Noviisiluokanopettajan ajatuksia lopettamiseen johtaneista syistä : Laadullinen tapaustutkimus

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Inkinen, Eeva
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201602171172
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/160295
dc.description.abstract Aims. The aim of this research was to study the reasons why novice teachers decide to leave the teaching profession only a few years after graduation. Previous studies have shown the difficulties of teacher induction and the importance of support during the induction phase. Teachers' career changing has become a common issue, and has raised a conversation about the sufficiency of qualified teachers in the future. This demonstrates the importance of support during the induction phase. The purpose of this research is to increase to knowledge about the forbidding factors present in teachers' work and thus give tools to successful commitment of novice teachers. Methods. This study is a qualitative case study and phenomenological in approach. The data were collected by a semi-structured theme interview on a quitting novice teacher. The teacher's thoughts about her decision and the reasons to quit teaching were discussed during the interview. The person had worked as a teacher for a year and a half when the interview was conducted. Gathered data was analysed by using a theory-driven thematic analysis. Results and conclusions. The reasons for the teacher's quitting were influenced by the workplace, working time, amount of work and the lack of support. Due to these factors the novice teacher's image and the reality about teaching were not corresponding and giving her satisfaction from the work. The joy of teaching and the pupils were seen as a reason to not quit teaching. The teacher also had personal development targets and was too conscientious to quit teaching immediately. The call to teach and interest in education and school resisted the quitting decision. The novice teachers' decision to quit seems to have arisen from various crucial factors, both internal and external. In all, this research gave some empirical and intimate knowledge about the phenomena that have been studied very little before in Finland. The study also demonstrated current issues and important themes for further studies and development. en
dc.description.abstract Tavoitteet. Tämän kasvatustieteen pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää noviisi-luokanopettajan syitä päättää opettajan ura vain muutama vuosi valmistumisensa jälkeen. Lukuisat aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet opettajien induktiovaiheen haastavuuden ja työyhteisön tuen tärkeän merkityksen induktiovaiheesta selviytymiseksi. Myös opettajien alanvaihto noviisivuosien aikana on herättänyt keskustelua pätevien opettajien riittävyydestä tulevaisuudessa, minkä vuoksi induktiovaiheen tukeminen työelämään kiinnittymiseksi on merkittävä. Tutkielman tavoitteena on lisätä tietoa opettajan työn poistyöntävistä tekijöistä noviisiluokanopettajien induktiovaiheessa, ja antaa siten keinoja onnistuneeseen noviisiopettajan työhön sitoutumiseen. Menetelmät. Tutkielmassa perehdyttiin lopettamispäätöksen tehneen noviisiluokanopettajan ajatuksiin lopettamiseen johtaneista syistä ja niiden merkityksestä. Tutkielmaan haastateltu noviisiopettaja oli haastattelun hetkellä tehnyt töitä opettajana puolitoista vuotta. Tutkielma on laadullinen tapaustutkimus, ja se soveltaa fenomenologis-hermeneuttista metodia. Aineisto tutkielmaan kerättiin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla ja saatu aineisto analysointiin teoriasidonnaisen teema-analyysin keinoin. Tulokset ja johtopäätökset. Noviisiopettajan lopettamispäätökseen vaikutti työyhteisö, työaika, työmäärä sekä tuen puute. Näiden tekijöiden vuoksi noviisiopettajan oma näkemys ja työn todellisuus eivät vastanneet toisiaan ja tuottaneet siten noviisiopettajalle tyytyväisyyttä työssään. Työssä pysyvyyttä tuottaneet asiat olivat oppilaat ja opettamisen ilo sekä opettajan henkilökohtaiset kehitystarpeet ja tunnollisuus. Myös opettajan kutsumus alalle ja kiinnostus kasvatusta ja koulua kohtaan laittoivat vastaan lopettamispäätöksen syntyessä. Noviisiopettajien lopettamispäätöksen voidaan siis nähdä syntyvän usean sekä henkilökohtaisesti että ulkoisesti vaikuttavan tekijän tuloksena. Tutkielma antaa kokemusperäistä ja henkilökohtaista tietoa Suomessa vähän tutkitusta ilmiöstä sekä nostaa esiin ajankohtaisia ja tärkeitä teemoja sekä tutkimus- ja kehittämistarpeita aiheesta. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject opettajan työ fi
dc.subject induktio fi
dc.subject urakriisi fi
dc.subject opettajapula fi
dc.subject noviisiopettaja fi
dc.title Noviisiluokanopettajan ajatuksia lopettamiseen johtaneista syistä : Laadullinen tapaustutkimus fi
dc.title.alternative Novice Primary School Teacher’s Thoughts about Reasons for leaving the Teaching Profession : Qualitative Case Study en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201602171172

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
GRADU_INKINEN.pdf 928.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record