Osallistuminen, tyytyväisyys ja elämänlaatu : toisiaan täydentävät tavoitteet kuntoutumiselle aivovamman jälkeen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201601281095
Title: Osallistuminen, tyytyväisyys ja elämänlaatu : toisiaan täydentävät tavoitteet kuntoutumiselle aivovamman jälkeen
Author: Hiltunen, Henna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201601281095
http://hdl.handle.net/10138/159893
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstract: Aims. Participation after a traumatic brain injury (TBI), e.g. return to work and social roles, is regarded to be the ultimate goal of rehabilitation. At the same time patient's perception of quality of life (QoL) and a subjective satisfaction have become important perspectives in the outcome assessment after TBI. Research shows evidence of relation between participation and QoL, but little is known about the association of the activity specific participation and QoL. In addition correlations between participation activities and subjective appraisals of them are inconsistent. The aim of this study was to explore activity specific participation after TBI and investigate relations between activities and patients' satisfaction with these activities and health-related quality of life (HRQoL). Additionally, less studied effects of elements like sociodemographic factors, injury severity, functional outcome and mood disorders in the association to these were explored. Methods. The study group consisted of a total of 157 adults with brain injury, aged 20–63 years, 101 (64 %) of them being men. The patients participated in an assessment of HRQoL, mood, functional outcome, general health and participation. ICF was the framework used for defining participation. Results. In this study activity specific participation was at best moderately but consistently associated with persons' satisfaction with these activities and HRQoL. Activity specific participation accounted for 3–27 % of the variance in satisfaction and 6–23 % of the variance in total QOLIBRI score. Sociodemographic factors of the patient had no influence on the results, but functional outcome, injury severity and mood disorders changed associations with work status and independence in household finance and satisfaction and HRQoL. The number of regular hobbies and close friendships predicted greater HRQoL. In turn, additional health problems, help needed in daily activities and mood disorders predicted lower HRQoL. Together these variables accounted for 54 % of the variance in the total QOLIBRI score. Results implicate that according to the level of participation directional assumptions of satisfaction of participation and HRQoL can be made. Yet functional outcome, injury severity, mood and personal preferences have influence. Objective information of the participation and the subjective satisfaction and experience of HRQoL reflect different dimensions of a goal attainment and an outcome assessment of rehabilitation after TBI. Therefore both should be taken into account in a rehabilitation phase.Tavoitteet. Aivovamman jälkeistä osallistumista, kuten työelämään ja sosiaalisiin rooleihin paluuta, pidetään keskeisimpänä kuntoutustavoitteena. Samalla vammautuneen oma kokemus elämänlaadusta ja subjektiivinen tyytyväisyys ovat nousseet tärkeiksi näkökulmiksi aivovamman vaikutusten arvioinnissa. Tutkimuksissa osallistumisen on havaittu olevan yhteydessä elämänlaatuun, mutta tulokset osallistumisen yhteydestä subjektiiviseen tyytyväisyyteen osallistumisesta ovat ristiriitaisia. Vähemmän tiedetään myös yksittäisten osallistumista kuvaavien muuttujien yhteyksistä elämänlaatuun sekä vammautuneiden sosiodemografisten, vammaan ja toimintakykyyn liittyvien tekijöiden sekä mielialan vaikutuksista yhteyksiin. Tutkimusten perusteella on herännyt kysymys, edustavatko osallistuminen, tyytyväisyys osallistumiseen sekä kokemus elämänlaadusta käytännössä samaa asiaa, vai tulisiko niitä tarkastella erillisinä ilmiöinä. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin aivovamman saaneiden kuntoutujien osallistumista ja selvitettiin, onko osallistumisella yhteys koettuun tyytyväisyyteen osallistumisesta ja terveyteen liittyvään elämänlaatuun. Lisäksi tutkittiin, muuttuuko yhteys, kun kuntoutujan taustaan, vammaan, toimintakykyyn ja mielialaan liittyvät tekijät on huomioitu. Menetelmät. Tutkimusjoukko koostui 157 aivovamman saaneesta kuntoutujasta, jotka olivat tutkimushetkellä iältään 20–63 –vuotiaita, ja joista 101 (64 %) oli miehiä. Kuntoutujat osallistuivat terveyteen liittyvää elämänlaatua QOLIBRI-mittarilla kartoittavaan tutkimukseen, jossa elämänlaadun lisäksi selvitettiin kuntoutujien mielialaa, toimintakykyä sekä yleistä terveyttä ja osallistumista. ICF-luokitusta käytettiin viitekehyksenä osallistumisen määrittelyssä. Tulokset ja johtopäätökset. Oletusten mukaisesti aivovamman jälkeinen osallistuminen oli johdonmukaisesti yhteydessä kuntoutujien tyytyväisyyteen osallistumisesta sekä terveyteen liittyvään elämänlaatuun. Osallistuminen selitti osallistumiseen liittyvän tyytyväisyyden vaihtelusta 3–27 % ja elämänlaadun vaihtelusta 6–23 %. Kuntoutujan taustaan liittyvillä tekijöillä ei ollut vaikutusta tuloksiin, mutta työtilanteen ja itsenäisen asioinnin yhteys tyytyväisyyteen ja elämänlaatuun hävisivät, kun vammaan ja toimintakykyyn liittyvät tekijät ja mieliala huomioitiin. Säännölliset harrastukset ja tiiviit ystävyyssuhteet nousivat merkitseviksi elämänlaatua lisääviksi tekijöiksi, kun taas muut sairaudet ja ongelmat, avun tarpeen määrä arjessa sekä masennus ja/tai ahdistus nousivat sitä heikentäviksi tekijöiksi. Yhdessä nämä selittivät 54 % elämänlaadun vaihtelusta. Tulokset viittaavat siihen, että osallistumisen perusteella voidaan tehdä suuntaa antavia päätelmiä subjektiivisesta tyytyväisyydestä ja elämänlaadusta. Toimintakykyyn, vammaan ja mielialaan liittyvillä tekijöillä sekä yksilöllisillä preferensseillä on kuitenkin merkitystä. Osallistuminen ja tyytyväisyys osallistumiseen ja elämänlaatuun edustavat eri ulottuvuuksia, ja molempia näkökulmia tarvitaan kuntoutumisen tavoitteiden asettamisessa ja arvioinnissa aivovamman jälkeen.
Subject: QOLIBRI
osallistuminen
terveyteen liittyvä elämänlaatu
aivovamma
ICF-luokitus
toimintakyky
kuntoutus
Subject (yso): ICF


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record