Yksityiselämän kriisiä koskeva vuorovaikutus työyhteisössä : Kriisin kokeneiden näkökulma

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201602171167
Title: Yksityiselämän kriisiä koskeva vuorovaikutus työyhteisössä : Kriisin kokeneiden näkökulma
Author: Viitanen, Hanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201602171167
http://hdl.handle.net/10138/160296
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tässä tutkielmassa tarkastellaan sitä, millaisia näkemyksiä ja kokemuksia kodin piiriin kuuluvan kriisin kokeneilla ihmisillä on kriisiä koskevasta vuorovaikutuksesta työyhteisössä. Kiinnostuksen kohteena on sekä työyhteisö kokonaisuutena että yksittäiset viestintäsuhteet. Tutkimus keskittyy kriisin kokeneiden näkökulmaan. Tutkimuksen teoreettisena taustana ovat ennen kaikkea yliläikkymisen ja sosiaalisen tuen käsitteet. Yliläikkymisellä tarkoitetaan sitä, miten ihmisen eri elämänalueet vaikuttavat toinen toisiinsa: tässä tapauksessa sitä, miten kotielämä vaikuttaa työelämään. Sosiaalisella tuella puolestaan tarkoitetaan ihmisten pyrkimystä auttaa toinen toisiaan elämän haasteissa esimerkiksi myötäelämällä, neuvomalla tai antamalla käytännön apua. Kyseessä on fenomenologinen tutkimus. Aineisto kerättiin verkkokyselylomakkeella heinä–elokuussa 2015 ja siihen vastasi 40 henkilöä eri ammattikunnista. Analyysimenetelmänä oli laadullinen sisällönanalyysi, jossa hyödynnettiin myös määrällisempää sisällön erittelyä. Tutkimustuloksissa käsitellään sitä, miksi kriisistä halutaan tai ei haluta puhua työyhteisössä, keille siitä puhutaan ja keille ei puhuta, miten vastaajat kokevat työyhteisön suhtautuneen, millaista tukea he saivat, millä tavalla yhteisö koetaan rasitteeksi kriisin aikaan sekä millaisia myönteisiä ja kielteisiä näkemyksiä ja kokemuksia työyhteisön viestintäsuhteissa syntyy. Tutkimuksen päätuloksiin lukeutuu se, että kriisin kokeneet toivovat työyhteisönsä osoittavan heitä kohtaan myötätuntoa, ymmärtävän heidän tilannettaan ja tarjoavan käytännön apua työtaakan vähentämiseksi. Se, miten myötätuntoa ja ymmärtämistä toivotaan ilmaistavan, vaihtelee kuitenkin merkittävästi. Jotkut toivovat aktiivista myötäelämistä, jotkut sitä, ettei aiheesta puhuta lainkaan. Vastausten pohjalta kuvaillaan kuusi kertomustyyppiä, jotka kiteyttävät, kuinka erilaiset ihmiset toivovat heidän kriisiinsä töissä suhtauduttavan, miten he itse puhuvat aiheesta ja miten he kokevat työyhteisön heihin ja heidän tilanteeseensa reagoivan. Lopuksi esitetään ehdotuksia organisaatioille ja työyhteisöille työntekijöiden tulevien kriisien varalle.This research examines the views and experiences regarding communication about personal crisis in work communities. The focus is both in the community as a whole as well as in the individual communicational relationships. The study centralizes around the perspective of the people who experienced the crisis. Theoretical frames are home-to-work spillover and social support. Spillover means the study of how different life spheres affect one another. Social support on the other hand is the study of how people try to help each other by e.g. expressing sympathy, giving advice or offering practical assistance. This is a phenomenological study. The data was collected via online survey during July and August 2015. The study had 40 respondents with different occupational background. Analyzing method was qualitative content analysis with additional support from the more quantitative content differentiation. The results address why the people who have experienced a personal crisis want to or does not want to discuss it with their work community, who they talk to and who they don't talk to, how people felt their community reacted to the situation, what kind of support did they experience, how was the community a burden during the crisis and what kind of positive or negative views and experiences arose from the communicational relationships. One of the main results of the study is that people who have experienced a personal crisis hope that their work community expresses sympathy, understanding about their situation and offers practical support in order to reduce their work load. How people wish sympathy and understanding should be manifested differs greatly. Some hope to receive active empathy while others wish that co-workers wouldn't speak about the situation at all. Six narratives are presented based on the answers. They summarize how different people wish their work community would relate to the crisis, how they talk about the crisis themselves and how they think others react to their situation. Finally, propositions are given to organizations and work communities that wish to be prepared for the personal crisis among their members.
Subject: yliläikkyminen
työelämäviestintä
Subject (yso): puheviestintä
vuorovaikutus
sosiaalinen tuki
työelämän suhteet
Discipline: Phonetics (Speech Communication)
Fonetiikka (Puheviestintä)
Fonetik (talkommunikation)


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record