Peuhuleikki osana poikien välistä leikkiä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201602171182
Title: Peuhuleikki osana poikien välistä leikkiä
Author: Viitikko, Susanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201602171182
http://hdl.handle.net/10138/160291
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: In this thesis, I want to raise awareness, visibility and the importance of R & T play. About R & T play, I discuss in more detail in following aspects; R & T play or aggression, boys' and girls' R & T play and the benefits of R & T play. In addition, I deal briefly with peer relationships and a sense of community. My research questions have been formed on researchers' studies and based on my own experiences. My thesis theoretical framework is a socio-constructivist view of learning, including learning community, as well as building of knowledge sharing and processing it with others. The research questions are: what types of situations R & T play get started? What is the structure of R & T play in different situations? How R & T play, rampage and aggressiveness differ? The theoretical part is composed on the basis of written R & T play research articles. There is no research articles about R & T play in Finnish language. In my research I videotaped twelve, one integrated special group, 4 to 5 year old children's play situations. Research material consisted of video episodes that had a total of 38. Research material I collected in late autumn 2014 and spring 2015. Total video material was 253.91 minutes. About 10 Video-file episodes I did content logs. Content logs I described of molecular- and the molar level. Molar level I analyzed about the script point of view. It is important to allow children's play in different situations and locations. Fun mode has a big impact on what kind of play is chosen and how it is formed. State attracts a certain kind of play and thus the direction of children's ideas of play. Playing is vital and all forms of play, also R & T play, produces joy to children and strengthen their social skills. With the help of the video-episodes, I tried to show that also R & T play is important. However, R & T play is only a tiny part of the whole play-flame. I think adults need "RTP-eyeglasses", see R & T play first and second, allow it. Children with special needs, challenge and / or puzzles play skills, are unable mutual R & T play. There are needed a good playing skills to RTP.Tässä tutkielmassa haluan nostaa tietoiseksi ja näkyväksi peuhuleikin tärkeyden. Peuhuleikkiä käsittelen tarkemmin seuraavista näkökulmista; peuhuleikki vai aggressio, poikien ja tyttöjen peuhuleikki ja peuhuleikin hyödyt. Lisäksi käsittelen lyhyesti vertaissuhteita ja yhteisöllisyyttä. Tutkimuskysymykseni ovat muotoutuneet tutkijoiden tutkimusten ja omien kokemusteni perusteella. Tutkielmani teoreettisena viitekehyksenä on sosio-konstruktivistinen oppimisnäkemys, johon kuuluvat oppimisen yhteisöllisyys sekä tiedon rakentuminen jakamalla ja työstämällä sitä muiden kanssa. Tutkimuskysymykseni ovat: Minkälaisissa tilanteissa peuhuleikki saa alkunsa? Minkälainen on peuhuleikin rakenne erilaisissa tilanteissa? Miten peuhuleikki, riehuminen ja aggressiivisuus eroavat toisistaan? Teoriaosuus koostuu peuhuleikistä kirjoitettujen tutkimusartikkelien pohjalta. Suomenkielellä aiheesta ei löydy tutkimuksia. Tutkimuksessani videoin kahtatoista, erään integroidun erityisryhmän, 4 – 5 vuotiaiden lasten leikkitilanteita. Tutkimusaineistoni koostui video-episodeista, joita oli 38. Aineistoni keräsin loppusyksystä 2014 ja kevään 2015 aikana. Video-materiaalia oli 253,91 minuuttia. Video-aineistoni kymmenestä episodista tein content logeja. Content logien sisällön kuvasin molekulaariselta- ja molaariselta tasolta. Molaarisen tason analysoin skriptin näkökulmasta. On tärkeää mahdollistaa lasten leikki erilaisissa tilanteissa ja paikoissa. Leikkitilalla on suuri merkitys siihen, minkälainen leikki valitaan ja millaiseksi se muotoutuu. Tila houkuttelee tietynlaiseen leikkiin ja näin suuntaa lasten ajatuksia leikistä. Leikkiminen on elintärkeää ja kaikenlainen leikki, myös peuhuleikki, tuottaa lapsille iloa ja vahvistaa heidän sosiaalisia taitojaan. Video-episodien avulla olen pyrkinyt osoittamaan, että peuhuleikkikin on tärkeää. Peuhuleikki on kuitenkin vain pienen pieni osa liekki kokonaisuudesta. Mielestäni aikuiset tarvitsevat "peuhuleikkisilmälasit", ensinnäkin nähdäkseen peuhuleikin ja toiseksi, mahdollistaakseen sen. Lapsilla, joilla on erityistarpeita, -haasteita ja / tai pulmia leikkitaidoissa, eivät pysty vastavuoroiseen peuhuleikkiin. Peuhuleikkiin tarvitaan hyvät leikkitaidot.
Subject: peuhuleikki
vertaissuhteet
yhteisöllisyys
aggressiivisuus leikissä
tyttöjen ja poikien peuhuleikin erot
peuhuleikin hyödyt


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record