Tekijän paluu, tekijänoikeuksien loppu : Subjektius Leevi Lehdon runouskäsityksessä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201602191187
Title: Tekijän paluu, tekijänoikeuksien loppu : Subjektius Leevi Lehdon runouskäsityksessä
Author: Tomi, Anna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Finska, finskugriska och nordiska institutionen
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201602191187
http://hdl.handle.net/10138/160280
Thesis level: master's thesis
Discipline: Inhemsk litteratur
Finnish Literature
kotimainen kirjallisuus
Abstract: Pro gradu -tutkielmani käsittelee subjektiutta Leevi Lehdon esseistiikasta hahmottuvassa runouskäsityksessä. Lehto on runoilija, ntamo-kustantamon perustaja, kääntäjä ja runouden teoreetikko, jonka Alussa oli kääntäminen -esseekokoelma tarkastelee laaja-alaisesti kysymyksiä runouden yhteiskunnallisesta potentiaalista. Teoksen esseet muodostavat tutkielmani aineiston, johon paikoittain nostan esimerkkejä myös hänen runoudestaan. Tarkastelen Lehdon kautta myös laajempaa subjektiuteen liittyvää keskustelua niin runouden teoriassa kuin uuden median ympäristöissä. Lehto sijoittuu yhtäältä kielifilosofisen language-runouden kontekstiin, toisaalta hänen ajattelussaan näkyy voimakas marxilainen kytkös. Hahmottelen työssäni, miten nämä traditiot kohtaavat hänen ajattelussaan ja niveltyvät keskusteluun lyyrisestä minästä, tekijyydestä ja subjektiudesta ylipäänsä. Kuten jälkistrukturalistisesta tekstikäsityksestä vaikutteita saanut language-runous, Lehto haastaa romantiikan käsityksen subjektista abstraktina tietoisuutena ja ajattelun keskuksena. Marxilaisen – erityisesti sen althusserilaisen tulkinnan – teorian vaikutus puolestaan näkyy hänen tavassaan painottaa taiteen institutionaalista luonnetta ja suhdetta ideologiaan. Näitä kysymyksiä tarkastelen erityisesti Pierre Bourdieun teoriaa vasten. Käsittelen työssäni Lehtoa hahmona, joka sekä teoretisoi että edustaa kirjallisuuden tuotannon muuttuvia olosuhteita. Lehdon print-on-demand -kustantamo, teosten epäkaupallinen jakelu internetissä sekä tarkoituksellisen provokatiivinen ja epäsystemaattinen ajattelu tuovat kukin omalla tavallaan esiin kysymyksen runouden poliittisista mahdollisuuksista ja tuotannollisten rakenteiden ja ajattelun suhteesta. Tulkitsen Lehdon ilmentävän käsitystään subjektin moninaisuudesta myös runoudessaan ja esseistiikkansa keinoissa, mm. korostamalla puhujaäänen moninaisuutta ja epäjatkuvuutta. Esitän työssäni, että Lehto ymmärtää subjektiuden jonakin kollektiivisena, ruumiillisena ja pluralistisena. Runous puolestaan edustaa hänelle anti-ideologista tilaa, joka erityisesti uuden median kontekstissa mahdollistaa vapaan ja sitoutumattoman suhteen sekä omaan historialliseen hetkeen että edeltävään perinteeseen. Internet, joka on Lehdon keskeinen kiinnostuksenkohde, tekee mahdolliseksi yhä uusia kollektiivisuuden ja pluralistisen subjektiuden muotoja ja institutionaalisia murroksia. Tässä kehyksessä tarkastelen Lehdon kirjallisen ja poliittisen radikalismin piirteitä suhteessa hänen yleiseen filosofiaansa, joka ei perustu ajatukselle kehityksestä vaan katkoksesta. Lehto näkee uuden median strategioiden, kuten haltuun ottamisen, kopioimisen ja moniäänisyyden, luovan yhä uusia väyliä anti-ideologiselle toiminnalle, mikä viime kädessä tarkoittaa kapitalismin rakenteita vastustavia tuotannon muotoja. Tulkitsen hänen esseistiikkansa hahmottelevan ajattelun potentiaalisuutta korostavaa radikaalia subjektikäsitystä, joka – tietyistä käytännön sovellutuksen ongelmista huolimatta – pyrkii uudenlaisiin globaalin pluralistisiin ja vapaaehtoisiin yhteisöllisyyden muotoihin.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
tekijanp.pdf 691.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record