Integrointi ympäristö- ja luonnontiedossa : Maantiedon osuuksien eheyttämisvinkit opettajan oppaissa vuosiluokilla 1–4

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Lindholm, Terhi
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201602171173
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/160288
dc.description.abstract Geography is taught in lower elementary school as a part of environmental and natural sciences. Previous studies have shown that the study materials have a significant role in the way geography is taught. There has been very little integration of different disciplines in environmental and natural sciences. The new curriculum, coming to effect in 2016, emphasizes the significance of multidisciplinary approaches. The purpose of this study was to find out which subjects and cross-curricular themes are emphasized in the geography-related integration tips in environmental and natural sciences and whether these tips are, from the point of view of the teacher, information-based or action-supporting. The purpose of this study was also to discuss to what degree teachers have been able to apply the idea of integration during the current curriculum, with the aid of their current manuals. The study was done using a qualitative approach. The study used three different types of environmental and natural sciences books, which were obtained from their publishers. The subject material was defined and analyzed using a theory-based content analysis. Visual arts was the discipline most used in the integration tips of the teacher's guides. The Pisara series was the only one where integration tips related to mother tongue were more common than those based on visual arts. The majority of visual arts related integration tips had to do with action, and some of them contained very detailed instructions. Mother tongue related integration tips were also common, but there were significant differences between the books. The tips not related to any particular discipline contained several games and minor study projects. Of the cross-curricular themes, information and media skills were most apparent. The majority of integration tips for different disciplines were action-based. Only in relation to music were they mostly informative. Only the 'Koulun ympäristötieto' series contained information-based tips from outside the disciplines. So, teachers are provided with several tips for integration, but these tips are not very evenly distributed among the disciplines. Also, the teacher's guides did not contain any multidisciplinary integration. The current teacher's guides do not contain the multidisciplinary approaches presented in the new curriculum. en
dc.description.abstract Maantietoa opetetaan alakoulussa osana ympäristö- ja luonnontiedon oppiainetta. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että maantiedon opetuksessa oppimateriaaleilla on merkittävä rooli opetuksessa. Eri tiedonalojen integraatio ympäristö- ja luonnontiedossa on ollut hyvin vähäistä. Vuonna 2016 voimaan astuva perusopetuksen opetussuunnitelma korostaa monialaisten oppimiskokonaisuuksien merkitystä opetuksessa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mitä oppiaineita ja aihekokonaisuuksia painotetaan ympäristö- ja luonnontiedon maantiedon kappaleiden eheyttämisvinkeissä ja minkälaisia eheyttämisvinkit ovat sisällöltään opettajan näkökulmasta, tiedollisia vai toimintaan ohjaavia. Tavoitteena oli myös pohtia millaisia edellytyksiä luokanopettajilla on ollut toteuttaa eheyttävää opetusta opettajan oppaiden avulla toistaiseksi voimassa olevan opetussuunnitelman aikana. Tutkimus toteutettiin käyttäen laadullista tutkimusotetta. Aineistona oli kolmen ympäristö- ja luonnontiedon oppikirjasarjan opettajan oppaat, jotka pyydettiin kustantajilta. Aineiston rajaamisessa ja analyysissa käytettiin teorialähtöistä sisällönanalyysiä. Opettajan oppaiden eheyttämisvinkeissä kuvataiteen osuus oli suurin. Ainoastaan Pisara -sarjan kirjassa äidinkieleen liittyvät eheyttämisvinkit korostuivat kuvataidetta enemmän. Valtaosa kuvataiteen eheyttämisvinkeistä oli toimintaa ohjaavia vinkkejä, jotka pitivät sisällään hyvinkin yksityiskohtaisia työohjeita. Myös äidinkielen osuus eheyttävissä vinkeissä oli suuri, mutta oppikirjasarjojen välillä oli huomattavia eroja. Oppiaineisiin sitoutumattomissa vinkeissä leikkien ja pelien sekä tutkimusten määrä oli suuri. Perusopetuksen opetussuunnitelman aihekokonaisuuksista korostui viestintä ja mediataito. Eri oppiaineiden eheyttämisvinkit olivat pääasiassa toimintaa ohjaavia. Ainoastaan musiikin vinkit olivat enimmäkseen tiedollisia. Oppiaineisiin sitoutumattomien vinkkien osalta tiedollisia vinkkejä oli vain Koulun ympäristötieto-sarjassa. Opettajille tarjotaan erilaisia vinkkejä toteuttaa eheyttämistä, mutta ne eivät ole jakautuneet kovin tasapuolisesti oppiaineiden kesken. Uuden opetussuunnitelman mukaisia monialaisia oppimiskokonaisuuksia ei opettajan oppaissa ole toistaiseksi huomioitu. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject ympäristö- ja luonnontieto fi
dc.subject maantieto fi
dc.subject eheyttäminen fi
dc.subject integrointi fi
dc.subject opettajan opas fi
dc.title Integrointi ympäristö- ja luonnontiedossa : Maantiedon osuuksien eheyttämisvinkit opettajan oppaissa vuosiluokilla 1–4 fi
dc.title.alternative Integration in environmental and natural sciences : Geography-related integration tips in teacher's guides for grades 1 to 4 en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201602171173

Files in this item

Files Size Format View
Terhi_Lindholm_pg_2016.pdf 3.944Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record