Temperamenttipiirteiden yhteys stressinhallintakeinoihin luokanopettajilla

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Laitinen, Jenni
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201601281098
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/159892
dc.description.abstract Objectives. Previous studies have shown that some personality characteristics are associated with better coping than others. Knowledge concerning temperament characteristics and coping methods among primary school teachers is so far limited. The aim of this study was to examine the association between primary school teachers' temperament characteristics and coping methods. The hypotheses were that, 1) high harm avoidance is associated with the use of the emotion focused coping, 2) low harm avoidance is associated with problem focused coping, 3) high reward dependence is associated with seeking for social support, 4) persistence is associated with problem focused coping, and 5) high novelty seeking is associated with problem focused coping. Methods. The participants were 55 primary school teachers in the metropolitan area. Temperament was measured using Cloninger's Temperament and Character Inventory (TCI). The temperament characteristics were harm avoidance, novelty seeking, reward dependence and persistence. Coping was measured using The COPE Inventory. The questions were combined into 15 coping strategies. The data were analysed using Pearson correlation and linear regression. Socio-economic background was controlled in the first model and the other temperament characteristics in the second model. Results and conclusions. Different temperament characteristics have differential associations with the used coping strategies. High harm avoidance was associated with the use of the emotion-focused coping methods and with the problem-focused coping methods. High novelty seeking was associated with the decreased use of avoidant coping and increased use of the emotion-focused coping methods. High reward dependence was associated with seeking of both instrumental and emotional social support and emotion-focused coping methods. Persistence was associated with decreased use of the problem-focused coping methods. The results of this study should be confirmed and repeated with the use of larger and more representative sample of classroom teachers. Also the future research should study if coping methods work as mediating factors between teachers' personality traits and well-being at work and associations of Cloninger's personality theory's character traits and different personality profiles to coping methods. en
dc.description.abstract Tavoitteet. Joidenkin persoonallisuuspiirteiden on todettu olevan yhteydessä hyvin toimivien stressinhallintakeinojen käyttöön. Tieto persoonallisuuden ja stressinhallintakeinojen välisestä yhteydestä luokanopettajilla on kuitenkin vielä melko vähäistä. Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää temperamenttipiirteiden ja stressinhallintakeinojen välisiä yhteyksiä luokanopettajilla. Tutkimushypoteesit olivat: 1) korkea turvallisuushakuisuus on yhteydessä tunnesuuntautuneisiin stressinhallintakeinoihin, 2) matala turvallisuushakuisuus on yhteydessä ratkaisukeskeisiin stressinhallintakeinoihin, 3) korkea sosiaalinen herkkyys on yhteydessä sosiaalisen tuen hakemiseen, 4) sinnikkyys on yhteydessä ratkaisukeskeisiin stressinhallintakeinoihin ja 5) korkea elämyshakuisuus on yhteydessä ratkaisukeskeisiin stressinhallintakeinoihin. Menetelmät. Kyselytutkimukseen osallistui 55 pääkaupunkiseudun peruskoulujen luokanopettajaa. Temperamenttipiirteitä mitattiin Cloningerin Temperament and Character Inventory (TCI) mittarilla. Tutkittavat temperamenttipiirteet olivat turvallisuushakuisuus, elämyshakuisuus, sosiaalinen herkkyys ja sinnikkyys. Stressinhallintakeinoja mitattiin The COPE Inventory-mittarilla, jonka väittämät muodostavat 15 stressinhallintakeinoa. Temperamenttipiirteiden yhteyttä stressinhallintakeinoihin tutkittiin lineaarisen regression avulla. Ensimmäisessä mallissa kontrolloitiin taustamuuttujat ja toisessa mallissa taustamuuttujien lisäksi muut temperamenttipiirteet. Tulokset ja johtopäätökset. Luokanopettajien temperamenttipiirteillä oli yhteys käytettyihin stressinhallintakeinoihin. Korkea turvallisuushakuisuus oli yhteydessä sekä tunnekeskeisiin että ratkaisukeskeisiin stressinhallintakeinoihin. Korkea elämyshakuisuus oli yhteydessä tunnekeskeisiin stressinhallintakeinoihin ja toiminnasta pidättäytymiseen. Korkea sosiaalinen herkkyys oli yhteydessä välineellisen ja emotionaalisen sosiaalisen tuen hakemiseen ja tunnesuuntautuneisiin keinoihin. Korkea sinnikkyys oli yhteydessä ratkaisukeskeisiin stressinhallintakeinoihin. Tutkimuksen tulokset tulisi vahvistaa laajemman ja paremmin tutkimuspopulaatiota edustavan otoksen avulla. Lisäksi olisi hyvä tutkia stressinhallintakeinoja välittävinä tekijöinä persoonallisuuspiirteiden ja opettajien työhyvinvoinnin välillä ja Cloningerin persoonallisuusteorian luonteenpiirteiden sekä erilaisten persoonallisuusprofiilien yhteyttä stressinhallintakeinoihin. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject personality en
dc.subject temperament en
dc.subject coping en
dc.subject persoonallisuus fi
dc.subject temperamentti fi
dc.subject stressinhallinta fi
dc.title Temperamenttipiirteiden yhteys stressinhallintakeinoihin luokanopettajilla fi
dc.title.alternative Association between temperament and coping with classroom teachers en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Psykologia fi
dc.subject.discipline Psychology en
dc.subject.discipline Psykologi sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201601281098

Files in this item

Files Size Format View
Pro_gradu_Jenni_Laitinen (002).pdf 1.381Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record