Kukunor : Uni ja nonsensekirjallisuuden traditio Lauri Viidan runoelmassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-215-623-5
Title: Kukunor : Uni ja nonsensekirjallisuuden traditio Lauri Viidan runoelmassa
Author: Katajamäki, Sakari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Publisher: ntamo
Date: 2016-03-11
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-215-623-5
http://hdl.handle.net/10138/160142
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Kukunor. Dream and the tradition of nonsense literature in Lauri Viitaʼs long poem This study examines Lauri Viita s (1916 1965) long poem Kukunor. Satu ihmislapsille [‛Koko Nor. A fairy tale for human children ] (1949) and its dream features from the perspective of the European tradition of literary nonsense. Here nonsense literature is defined as language-centred and play- or game-like literature, which balances meaning or a multiplicity of meaning with an absence of meaning. Usually, nonsense literature is topsy-turvy and self-reflective and it frequently represents emotions that are at odds with current events. In addition to earlier research on nonsense literature, the present study uses the three most canonical European nonsense writers Edward Lear, Lewis Carroll and Christian Morgenstern as the corpus for defining and analysing this literary genre. This study analyses the kind of relations Kukunorʼs dream features (i.e., structures and themes connected with dreaming) have with its nonsensical features. It examines Viitaʼs long poem from several structural and thematic perspectives. Most of the essential structural phenomena analysed in this survey include topsy-turvydom, palimpsest structures, and autocentricity. Other topics of analysis include epistemological matters and the instability of the subject or its identity. The main linguistic research themes of this study focus on anomalies regarding referentiality and arbitrariness, the concreteness of language and literature, and linguistic generation. The epithet dream has seen repeated use in the context of nonsense literature, and many surveys have dealt with the relations between dreaming and nonsense, though not in depth. Thus, this study is both an analysis of Viitaʼs long poem and a survey of the interrelation between dreams and nonsensicality in the European canon of literary nonsense. The present study argues that many confusing or incoherent features in Kukunor embody many structures of dreams and nonsense literature. The survey of these intertwining structural, stylistic and thematic characteristics helps to perceive Viitaʼs long poem and the relations between its parts in new ways. Contrary to the view of Elizabeth Sewellʼs eminent book The Field of Nonsense (1952), the key features of the nonsense genre correspond in various ways with many characteristics of dreaming. In Kukunor, Lauri Viita masters both the structural features of dreaming and the poetics of nonsense literature. Kukunor is exceptional among Viita s literary works, but analysing it offers new perspectives for understanding Viita s entire oeuvre.Väitöskirja tarkastelee Lauri Viidan (1916 1965) runoelman Kukunor. Satu ihmislapsille (1949) unipiirteitä eurooppalaisen nonsensekirjallisuuden näkökulmasta. Nonsensekirjallisuus määritellään tutkimuksessa leikki- ja pelimäiseksi kieltä korostavaksi kirjallisuudeksi, jossa vallitsee jännite merkityksellisyyden ja merkityksettömyyden tai monimerkityksisyyden välillä ja jossa ilmenee teoksen tapahtumiin nähden yhteensopimattomia tunteita. Lisäksi kirjallinen nonsense sisältää usein nurinkurisia ja itsereflektiivisiä piirteitä. Tutkimus selvittää, millainen suhde Kukunorin unipiirteillä eli uneen liittyvillä rakenteilla ja unennäköä koskevilla teemoilla on nonsensekirjallisuuden lajille ominaisiin piirteisiin Viidan runoelmassa. Vertailukohtana Kukunorin nonsense- ja unipiirteille käytetään kolmea nonsensekirjallisuuden kanonisoituneinta ja alan tutkimuksissa eniten käsiteltyä kirjailijaa: Edward Learia (1812 1888) ja Lewis Carrollia (1832 1898) ja Christian Morgensternia (1871 1914). Kukunorin unipiirteiden tutkimuksessa hyödynnetään unennäköä koskevaa tutkimusta, joka auttaa ymmärtämään, millä tavoin kirjallisuuden unimaisia piirteitä voi verrata oikeiden unien rakenteisiin. Lisäksi hyödynnetään unien tulkintaperinnettä koskevaa kirjallisuutta, jonka avulla Viidan teoksen unipiirteitä voi suhteuttaa unia koskevaan kirjalliseen traditioon. Tutkimuskysymystä selvitetään analysoimalla Kukunoria useista rakenteellis-temaattisista näkökulmista. Keskeisimpiä tarkasteltuja rakennepiirteitä ovat nurinkurisuus, palimpsestisuus, autosentrisyys sekä kielellinen generoituminen. Lisäksi runoelmaa analysoidaan minuuden ja identiteetin epävakauden sekä tietoteoreettisten kysymysten osalta, ja teoksen kieltä tutkitaan referentiaalisuuteen ja sopimuksenvaraisuuteen liittyvien anomalioiden sekä kielen ja kirjallisuuden konkretisoitumisen näkökulmista. Tutkimus osoittaa, että Kukunorin monien sekavilta vaikuttavien piirteiden taustalla on sekä uneen että nonsensen lajipiirteisiin liittyviä rakenteita, jotka liittyvät toisiinsa ja joiden analysointi auttaa hahmottamaan teosta ja sen eri osien välisiä suhteita uudella tavalla. Toisin kuin nonsenselajin tutkimuksen uranuurtaja Elizabeth Sewell on katsonut, nonsensekirjallisuuden piirteissä voi nähdä paljon yhtymäkohtia unille ominaisiin piirteisiin. Unimaisuutta on käytetty jonkin verran kirjallista nonsensea kuvaavana yleismääreenä ja nonsensekirjallisuuden suhdetta uneen on sivuttu useissa aiemmissa tutkimuksissa. Aihetta ei kuitenkaan ole aiemmin käsitelty perusteellisesti, vaikka unet ovat keskeisiä kanonisoituneimmissakin nonsenseteoksissa. Siten tämä tutkimus on samalla ensimmäinen selvitys kirjallisuuden nonsensisuuden ja unimaisuuden suhteesta. Samalla teos toimii suomalaiselle lukijakunnalle johdatuksena nonsensekirjallisuuteen.
Subject: kirjallisuudentutkimus
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record