"Mul ei oo työelämää vaan elämäntyötä" : Kasvatustieteilijöiden ammatti-identiteetit ja matka yrittäjäksi

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Rovamaa, Nelli
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201602171168
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/160290
dc.description.abstract The freedom of choice has driven people to look deeper into their own identities, and researchers are more interested in the construction of identity due to changes in the society. Entrepreneurship is also identified in the Finnish government's new policy as a driver of the growth of the Finnish economy. This study examines the paths and professional identities of entrepreneurs who have studied education. The research questions were How do educationalists become entrepreneurs and What types of professional identities do entrepreneurs have? The study examines the construction of professional identities narratively through stories because stories are a natural way for humans to talk and tell about their lives. The theoretical framework concentrates on the various dimensions of identity, professional, entrepreneurial and narrative identity. Ten entrepreneurs holding a master's degree in education participated in the research. The data was collected in October 2015 with interviews and the transcribed interview data was analyzed by using a narrative approach. All interviewees were somewhat familiar with the concept of entrepreneurship before becoming entrepreneurs themselves by living in an entrepreneurial environment. Interactions with other entrepreneurs, the person's own attitudes and their history of being an entrepreneur were all major reasons behind the decision of becoming an entrepreneur. The firm was often founded as a solution to a problematic situation. These situations included having spare time, an obstacle for career development or a desire to develop, unemployment and the lack of a business idea. When talking about the present and the future, the entrepreneurs identified themselves as persistent, goal oriented, being sociable, willing to learn and enthusiastic about their work. Three types of professional identities were detected: Gyro Gearloose, Ambitious and Realistic. These features were not specifically linked to the professional field in which the entrepreneurs work. This shows that the entrepreneurial identity is strongly related to the professional identity of the entrepreneurs. en
dc.description.abstract Valinnanmahdollisuudet ovat saaneet ihmiset tarkastelemaan omaa identiteettiään yhä tarkemmin ja yhteiskunnan muutokset ovat herättäneet myös tutkijat kiinnostumaan yksilöiden identiteettien rakentumisesta enemmän. Yrittäjyys on uuden hallitusohjelman myötä noussut ajankohtaiseksi ja tärkeäksi aiheeksi, ja yrittäjyys nähdään mahdollisuutena, jonka avulla Suomi voidaan nostaa uuteen kasvuun. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella yrittäjiksi ryhtyneiden kasvatustietelijöiden polkuja ja ammatti-identiteettejä tutkimuskysymysten Miten kasvatustieteilijät ryhtyivät yrittäjiksi ja Minkälaisia ammatti-identiteettejä yrittäjillä on? avulla. Ammatti-identiteettejä ja niiden rakentumista tarkastellaan narratiivisesti tarinoiden kautta, sillä tarinat ovat ihmiselle luonnollinen tapa puhua ja kertoa elämästään. Teoreettisessa viitekehyksessä identiteetin eri ulottuvuuksia tarkastellaan identiteetin, ammatti- ja yrittäjäidentiteetin sekä narratiivisen identiteetin käsitteillä. Tutkielmaan osallistui kymmenen yrittäjäksi ryhtynyttä kasvatustieteen maisteria. Aineisto kerättiin lokakuussa 2015 haastatteluilla, minkä jälkeen litteroidut haastatteluaineistot analysoitiin narratiivisilla menetelmillä. Ennen yrityksen perustamista kaikki haastateltavat olivat eläneet jollakin tavoin yrittäjämäisessä ympäristössä. Haastateltavat olivat lapsuudessaan tai nuoruudessaan olleet tekemisissä muiden yrittäjien kanssa, tunnistivat itsessään yrittäjämäisiä asenteita tai olivat jo aiemmin perustaneet oman yrityksen. Nykyisen yrityksen perustamiseen johti jokin ongelmatilanne, mihin yrittäjäksi ryhtyminen tarjosi ratkaisun. Ongelmatilanteita olivat ylimääräinen aika, uralla etenemisen este/kehittymisen halu, työttömäksi jääminen tai liikeidean puuttuminen. Nykyhetkeä ja tulevaisuutta tarkasteltaessa yrittäjät tunnistivat itsestään sitkeyttä ja tavoitteiden asettamista, ihmisläheisyyttä, oppimishalua ja innostuneisuutta omaan työhön. Yrittäjien tarinoista löytyi kolme keskeistä ammatti-identiteettityyppiä: Pelle Peloton, Kunnianhimoinen ja Realisti. Nämä tyypit eivät olleet sidoksissa yrittäjien työskentelemään ammattialaan, mikä viittaa siihen, että ammatti-identiteetti linkittyy vahvasti yrittäjäidentiteettiin. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject ammatti-identiteetti fi
dc.subject yrittäjäidentiteetti fi
dc.subject yrittäjyys fi
dc.subject kasvatustieteilijä fi
dc.subject narratiivisuus fi
dc.title "Mul ei oo työelämää vaan elämäntyötä" : Kasvatustieteilijöiden ammatti-identiteetit ja matka yrittäjäksi fi
dc.title.alternative "I don't have a working life, it's a life's work" : Educational scientists' professional identities and path to entrepreneurship en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201602171168

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu Rovamaa Nelli.pdf 689.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record