Kuulovammainen oppilas yleisopetuksessa : Opettaja sosiaalisen osallisuuden edistäjänä

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201601281084
Titel: Kuulovammainen oppilas yleisopetuksessa : Opettaja sosiaalisen osallisuuden edistäjänä
Författare: Erkamo, Laura
Medarbetare: Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Utgivare: Helsingfors universitet
Datum: 2015
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201601281084
http://hdl.handle.net/10138/159889
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstrakt: Aims. This study examines teachers as the supporters of social participation of hearing-impaired students in mainstream schools. Social participation means positive interaction, acceptance of classmates, mutual friendships and a feeling of acceptance by classmates. It is a key part of inclusion and to some extent it should also be understood as a precondition of learning. The aim is to find out what are the means by which teachers support the social participation of hearing-impaired students in mainstream classes. Another objective of this study is to determine whether teachers even consider the support of social participation as an integral factor when teaching hearing-impaired students. Methods. The research data was collected by questionnaires sent to teachers who had a hearing-impaired student in their class. All in all, the data consisted of about 109 teachers' views on teaching hearing-impaired student, but contained a total of 119 individual teacher-student relationships. Simple frequencies and cross-tabulations were used to describe the teachers in the data and their general attitudes towards teaching the hearing-impaired students. Answers to the open-ended questions were analyzed by content analysis and quantification of the data was carried out to further analyze the data. Results and conclusions. Based on the results of this study, it can be assumed that on the average teachers have positive attitudes towards teaching hearing-impaired students in mainstream classes and are confident in their own abilities. Teachers support the social participation of hearing-impaired students particularly by creating an accepting atmosphere as well as promoting open discussions among students. In addition, teachers support social participation by utilizing group work situations, taking into account special needs, training social skills, encouraging the hearing-impaired student and by uniting the entire class. Teachers feel that it is important to create the right kind of listening conditions when teaching hearing-impaired students. On the other hand supporting social participation is not seen as an integral factor.Tavoitteet. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, millaisia yleisopetuksessa opiskelevan kuulovammaisen oppilaan sosiaalisen osallisuuden edistäjiä opettajat ovat. Sosiaalisella osallisuudella tarkoitetaan positiivista kanssakäymistä, luokkatovereiden hyväksyntää, vastavuoroisia ystävyyssuhteita ja tunnetta siitä, että on luokkatovereiden hyväksymä. Se on keskeinen osa inkluusiota ja jossain määrin se tulee myös ymmärtää oppimisen edellytyksenä. Tavoitteena on selvittää, mitkä ovat ne keinot, joiden avulla opettajat edistävät yleisopetuksessa opiskelevan kuulovammaisen oppilaan sosiaalista osallisuutta. Vähintään yhtä keskeinen tavoite on selvittää, onko kuulovammaisen oppilaan sosiaaliseen osallisuuden edistäminen ylipäätään opettajien mielestä keskeinen asia. Menetelmät. Tutkimuksen aineisto kerättiin yleisopetuksessa opiskelevien oppilaiden opettajille lähetetyn kyselylomakkeen avulla. Kaiken kaikkiaan aineisto sisälsi noin 109 opettajan näkemyksen kuulovammaisen oppilaan opettamisesta, mutta käsitti yhteensä 119 yksilöllistä opettaja-oppilas-suhdetta. Tutkimusjoukon kuvauksessa ja opettajien yleisen suhtautumisen selvittämisessä hyödynnettiin frekvenssejä ja ristiintaulukointia. Avointen kysymysten vastaukset analysointiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin ja jatkoanalysointiin kvantifioinnin avulla. Tulokset ja johtopäätökset. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voidaan olettaa, että opettajat keskimäärin suhtautuvat myönteisesti kuulovammaisen oppilaan opettamiseen yleisopetuksessa ja ovat luottavaisia omiin valmiuksiinsa. Kuulovammaisen oppilaan sosiaalista osallisuutta opettajat edistävät erityisesti tasa-arvoisen ilmapiirin sekä keskustelemisen ja osallistamisen keinoin. Tämän lisäksi opettajat edistävät sosiaalista osallisuutta hyödyntämällä ryhmätyöskentelytilanteita, ottamalla erityistarpeet huomioon, harjoittamalla sosiaalisia taitoja, rohkaisemalla kuulovammaista oppilasta ja ryhmäyttämällä koko luokkaa. Opettajien mielestä kuulovammaisen oppilaan opetuksessa tulisi huomioida oikeanlaisten kuunteluolosuhteiden luominen. Sen sijaan sosiaalisen osallisuuden edistäminen ei ole opettajien mielestä kovin keskeinen asia.
Subject: kuulovammainen oppilas
sosiaalinen osallisuus
inkluusio


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post