Laulupiirtävä luokka : Alakoulun opettajien näkökulmia laulupiirtämisen menetelmään

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201601281087
Title: Laulupiirtävä luokka : Alakoulun opettajien näkökulmia laulupiirtämisen menetelmään
Author: Kesäniemi, Satu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201601281087
http://hdl.handle.net/10138/159891
Thesis level: master's thesis
Abstract: Goals. The aim of this study was to identify teacher's perceptions about Songdrawing in school. The Songdrawing method is developed by songwriter Minna Lappalainen. The research questions were consisted of teachers views about using the method, interaction, learning through the songdrawing and developing the method itself. There was only a little amount of research concerning Songdrawing and I adjusted the questions according to the need for getting more information on the use of the method as a part of the teachers work. I also reviewed views on what it is possible to learn in the context of school. Ideas on how to take advantage of the method are found throughout this research and the information on how to further develop Songdrawing are also given to the developer of this method. Methodology. The study has been conducted with qualitative research approach and the data was collected based on theme interviews. Ten elementary school teachers participated in the study. Of the ten teachers seven had already used Songdrawing in their teaching and were interviewed with individual interviews. Three teachers in turn took part in a group interview and they hadn't used the method in their teaching but had just took part in a training in which the Songdrawing method was introduced to them. The data was analysed by using qualitative content analysis. Results and conclusions. All of the interviews revealed that the Songdrawing method can be used in elementary schools and especially in primary education. The method can be used in teaching as single exercises, projects, in co-operation with different grade levels and in social functions of the school. All of the interviews also revealed that the Songdrawing method can be used in interdisciplinary schoolwork. The results of the study also revealed participants views about co-operation on Song-drawing from both the teacher's and student's point of view. According to teachers perceptions it was possible to learn different skills by using the method: school skills, motor skills, school subject knowledge and skills, co-operational skills, emotional skills, self-knowledge skills and creative skills. The results mainly confirmed the information already known about the method and revealed views that primary school teachers had about the subject. Participants who had used Songdrawing gave development ideas that mainly consisted suggestions on how to improve the material for using the method. The conclusion on the result of the study is that the Songdrawing method can be versatilely used in schools as a part of teaching in different occasions and when learning different matters.Tavoitteet. Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa opettajien käsityksiä lauluntekijä Minna Lappalaisen kehittämästä laulupiirtämisen menetelmästä koulussa. Tutkimusongelmiksi muodoistuivat tutkimukseen osallistuneiden opettajien käsitykset menetelmän käytöstä, yhdessä toimimisesta, menetelmän avulla oppimisesta ja menetelmän kehittämisestä. Laulupiirtämisestä on olemassa vain vähän tutkimustietoa. Kysymystenasettelu syntyi sekä tarpeesta saada tietoa menetelmän käytöstä koulussa osana opettajan työtä että siitä, mitä menetelmän avulla on mahdollista koulun kontekstissa oppia. Tutkimuksella saadun tiedon avulla annetaan käyttöideoita menetelmän hyödyntämiseksi ja tuotetaan laulupiirtämisen kehittäjälle tietoa menetelmän käyttökokemuksista, käsityksistä ja kehittämisehdotuksista. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin laadullisella tutkimusotteella ja aineisto kerättiin teemahaastatteluin. Tutkimukseen osallistui kymmenen peruskoulun alaluokilla opettavaa opettajaa. Heistä seitsemän menetelmää käyttänyttä osallistui yksilöhaastatteluun ja kolme yhteen ryhmähaastatteluun, joka pidettiin heille heti koulutuksen jälkeen. Aineisto analysoitiin laadullisella sisällönanalyysillä. Tulokset ja johtopäätökset. Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden opettajien käsitysten mukaan laulupiirtäminen soveltui käytettäväksi koulussa. Sellaisenaan menetelmä soveltui erityisesti alkuopetukseen. Menetelmää voitiin käyttää opetuksessa yksittäisinä harjoitteina tai kokonaisuuksina oppitunneilla, eri luokka-asteiden välisessä työskentelyssä, koulun sosiaalisissa tilaisuuksissa ja tukiopetustilanteissa. Kaikissa haastatteluissa ilmeni myös laulupiirtämisen menetelmän soveltuvan osaksi opetuksen eheyttämistä. Tutkimuksen tuloksissa nousi esille erilaisia laulupiirtämisessä yhdessä toimimista määrittäviä tekijöitä opettajan ja oppilaan kannalta. Menetelmän avulla voitiin opettajien käsitysten mukaan oppia erilaisia taitoja: koululaistaitoja, motorisia taitoja, oppiaineiden sisältöjä, yhdessä toimimisen taitoja, tunnetaitoja, itsetuntemukseen ja minäpystyvyyteen liittyviä taitoja sekä luovan toiminnan taitoja. Nämä vahvistivat jo aiemmin tiedettyä laulupiirtämisestä ja niiden myötä saatiin tärkeää tietoa alakoulun opettajien käyttökokemuksista ja käsityksistä menetelmän kehittämistä varten. Menetelmää käyttäneiden opettajien kehittämisehdotukset suuntautuivat pääosin materiaalitoiveisiin. Aineiston valossa voidaan todeta, että laulupiirtämistä on mahdollista käyttää monipuolisesti osana opetusta erilaisissa tilanteissa ja eri asioiden oppimisessa.
Subject: songdrawing
learning through the arts
arts integration
elementary education
laulupiirtäminen
taiteiden avulla oppiminen
taideintegraatio
alakoulu
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Satu_Kesaniemi_pg_2015.pdf 6.028Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record