Intake of vitamin A, cadmium and lead

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/15999
Title: Intake of vitamin A, cadmium and lead
Author: Lavikainen, Tiina; Karlström, Ulla; Bäckman, Christina; Hirvonen, Tero
Publisher: Evira
Date: 2007-08
Belongs to series: Eviran tutkimuksia 2/2007
ISBN: 952-5662-70-5
952-5662-71-3 (pdf)
ISSN: 1796-4660
URI: http://hdl.handle.net/10138/15999
Abstract: Maksa on monipuolinen ruoka-aine, mutta maksansyönnin turvallisuus raskauden aikana on askarruttanut pitkään niin kuluttajia kuin terveydenhuoltoakin. Maksa sisältää runsaasti retinoidimuotoista A-vitamiinia, joka suurina annoksina voi lisätä sikiövaurioiden ja keskenmenon riskiä. Lisäksi maksa voi sisältää runsaasti kadmiumia ja lyijyä, joilla voi olla haitallinen vaikutus sikiöön. Tämän vuoksi odottaville äideille suositellaan, että maksan syöntiä vältetään koko raskauden ajan. Maksaruokien käytön todellisista riskeistä raskauden aikana ei ole ollut tutkittua tietoa, ja syöntirajoituksen tarpeellisuudesta keskustellaan toistuvasti. Tämän vuoksi Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa on tehty riskinarviointi hedelmällisessä iässä olevien suomalaisnaisten altistumisesta retinoideille maksaruokien välityksellä. Arvioinnissa tarkasteltiin riskiä suositukset ylittävälle retinoidien saannille, mikäli maksaruuat, tai vain jotkin niistä, säilyisivät osana raskauden ajan ruokavaliota. Työssä arvioitiin myös muiden kuin syöntirajoituksiin perustuvien toimenpiteiden vaikutusta retinoidien saantiin. Lisäksi arvioitiin maksaruokien kautta tapahtuvaa kadmium- ja lyijyaltistusta. Arvioinnin pohjana käytettiin maksaruokien kulutustietoja (Finravinto 2002 -tutkimus, KTL), maksaruokien reseptitietoja sekä tuoreita tietoja maksojen retinoidi-, kadmium- ja lyijypitoisuuksista. Arvioinnin välineeksi rakennettiin altistusta kuvaava matemaattinen simulaatiomalli. Altistusta arvioitiin pitkäaikaissaantina (keskimääräinen päivittäinen saanti), ja retinoidien osalta myös altistuksena kerta-annoksesta. Mallin tuloksia verrattiin olemassa oleviin saantisuosituksiin ja saannin ylärajoihin. Riskinarvioinnissa päädyttiin seuraaviin johtopäätöksiin: 1. Maksaruokien käyttö voi altistaa suuremmille retinoidiannoksille kuin mitä pidetään turvallisena raskauden aikana. Liikasaannin riski näyttäisi kuitenkin koskevan lähinnä pääruokana syötäviä maksaruokia, kuten maksalaatikkoa, jauhemaksapihviä ja maksakastiketta. Kohtuullinen maksamakkaran tai maksapasteijan syönti raskauden aikana ei näyttäisi altistavan sellaisille retinoidiannoksille, joiden voidaan katsoa lisäävän sikiövaurioiden riskiä. 2. Tehokkain keino retinoidien liikasaannin riskin vähentämiseksi on välttää etenkin pääruokina käytettyjen maksaruokien syöntiä raskauden aikana. Muiden tarkasteltujen skenaarioiden vaikuttavuus oli selvästi heikompi. Emakonmaksan elintarvikekäytön lopettamisella olisi vain vähäinen vaikutus retinoidien saantiin. Vastaavasti maksojen retinoidipitoisuuksien pitäisi vähentyä noin neljännekseen, jotta vaikutus vastaisi osittaisen syöntirajoituksen (ei pääruokana syötäviä maksaruokia) tehokkuutta. 3. Kun A-vitamiinin saantia tarkastellaan ravitsemuksellisesta näkökulmasta, maksansyönti auttaa saantisuositusten täyttymisessä. Maksa sisältää A-vitamiinin lisäksi myös monia muita tärkeitä hivenaineita ja vitamiineja, kuten foolihappoa ja rautaa. Maksansyönnillä saavutettavat ravitsemukselliset hyödyt voitaneen kuitenkin korvata runsaasti kasviksia ja kohtuullisesti lihaa sisältävällä monipuolisella ruokavaliolla, jolloin retinoidien liikasaannin riskiä ei ole. 4. Maksaa syövillä naisilla kadmiumin ja lyijyn saanti maksaruokien välityksellä on melko vähäistä verrattuna altistukseen muista ravintolähteistä. Maksan sisältämä rauta saattaa vähentää kadmiumin ja lyijyn imeytymistä maksaruuista.Lever är ett mångsidigt födoämne, men tryggheten i att äta lever under graviditeten har länge varit en osäkerhetsfaktor för både konsumenter och hälsovårdspersonal. Lever innehåller höga halter av A-vitamin som retinoider, som i höga doser kan öka risken för fosterskador och missfall. Lever kan också innehålla höga halter av kadmium och bly som kan ha negativ inverkan på foster. Därför rekommenderas att gravida kvinnor undviker att äta lever under hela graviditeten. Inga forskningsresultat om de verkliga riskerna i användning av leverrätter under graviditeten har funnits, och det diskuteras gång på gång om behovet av att begränsa intaget. På grund av detta har Livsmedelssäkerhetsverket Evira gjort en riskbedömning över hur fi nländska kvinnor i reproduktiv ålder utsätts för retinoider via levermaträtter. I bedömningen betraktades riskerna att få mer än det rekommenderade intaget av retinoider, ifall leverrätterna, eller endast en del av dem, skulle fortsätta vara en del av graviditetsdieten. Under arbetet bedömdes även inverkningarna av andra åtgärder än begränsningar i dieten på intaget av retinoider. Dessutom bedömdes riskerna för intag av kadmium och bly via leverrätter. Som grund för bedömningen användes konsumtionsdata för leverrätter (Undersökningen Finravinto 2002, Folkhälsoinstitutet), receptdata för leverrätter samt färsk information om retinoid-, kadmium- och blyhalter i olika levertyper. Som redskap för bedömningen byggde man upp en matematisk simulationsmodell som beskriver intaget. Intaget bedömdes som långtidsintag (genomsnittligt dagligt intag), och för retinoidernas del även som intag per engångsdos. Resultaten från modellen jämfördes med existerande rekommendationer och övre gränser för intag. Vid riskbedömningen kom man till följande slutsatser: 1. Användning av leverrätter kan utsätta individen för större retinoiddoser än de som anses vara trygga under graviditeten. Risken för överdoser ser ändå ut att närmast gälla leverrätter som äts som huvudrätt, såsom leverlåda, leverfärsbiff och leversås. Ett rimligt intag av leverkorv eller leverpastej under graviditeten ser inte ut att utsätta kvinnor för sådana retinoiddoser som kunde anses öka risken för fosterskada. 2. Det effektivaste sättet att minska risken att få för mycket retinoider är att undvika att äta särskilt sådana leverrätter som används som huvudrätt under graviditeten. De övriga scenariernas inverkan var tydligt svagare. Att sluta använda sugglever som livsmedel skulle endast ha en liten inverkan på intaget av retinoider. På samma sätt borde retinoidhalterna i olika leversorter minska till ca en fjärdedel för att inverkan skulle motsvara effekten hos en partiell begränsning av intaget (inga leverrätter som huvudrätt). 3. Leverförtäring hjälper till att uppfylla rekommendationerna för intaget av A-vitaminer. Levern innehåller utom A-vitamin även många andra viktiga spårämnen och vitaminer såsom folsyra och järn. Näringsnyttorna som uppnås genom att äta lever kan troligen ändå ersättas med en mångsidig diet, som innehåller gott om vegetabilier och måttliga mängder kött, där ingen risk för överdos av retinoider fi nns. 4. Kadmium- och blyintaget hos kvinnor som äter lever är rätt litet via leverrätter jämfört med intaget från andra näringskällor. Järnet som fi nns i levern kan minska upptaget av kadmium och bly ur leverrätter.Liver is a good source of many nutrients, but safety of liver consumption during pregnancy has long plagued the minds of both consumers and healthcare personnel. Liver contains a lot of vitamin A in retinoid form, which can increase the risk of foetal malformations and miscarriages if ingested in large amounts. Liver may also contain high amounts of potentially toxic heavy metals like cadmium and lead. Therefore, it is recommended that pregnant women should not eat liver. There has been no assessment of the true risk, if any, of maintaining liver in the diet of a woman while pregnant, and the need of avoiding liver during pregnancy in present day is regularly discussed. To re-evaluate current recommendations, the Finnish Food Safety Authority Evira made a risk assessment of retinoid intake from liver foods among Finnish women of fertile age. The objectives of the risk assessment were to estimate the risk of intolerably high retinoid intake if all or some liver products were maintained in the diet of women during pregnancy. The effects of scenarios other than diet restriction to lower the retinoid intake were also studied. In addition, the intake of cadmium and lead via liver foods was estimated. Risk assessment was based on liver food consumption data (FINDIET 2002 study, KTL), obtained recipe information and recent results of vitamin A, cadmium and lead in liver. To estimate intake, a mathematic simulation model was designed. Intake was estimated as an average daily intake and for retinoids also as an intake from single liver meal. The simulation model results were compared with intake recommendations and upper intake limits. Based on risk assessment, the following conclusions were made 1. Liver consumption may predispose women to retinoid intakes higher than what is considered safe during pregnancy. However, the risk seems to pertain mainly to liver foods eaten as a main course (i.e., liver casserole, liver patties and liver stew). Safety thresholds are not likely to be exceeded if only liver sausage or pâté is eaten in moderate amounts. 2. The most effi cient way to manage the risk is for women to avoid main course liver foods during pregnancy. The effect of the other scenarios examined was notably smaller. Exclusion of sow livers from food production would have only a minor effect on retinoid intakes from liver foods. If effects similar to a restricted consumption scenario (no main course liver foods) were tried to achieve by reducing liver retinoid contents, the retinoid content of livers should be less than 25% of the present level. 3. When considering the total daily vitamin A intake from the nutritional point of view, liver consumption has a positive effect. In addition to vitamin A, liver contains also other benefi cial nutritional elements like folic acid and iron. However, the benefi ts of eating liver can probably be substituted by a well-balanced diet with plenty of vegetables and a reasonable amount of meat without the risk of an excess intake of retinoids. 4. Cadmium and lead exposure from liver foods is relatively low when compared with other dietary sources. The high iron content of liver may reduce the absorption of cadmium and lead from liver foods.
Subject: teratogeenisyys
Subject (ysa): A-vitamiini
raskaus
riskit
kadmium
lyijy
teratogeenit


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Intake of vitamin A, cadmium and lead.pdf 535.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record