Työn koetun oikeudenmukaisuuden yhteys masennukseen : sovinnollisuuden yhteyttä muuntava vaikutus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201602171174
Title: Työn koetun oikeudenmukaisuuden yhteys masennukseen : sovinnollisuuden yhteyttä muuntava vaikutus
Author: Halme, Ilona
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201602171174
http://hdl.handle.net/10138/160285
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstract: Depression is a common issue in Finnish working population and one of the leading reasons for work disability globally. Previous studies have shown that perceptions of organizational justice are related to depression. The role of individual factors, like personality, in the relationship between organizational justice and depression has not been examined yet. The aim of this study was to examine the relationship between organizational justice perceptions and depression and also whether agreeableness moderates this association. Based on previous studies two hypotheses were set: 1) perceptions of low organizational justice are associated with high depression and 2) agreeableness moderates the association between organizational justice and depression. Methods: The data for the present study is from The Cardiovascular Risk in Young Finns study and has been collected in the follow-up of 2012. There were 1003 participants (589 women; 58, 72 %) in this study and the mean age was 43 years. In this study depression was assessed with Beck's depression inventory, BDI-II, organizational justice was assessed with the shortened version of the organizational justice questionnaire and agreeableness was assessed with Five factor inventory (NEO-FFI) questionnaire. The associations between organizational justice and depression and the moderating effect of agreeableness were examined using linear regression analyses. Age, sex, educational level and occupational status were used as covariates in this study. Results: In this study low organizational justice was related to high depression. Agreeableness moderated the association between organizational justice and depression in men but not in women. Low organizational justice was related to higher depression in men with low agreeableness compared to men with high agreeableness. Thus the results of this study strengthen the association between organizational justice and depression and emphasize the effect of personality to this association.Masennus on yleinen vaiva suomalaisessa työväestössä ja yksi johtavista työkyvyttömyyden syistä globaalisti. Työn koetun oikeudenmukaisuuden on havaittu aiemmissa tutkimuksissa olevan yhteydessä masennukseen. Yksilöllisten tekijöiden, kuten persoonallisuuden, roolia työn oikeudenmukaisuuden ja masennuksen väliseen yhteyteen ei ole kuitenkaan aiemmin tutkittu. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia työn oikeudenmukaisuuden ja masennuksen välistä yhteyttä sekä sovinnollisuuden yhteyttä muuntavaa vaikutusta. Aiemman tutkimuksen perusteella asetettiin kaksi hypoteesia: 1) matala työn oikeudenmukaisuus on yhteydessä korkeaan masennukseen ja 2) sovinnollisuus muuntaa työn oikeudenmukaisuuden ja masennuksen välistä yhteyttä. Menetelmät: Tämän tutkimuksen aineisto on Lasten ja nuorten sepelvaltimotaudin riskitekijät -tutkimuksesta. Tutkimus toteutettiin poikkileikkaustutkimuksena vuoden 2012 seurannan aineistosta. Tutkimushenkilöitä oli yhteensä 1003 (589 naista; 58,72 %) ja tutkimushenkilöiden keski-ikä oli 43 vuotta. Tutkimuksessa masennusta mitattiin Beckin masennuskyselyllä (BDI-II), työn oikeudenmukaisuutta lyhennetyllä työn oikeudenmukaisuuden mittarilla ja sovinnollisuuden piirrettä NEO-FFI-persoonallisuuskyselyllä. Työn koetun oikeudenmukaisuuden ja masennuksen välistä yhteyttä sekä sovinnollisuuden yhteyttä muuntavaa vaikutusta tutkittiin lineaarisilla regressioanalyyseillä. Analyyseissa kontrolloitiin ikä, sukupuoli, koulutustausta ja ammattistatus. Tulokset ja johtopäätökset: Tutkimuksessa havaittiin matalan työn oikeudenmukaisuuden olevan yhteydessä korkeampaan masennukseen. Sovinnollisuus muunsi työn oikeudenmukaisuuden ja masennuksen välistä yhteyttä miehillä, mutta naisilla sovinnollisuuden yhteyttä muuntavaa vaikutusta ei havaittu. Matala työn oikeudenmukaisuus oli yhteydessä korkeampaan masennukseen matalasti sovinnollisilla miehillä verrattuna korkeasti sovinnollisiin miehiin. Näin ollen tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat työn oikeudenmukaisuuteen liittyvien tekijöiden yhteyttä masennukseen sekä korostavat persoonallisuuden vaikutusta tähän yhteyteen.
Subject: masennus
työn koettu oikeudenmukaisuus
sovinnollisuus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record