Biologisten lääkkeiden käyttöönotto ja käyttö Suomessa. Terveydenhuollon käytäntöjä ja näkökulmia

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/160171

Order publication

Tilaa julkaisu
Title: Biologisten lääkkeiden käyttöönotto ja käyttö Suomessa. Terveydenhuollon käytäntöjä ja näkökulmia
Author: Merikoski, M; Enlund, H
Publisher: Kela
Date: 2016
Language: Suomi
Belongs to series: Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 142
ISBN: 978-951-669-997-7 (nid.)
978-951-669-998-4 (pdf )
ISSN: 1238-5050 (ISSN-L)
1238-5050 (painettu)
2323-7724 (verkkojulkaisu)
URI: http://hdl.handle.net/10138/160171
Abstract: Uusia biologisia lääkkeitä tulee markkinoille koko ajan enemmän, ja niiden kustannukset ovat kasvaneet huomattavasti 2000-luvulla. Näihin lääkkeisiin liittyy useita hoidollisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä muun muassa lääkkeiden tehosta, turvallisuudesta, kohdentamisesta, kustannusvaikuttavuudesta ja hinnasta. Tässä tutkimuksessa selvitettiin biologisten lääkkeiden käyttöönottoon ja käyttöön liittyvää päätöksentekoa. Tutkimus toteutettiin vuosina 2013–2014. Tutkimuksessa haastateltiin reuma- ja syöpälääkäreitä sekä sairaala-apteekkareita eri puolilla Suomea. Lisäksi tarkasteltiin päätöksentekoon liittyviä dokumentteja ja lääkehoidon kustannuksia. Päätettäessä uuden lääkkeen käyttöönotosta arvioidaan sen asemaa sairauden hoidossa. Päätökset tehdään organisaatioissa ja jokapäiväisessä potilastyössä. Kaksikanavainen rahoitusjärjestelmä ohjaa valitsemaan korvattavia avohoitolääkkeitä lääketieteellisesti hyväksytyissä rajoissa. Kaksikanavaisuuteen liittyvät käytännöt koetaan ongelmallisina. Päätöksenteossa voidaan päätyä erilaisiin lopputuloksiin riippuen yksilöistä, organisaatioista ja paikallisista tekijöistä. Yksilöt voivat tulkita olemassa olevaa tietoa eri tavoin. Organisaatioiden linjaukset ja paikalliset tekijät, kuten sairastavuus, hoidon järjestämisen käytännöt ja resurssit, vaikuttavat päätöksenteossa. Vaikka erot päätöksenteossa eivät automaattisesti merkitse huonompia tai parempia hoitotuloksia, nousee tutkimuksen perusteella esille tarve yhtenäisille linjauksille kalliiden lääkehoitojen käytössä. Yhtenäiset linjaukset tukevat yhdenvertaisen hoidon toteutumista. Kalliita lääkkeitä koskeva päätöksenteko on yhdistelmä lääketieteellisiä, yhteiskunnallisia ja arvoihin liittyviä tekijöitä. Päätöksentekoa yhteisistä linjauksista voidaan tukea seuraamalla ja tutkimalla lääkkeiden vaikuttavuutta. Lisäksi päätöksenteossa tarvitaan tietoa eri osapuolten näkökulmista ja intresseistä. Kalliiden lääkehoitojen järkevä käyttö yksilöä hyödyttävällä, yhdenvertaisella ja yhteiskunnallisesti kestävällä tavalla asettaa entistä suuremman haasteen päätöksentekijöille ja väestölle.
Description: 88 s.
Subject: lääkkeet
biologiset lääkkeet
uudet lääkkeet
reumalääkkeet
syöpälääkkeet
lääkehoito
käyttöönotto
terveydenhuolto
päätöksenteko
kustannukset
Order price: 25,00


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tutkimuksia142.pdf 2.344Mb PDF View/Open
Liite_1_Kysymykset_ylilaakareille.pdf 14.92Kb PDF View/Open
Liite_2_Kysymykset_erikoislaakareille.pdf 15.27Kb PDF View/Open
Liite_3_Kysymykset_sairaala-apteekkareille.pdf 14.96Kb PDF View/Open
Liite_4_Kyselylomake.pdf 9.920Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record