Kertolaskujen oppimisen tukeminen 2. luokalla : Tutkimuskohteena opettajan oppaat ja opettajat

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201601281082
Title: Kertolaskujen oppimisen tukeminen 2. luokalla : Tutkimuskohteena opettajan oppaat ja opettajat
Author: Alakoski, Riikka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201601281082
http://hdl.handle.net/10138/159888
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Objectives. The aim of this study was to investigate primary school 2nd grade math teacher's guides as well as class teachers, for the learning support features in multiplication. The related research problems are following: How the teacher's guides for the mathematics support students of 2nd grade in learning of the multiplication? How the selected 2nd grade class teachers support the learning features in their multiplication lessons? Methods. This study is divided into two parts. The first part is a qualitative study of 2nd grade math teacher's guides, where three different book series (Matikka 2, Open Kymppi 2 and Tuhattaituri 2) were studied based on the theory-driven content analysis. The exercises from the book series were divided into several studied features: the steps of the arithmetic concept formation, understanding the calculation procedure with whole numbers, sequence skills, Bruner's learning theory and Fuson's language of mathematics. All the features were analyzed with Bereday's comparative analysis. The second part is a case study, where three independent 2nd grade class teachers were studied with the method of stimulated recall. All the teachers were monitored and videotaped during one multiplication lesson and interviewed afterwards about the teaching of multiplication in general and based on the videotaped lecture. The interviews were analyzed with thematic analysis. The results and conclusions. The math teacher's guide Matikka 2 emphasizes the connection between addition and multiplication as well as the learning period during the stage of concrete strategies. Sequence skills were supported the most in the Open Kymppi 2 guide, which had many exercises emphasizing mechanical repetition. On the other hand, the three stages of representation and mathematic languages were less supported in Open Kymppi 2 than in the other guides. The exercises in the Tuhattaituri 2 supported the learning features of the multiplication fairly evenly, although some of the exercises repeated themselves. Numbers 0 and 1 were less supported in Tuhattaituri 2 than in the other guides. All guides supported mental strategies, enactive stage of representation and mathematic languages quite poorly. In the second part of the study, during the multiplication lessons the teachers took well into account the stages of concrete strategies and automated concept formation. On the other hand, the stage of mental strategies did not show up in the results, only when asked separately. In addition, the use of the teacher's guides in the planning of the multiplication lessons was not significant for the studied teachers. Although the lessons supported the learning experience of multiplication quite versatilely, the studied teachers mentioned only some of the supported features in the learning of multiplication.Tavoitteet. Tutkimukseni tarkoitus oli selvittää, miten kertolaskujen oppimista tuetaan kouluissa käytössä olevien opettajan oppaiden harjoituksissa sekä sitä, miten opettajat tukevat opetuksessaan kertolaskujen oppimista. Tutkimusongelmani ovat seuraavat: 1. Millä tavoin matematiikan 2. luokan opettajan oppaat tukevat kertolaskujen oppimista? 2. Miten opettaja tukee kertolaskujen oppimista? Menetelmät. Tutkin kolmen eri kirjasarjan 2. luokan matematiikan opettajan opasta: Matikka 2, Open Kymppi 2 ja Tuhattaituri 2. Keskityin tutkimaan oppaista kertolaskuun johdattelevan sekä kertolaskuja opettavien kappaleiden opettajalle suunnattuja harjoituksia. Oppaiden lisäksi tutkin kolmea kouluissa tällä hetkellä opettavaa luokanopettajaa. Opettajien tutkimukseen käytin stimulated recall -menetelmää. Kuvasin opettajilta yhden kertolaskujen opetustunnin ja haastattelin opettajia erikseen kertolaskujen opetuksesta yleisesti sekä tämän tunnin pohjalta. Tutkimukseni oli laadullinen tapaustutkimus. Luokittelin molempien tutkimusten tulokset teorialähtöisellä sisällönanalyysillä, jonka analyysirunko pohjautui kertolaskujen oppimisen sekä aritmeettisen käsitteenmuodostuksen teoriaan. Opettajan oppaat analysoin Beredayn vertailevalla analyysilla ja opettajien haastattelutulokset teemoittelun avulla. Tulokset ja johtopäätökset. Opettajan oppaiden tuloksena oli, että Matikka painotti yhteen- ja kertolaskujen yhteyttä sekä kertolaskujen oppimista konkreettisten strategioiden vaiheessa ja laskujen ymmärtämistä lukumäärinä. Open Kymppi tuki lukujonotaitoja enemmän kuin muut tutkittavat oppaat. Open Kymppi sisälsi paljon mekaanista toistoa painottavia harjoituksia. Oppaan heikkoutena oli, että se tuki muita oppaita heikommin oppimisen tasoja ja matematiikan kieliä. Tuhattaiturin harjoitukset tukivat kertolaskujen oppimista tasaisesti, mutta osa oppaan harjoituksista toisti itseään. Lukuja 0 ja 1 kertolaskuissa tuettiin Tuhattaiturissa muita oppaita heikommin. Kaikki oppaat tukivat toiminnallista oppimisen tasoa ja kieltä sekä mentaalien strategioiden vaihetta heikosti. Seuraamieni oppituntien ja opettajien haastattelujen tuloksien pohjalta opettajat huomioivat opetuksessaan konkreettisten strategioiden sekä automatisoituneen käsitteenmuodostuksen vaiheet, mutta mentaalien strategioiden vaiheen tietoinen huomioiminen ei tuloksista ilmennyt. Opettajat toivat mentaaleita laskustrategioita esille vasta erikseen kysyttäessä. Toisena tuloksena oli, etteivät opettajat käytä kertolaskujen opetuksensa suunnittelun tukena merkittävästi opettajan opasta. Kuvattujen tuntien harjoitukset tukivat kertolaskujen oppimista monipuolisesti, mutta opettajat nimesivät harjoitusten kertolaskua tukevista piirteistä vain osan.
Subject: kertolasku
käsitteenmuodostus
kertolaskustrategiat
opettajan opas
opettaja
2. luokka


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record