Opettajaopiskelijoiden äänioireet ja niiden yhteys koettuun psykososiaaliseen haittaan sekä arvioon omasta äänenlaadusta : eri opettajankoulutusalojen vertailu

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Britschgi, Roosa
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201602171170
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/160287
dc.description.abstract Aim of the study. Continuous vocal loading strains the vocal cords, which can lead to voice symptoms. Especially for professional voice users like teachers, voice symptoms may cause psychosocial harm. However, the amount of psychosocial harm is not linked directly to the amount of voice symptoms, but varies according to individual's vocal needs and requirements. Teaching of some subjects is more linked to vocal risk factors and voice symptoms are more common among teachers of certain substances. Previous studies have found that teacher students have more voice symptoms than other university students, but there hasn't been any comparative research about the differences between teacher students studying different subjects. The aim of this study is to investigate the prevalence of voice symptoms of Helsinki University teacher students and examine the psychosocial harm caused to them by voice symptoms. In addition this study investigates how voice symptoms and psychosocial harm influences the assessment of ones voice. Voice symptoms and the amount of psychosocial harm of students of different subjects are being compared in order to see whether there are differences already before graduating. Methods. The data was gathered by electronical questionnaire during spring 2015. The questionnaire was sent out to all students of the department of teacher education in Helsinki University who were on any of the mailing lists of student organizations. A total of 190 students from all classes and training fields participated the study. The questionnaire consists of background information form and questionnaires about vocal symptoms (voice screening test) and the psychosocial impacts of voice disorders (VHI). The data was analyzed mainly by using quantitative methods. Results. The results show that voice symptoms are quite common among teacher students and about 40 % of them reported frequently occurring voice symptoms. This study shows a clear association between voice symptoms and psychosocial harm and the self-assessment of voice. However, one of the main discoveries of this study is that almost 90 % of the students did not have notable psychosocial impacts and almost 80 % actually considered their voice normal. Surprisingly this research shows that students can regard their voice normal despite the fact that they have voice symptoms. The amount of voice symptoms and psychosocial harm was equally high among students of all different subjects. en
dc.description.abstract Tavoitteet. Jatkuva äänenkäyttö ja muut kuormittavat tekijät rasittavat äänihuulia. Tällöin ääni voi alkaa oireilemaan esimerkiksi käheytymällä. Varsinkin puhetyössä, kuten opettajilla, ääni on tärkeässä asemassa, joten äänioireista voi aiheutua psykososiaalista haittaa. Psykososiaalisen haitan määrä ei kuitenkaan ole suoraan sidoksissa äänioireiden määrään, vaan sen suuruus vaihtelee yksilöllisesti äänenkäyttötarpeiden ja -vaatimusten mukaan. Joidenkin oppiaineiden opettamiseen liittyy enemmän ääntä kuormittavia tekijöitä ja äänioireet ovatkin yleinen vaiva erityisesti näiden aineiden opettajien keskuudessa. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että opettajaopiskelijoilla on enemmän äänioireita suhteessa muihin yliopisto-opiskelijoihin. Opettajankoulutuslaitoksen koulutusalojen sisällä ei kuitenkaan ole aiemmin tehty tilastollista vertailututkimusta äänioireiden esiintymisestä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää Helsingin yliopiston opettajaopiskelijoiden äänioireiden esiintyvyyttä ja tarkastella äänioireiden heille aiheuttamaa psykososiaalista haittaa sekä näiden vaikutusta arvioon oman äänen häiriöisyydestä. Jotta voitaisiin nähdä, muodostuuko eri aineiden opettajien välille eroja jo opiskeluvaiheessa, vertailen sekä äänioireiden määrää että niiden aiheuttaman psykososiaalisen haitan astetta koulutusaineittain. Menetelmät. Aineisto on kerätty sähköisen kyselylomakkeen avulla keväällä 2015. Kysely lähetettiin kaikille ainejärjestöjen sähköpostilistoille kuuluville Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoille. Tutkimukseen osallistui 190 opiskelijaa kaikilta vuosikursseilta ja kaikista kuudesta eri koulutusalasta. Kyselylomake sisälsi äänioirekyselyn, psykososiaalista haittaa kartoittavan VHI-kyselyn sekä taustatietokyselyn. Aineisto on analysoitu enimmäkseen tilastollisten menetelmien avulla. Tulokset ja johtopäätökset. Lähes 40 %:lla opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoista on säännöllisiä, viikoittaisia äänioireita. Äänioireiden, psykososiaalisen haitan ja oman äänen arvion välillä on vahva korrelaatio, eli mitä enemmän äänioireita on, sen suurempi on psykososiaalinen haittakokemus ja sen häiriöisemmäksi ääni arvioidaan. Äänioireiden yleisyydestä huolimatta 90 % opiskelijoista ei kuitenkaan kokenut äänioireiden aiheuttavan mainittavaa psykososiaalista haittaa ja lähes 80 % opiskelijoista piti omaa ääntään normaalina. Tutkimus osoittaakin, että opiskelijat voivat pitää ääntään normaalina säännöllisistä äänioireista huolimatta. Yllättäen Helsingin yliopiston eri koulutusalojen välillä ei ollut havaittavissa tilastollisesti merkitseviä eroja äänioireiden tai psykososiaalisen haitan määrässä. Toinen tutkimukseni päähavainnoista onkin, että äänioireiden määrä on opettajaopiskelijoiden keskuudessa korkea erikoistumisalasta riippumatta. Pienimpien koulutusten vastaajamäärät jäivät kuitenkin tutkimuksessa niin pieneksi, että se on voinut vaikuttaa siihen miksi tilastollisia eroja ei tässä tutkimuksessa syntynyt. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject opettajaopiskelijat fi
dc.subject äänioire fi
dc.subject psykososiaalinen haitta fi
dc.subject oman äänen arvio fi
dc.subject kyselytutkimus fi
dc.title Opettajaopiskelijoiden äänioireet ja niiden yhteys koettuun psykososiaaliseen haittaan sekä arvioon omasta äänenlaadusta : eri opettajankoulutusalojen vertailu fi
dc.title.alternative Teacher students' voice symptoms and their connection to the experienced psychosocial impact and the self-assessment of voice : a comparative study between training fields en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Logopedics en
dc.subject.discipline Logopedia fi
dc.subject.discipline Logopedi sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201602171170

Files in this item

Files Size Format View
Roosa_Britschgi_PG_2015.pdf 1.462Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record