Integrointi ympäristö- ja luonnontiedossa : Maantiedon osuuksien eheyttämisvinkit opettajan oppaissa vuosiluokilla 1–4

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201602171173
Titel: Integrointi ympäristö- ja luonnontiedossa : Maantiedon osuuksien eheyttämisvinkit opettajan oppaissa vuosiluokilla 1–4
Författare: Lindholm, Terhi
Medarbetare: Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Utgivare: Helsingfors universitet
Datum: 2015
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201602171173
http://hdl.handle.net/10138/160288
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstrakt: Geography is taught in lower elementary school as a part of environmental and natural sciences. Previous studies have shown that the study materials have a significant role in the way geography is taught. There has been very little integration of different disciplines in environmental and natural sciences. The new curriculum, coming to effect in 2016, emphasizes the significance of multidisciplinary approaches. The purpose of this study was to find out which subjects and cross-curricular themes are emphasized in the geography-related integration tips in environmental and natural sciences and whether these tips are, from the point of view of the teacher, information-based or action-supporting. The purpose of this study was also to discuss to what degree teachers have been able to apply the idea of integration during the current curriculum, with the aid of their current manuals. The study was done using a qualitative approach. The study used three different types of environmental and natural sciences books, which were obtained from their publishers. The subject material was defined and analyzed using a theory-based content analysis. Visual arts was the discipline most used in the integration tips of the teacher's guides. The Pisara series was the only one where integration tips related to mother tongue were more common than those based on visual arts. The majority of visual arts related integration tips had to do with action, and some of them contained very detailed instructions. Mother tongue related integration tips were also common, but there were significant differences between the books. The tips not related to any particular discipline contained several games and minor study projects. Of the cross-curricular themes, information and media skills were most apparent. The majority of integration tips for different disciplines were action-based. Only in relation to music were they mostly informative. Only the 'Koulun ympäristötieto' series contained information-based tips from outside the disciplines. So, teachers are provided with several tips for integration, but these tips are not very evenly distributed among the disciplines. Also, the teacher's guides did not contain any multidisciplinary integration. The current teacher's guides do not contain the multidisciplinary approaches presented in the new curriculum.Maantietoa opetetaan alakoulussa osana ympäristö- ja luonnontiedon oppiainetta. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että maantiedon opetuksessa oppimateriaaleilla on merkittävä rooli opetuksessa. Eri tiedonalojen integraatio ympäristö- ja luonnontiedossa on ollut hyvin vähäistä. Vuonna 2016 voimaan astuva perusopetuksen opetussuunnitelma korostaa monialaisten oppimiskokonaisuuksien merkitystä opetuksessa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mitä oppiaineita ja aihekokonaisuuksia painotetaan ympäristö- ja luonnontiedon maantiedon kappaleiden eheyttämisvinkeissä ja minkälaisia eheyttämisvinkit ovat sisällöltään opettajan näkökulmasta, tiedollisia vai toimintaan ohjaavia. Tavoitteena oli myös pohtia millaisia edellytyksiä luokanopettajilla on ollut toteuttaa eheyttävää opetusta opettajan oppaiden avulla toistaiseksi voimassa olevan opetussuunnitelman aikana. Tutkimus toteutettiin käyttäen laadullista tutkimusotetta. Aineistona oli kolmen ympäristö- ja luonnontiedon oppikirjasarjan opettajan oppaat, jotka pyydettiin kustantajilta. Aineiston rajaamisessa ja analyysissa käytettiin teorialähtöistä sisällönanalyysiä. Opettajan oppaiden eheyttämisvinkeissä kuvataiteen osuus oli suurin. Ainoastaan Pisara -sarjan kirjassa äidinkieleen liittyvät eheyttämisvinkit korostuivat kuvataidetta enemmän. Valtaosa kuvataiteen eheyttämisvinkeistä oli toimintaa ohjaavia vinkkejä, jotka pitivät sisällään hyvinkin yksityiskohtaisia työohjeita. Myös äidinkielen osuus eheyttävissä vinkeissä oli suuri, mutta oppikirjasarjojen välillä oli huomattavia eroja. Oppiaineisiin sitoutumattomissa vinkeissä leikkien ja pelien sekä tutkimusten määrä oli suuri. Perusopetuksen opetussuunnitelman aihekokonaisuuksista korostui viestintä ja mediataito. Eri oppiaineiden eheyttämisvinkit olivat pääasiassa toimintaa ohjaavia. Ainoastaan musiikin vinkit olivat enimmäkseen tiedollisia. Oppiaineisiin sitoutumattomien vinkkien osalta tiedollisia vinkkejä oli vain Koulun ympäristötieto-sarjassa. Opettajille tarjotaan erilaisia vinkkejä toteuttaa eheyttämistä, mutta ne eivät ole jakautuneet kovin tasapuolisesti oppiaineiden kesken. Uuden opetussuunnitelman mukaisia monialaisia oppimiskokonaisuuksia ei opettajan oppaissa ole toistaiseksi huomioitu.
Subject: ympäristö- ja luonnontieto
maantieto
eheyttäminen
integrointi
opettajan opas


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post