Temperamenttipiirteiden yhteys stressinhallintakeinoihin luokanopettajilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201601281098
Title: Temperamenttipiirteiden yhteys stressinhallintakeinoihin luokanopettajilla
Alternative title: Association between temperament and coping with classroom teachers
Author: Laitinen, Jenni
Other contributor: Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201601281098
http://hdl.handle.net/10138/159892
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psykologia
Psychology
Psykologi
Abstract: Objectives. Previous studies have shown that some personality characteristics are associated with better coping than others. Knowledge concerning temperament characteristics and coping methods among primary school teachers is so far limited. The aim of this study was to examine the association between primary school teachers' temperament characteristics and coping methods. The hypotheses were that, 1) high harm avoidance is associated with the use of the emotion focused coping, 2) low harm avoidance is associated with problem focused coping, 3) high reward dependence is associated with seeking for social support, 4) persistence is associated with problem focused coping, and 5) high novelty seeking is associated with problem focused coping. Methods. The participants were 55 primary school teachers in the metropolitan area. Temperament was measured using Cloninger's Temperament and Character Inventory (TCI). The temperament characteristics were harm avoidance, novelty seeking, reward dependence and persistence. Coping was measured using The COPE Inventory. The questions were combined into 15 coping strategies. The data were analysed using Pearson correlation and linear regression. Socio-economic background was controlled in the first model and the other temperament characteristics in the second model. Results and conclusions. Different temperament characteristics have differential associations with the used coping strategies. High harm avoidance was associated with the use of the emotion-focused coping methods and with the problem-focused coping methods. High novelty seeking was associated with the decreased use of avoidant coping and increased use of the emotion-focused coping methods. High reward dependence was associated with seeking of both instrumental and emotional social support and emotion-focused coping methods. Persistence was associated with decreased use of the problem-focused coping methods. The results of this study should be confirmed and repeated with the use of larger and more representative sample of classroom teachers. Also the future research should study if coping methods work as mediating factors between teachers' personality traits and well-being at work and associations of Cloninger's personality theory's character traits and different personality profiles to coping methods.Tavoitteet. Joidenkin persoonallisuuspiirteiden on todettu olevan yhteydessä hyvin toimivien stressinhallintakeinojen käyttöön. Tieto persoonallisuuden ja stressinhallintakeinojen välisestä yhteydestä luokanopettajilla on kuitenkin vielä melko vähäistä. Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää temperamenttipiirteiden ja stressinhallintakeinojen välisiä yhteyksiä luokanopettajilla. Tutkimushypoteesit olivat: 1) korkea turvallisuushakuisuus on yhteydessä tunnesuuntautuneisiin stressinhallintakeinoihin, 2) matala turvallisuushakuisuus on yhteydessä ratkaisukeskeisiin stressinhallintakeinoihin, 3) korkea sosiaalinen herkkyys on yhteydessä sosiaalisen tuen hakemiseen, 4) sinnikkyys on yhteydessä ratkaisukeskeisiin stressinhallintakeinoihin ja 5) korkea elämyshakuisuus on yhteydessä ratkaisukeskeisiin stressinhallintakeinoihin. Menetelmät. Kyselytutkimukseen osallistui 55 pääkaupunkiseudun peruskoulujen luokanopettajaa. Temperamenttipiirteitä mitattiin Cloningerin Temperament and Character Inventory (TCI) mittarilla. Tutkittavat temperamenttipiirteet olivat turvallisuushakuisuus, elämyshakuisuus, sosiaalinen herkkyys ja sinnikkyys. Stressinhallintakeinoja mitattiin The COPE Inventory-mittarilla, jonka väittämät muodostavat 15 stressinhallintakeinoa. Temperamenttipiirteiden yhteyttä stressinhallintakeinoihin tutkittiin lineaarisen regression avulla. Ensimmäisessä mallissa kontrolloitiin taustamuuttujat ja toisessa mallissa taustamuuttujien lisäksi muut temperamenttipiirteet. Tulokset ja johtopäätökset. Luokanopettajien temperamenttipiirteillä oli yhteys käytettyihin stressinhallintakeinoihin. Korkea turvallisuushakuisuus oli yhteydessä sekä tunnekeskeisiin että ratkaisukeskeisiin stressinhallintakeinoihin. Korkea elämyshakuisuus oli yhteydessä tunnekeskeisiin stressinhallintakeinoihin ja toiminnasta pidättäytymiseen. Korkea sosiaalinen herkkyys oli yhteydessä välineellisen ja emotionaalisen sosiaalisen tuen hakemiseen ja tunnesuuntautuneisiin keinoihin. Korkea sinnikkyys oli yhteydessä ratkaisukeskeisiin stressinhallintakeinoihin. Tutkimuksen tulokset tulisi vahvistaa laajemman ja paremmin tutkimuspopulaatiota edustavan otoksen avulla. Lisäksi olisi hyvä tutkia stressinhallintakeinoja välittävinä tekijöinä persoonallisuuspiirteiden ja opettajien työhyvinvoinnin välillä ja Cloningerin persoonallisuusteorian luonteenpiirteiden sekä erilaisten persoonallisuusprofiilien yhteyttä stressinhallintakeinoihin.
Subject: personality
temperament
coping
persoonallisuus
temperamentti
stressinhallinta


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record