasteryhmään ja olivat yhteydessä WAIS-IV:n kognitiiviseen tehtäväsuoriutumiseen. Tutkijan arvion mukaan keskittymisvaikeudet olivat negatiivisesti yhteydessä lähes kaikkiin osatesteihin, kaikkiin indekseihin, Yleiseen kykyindeksiin ja Kokonaisälykkyysosamäärään. Tutkittavan arvion mukaan keskittymisvaikeudet eivät olleet lainkaan yhteydessä WAIS-IV:n kognitiiviseen tehtäväsuoriutumiseen. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että keskittymisvaikeudet ovat yleisiä ja ne voivat olla kokonaisuudessaan yhteydessä heikompaan WAIS-IV:n tehtäväsuoriutumiseen. Koska kliinisessä neuropsykologisessa tutkimuksessa pyritään arvioimaan tutkittavan optimaalinen kognitiivinen suoritustaso, on keskeistä huomioida keskittymisvaikeuksien negatiivinen yhteys siihen. Tämän tutkimuksen tulosten avulla voidaan vahvistaa kliinisen kognitiivisen tutkimuksen luotettavuutta.
Subject: WAIS-IV
keskittyminen
tarkkaavuus
keskittymisvaikeus
kognitiivinen suoriutuminen
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record