Omassa kodissa

Show simple item record

dc.contributor.author Hakala, Sanna
dc.contributor.author Id-Korhonen, Annamaija
dc.date.accessioned 2016-02-10T11:48:52Z
dc.date.available 2016-02-10T11:48:52Z
dc.date.issued 2016-02-10
dc.identifier.isbn 978-952-11-4486-8
dc.identifier.issn 1796-170X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/160115
dc.description.abstract Väestön ikärakenteen muutos aiheuttaa ikääntyneiden asuinolojen järjestämiseen haasteen, josta kunnat eivät yksin nykyisillä resursseillaan selviydy. Yli 85-vuotiaiden määrän arvioidaan kaksinkertaistuvan, ja yli 65-vuotiaiden määrän kasvavan 480 000 henkilöllä vuoteen 2030 mennessä. Yhteiskunnan näkökulmasta ikääntyneiden tulisi voida asua kotonaan mahdollisimman pitkään, samaa haluavat myös ikäihmiset itse. Vuonna 2013 voimaan tulleen vanhuspalvelulain mukaan kunnan on laadittava suunnitelma ikääntyneen väestön itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palveluiden järjestämiseksi. Suunnitelmassa on painotettava kotona asumista ja määriteltävä toimenpiteet, joilla kunta vastaa lain yhteistyövelvoitteisiin. Vanhuspalvelulaki velvoittaa kuntaa iäkkään henkilön itsenäistä suoriutumista tukevien kokonaisvaltaisten palvelujen tarpeen selvittämiseen, jossa on otettava huomioon iäkkään toimintakyky sekä hänen ympäristönsä esteettömyyteen, asumisen turvallisuuteen ja lähipalvelujen saatavuuteen liittyvät tekijät. Palvelutarpeen selvityksen perusteella iäkkäälle henkilölle laaditaan palvelusuunnitelma. Ympäristöministeriön koordinoimaan Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaan 2013-2017 sisältyy toimenpide, missä kuntia ohjataan ottamaan käyttöön toimintamalli asunnon korjaustarpeen arvioimiseksi ja korjausten käynnistämiseksi hyvinvointia tukevien kotikäyntien ja palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä. Tavoitteena on saada ikääntyvä ihminen riittävän aikaisessa vaiheessa ennakoivasti arvioimaan oman asuntonsa esteettömyyttä ja turvallisuutta sekä ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin. Tavoitteen saavuttamiseen tarvitaan myös kunnan aktiivista neuvontaa ja ohjausta. Ympäristöministeriön ja Lahden kaupungin yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulun kanssa toteuttamassa Omassa kodissa -hankkeessa kehitettiin tähän tarpeeseen työvälineeksi monialainen ikääntyneiden asuinolojen arviointimalli. Malliin sisältyy arviointilomake, jonka avulla sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattihenkilöstö voi kotikäynnin yhteydessä arvioida ikääntyneen asuinolojen esteettömyyttä turvallisuutta. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Ympäristöministeriö fi
dc.relation.ispartofseries Ympäristöministeriön raportteja 6 | 2016
dc.subject asuinolot fi
dc.subject vanhusten palvelut fi
dc.subject korjausneuvonta fi
dc.title Omassa kodissa fi
dc.title.alternative Ikääntyneiden asuinolojen arviointimalli fi
dc.type Kirja
dc.subject.ysa ikääntyminen fi
dc.subject.ysa kotona asuminen fi
dc.subject.ysa esteettömyys fi
dc.subject.ysa turvallisuus fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YMra_6_2016.pdf 748.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record