Ravintoloiden viinivalintoihin vaikuttavat tekijät : Case: Oy Hartwa-Trade Ab

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201602161161
Title: Ravintoloiden viinivalintoihin vaikuttavat tekijät : Case: Oy Hartwa-Trade Ab
Author: Salander, Olli
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201602161161
http://hdl.handle.net/10138/160188
Thesis level: master's thesis
Discipline: Marknadsföring
Marketing
Markkinointi
Abstract: Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitkä kaikki tekijät vaikuttavat ravintoloiden viinivalintaan. Tutkimuskysymystä lähestyttiin teoriaosuudessa tarkastelemalla ensin viiniä tuotteena. Tämän jälkeen tarkasteltiin viinimarkkinoita. Lopuksi tarkasteltiin viinin valintaprosessia ja ostokäyttäytymistä kuluttajapuolella ja yritysten välisessä liiketoiminnassa. Tutkielman empiirinen osuus koostui laadullisista teemahaastatteluista. Tämä tutkimus toteutettiin toimeksiantona Oy Hartwa-Trade Oy:lle ja teemahaastatteluiden kohteet valikoitiin Hartwa-Traden asiakkaista. Tutkimuksessa haastateltiin seitsemää henkilöä kuudessa eri haastattelussa. Haastattelut suoritettiin Helsingissä, Espoossa, Turussa ja Tampereella. Haastatteluiden analysoimisessa käytettiin apuna teemoittelua sekä sisällönanalyysiä. Haastatteluista saatiin kokoon neljä pääteemaa: viini tuotteena, viinimarkkinat, ostokäyttäytyminen sekä kehitysideat. Tutkimuksen lähestymistapa oli kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Tulosten mukaan ravintolan tekemään viinivalintaan vaikuttaa etenkin hinta sekä hinnan ja laadun suhde. Haastatteluiden perusteella juuri aineelliset ominaisuudet nousivat merkittävimmiksi kriteereiksi viinin valinnassa. Aineettomista ominaisuuksista löytyi etenkin viiniin liittyvät tarinat. Haastateltaville olivat tärkeitä myös viinin makuun liittyvät tekijät, joita ovat esimerkiksi makujen tasapaino, raikkaus, hedelmäisyys ja hapokkuus. Makuun liittyy myös viinin ja ruoan yhteensovittaminen. Viinivalinnassa korostuivat myös vallitsevat trendit, tarve ja design, joista pullon visuaalinen ilme mainittiin tärkeänä tekijänä viiniä valitessa. Yhdeksi mielipiteitä jakavaksi kriteeriksi osoittautui brändien käyttäminen sekä viinin saatavuus Alkosta. Haastatteluiden perusteella voidaan todeta, että viinilistan rakentaminen ja ylläpito ovat kiinni kyseisen ravintolan liikeideasta. Myös viinilistan monipuolisuus ja ”jokaiselle jotain” –ajattelu nostettiin esille, jolloin viinivalintoja pyritään tekemään ottamalla huomioon sekä uuden että vanhan maailman viinit. Haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, että viinilistan tulee olla tasapainoinen. Tuloksista kävi myös ilmi ravintoloiden halukkuus syvempään yhteistyöhön viinimaahantuojien kanssa. Yhtenä esimerkkinä yhteistyömahdollisuuksista haastateltavat nostivat esille viinimaahantuojien järjestämän koulutusten lisäämisen ja kehittämisen.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record