Functioning as a predictor of psychosis and psychiatric hospitalizations in a general adolescent psychiatric sample

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201602171180
Title: Functioning as a predictor of psychosis and psychiatric hospitalizations in a general adolescent psychiatric sample
Author: Ärmänen, Anna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201602171180
http://hdl.handle.net/10138/160297
Thesis level: master's thesis
Abstract: Objectives. Functioning impairments as an outcome for severe mental disorders have been well established. There is also growing evidence for early functioning impairment being a vulnerability marker for psychotic disorders. Recent findings suggest that especially early social functioning impairment may predict later psychotic disorders. However previous studies are few and they are limited to pre-selected psychosis risk samples. In addition, little is known about early functioning in other severe mental disorders. The aim of this study is to determine the level of functioning in adolescents at entry to general psychiatric services and to examine whether early functioning impairment predicts later psychosis or psychiatric hospitalizations directly, and when controlling for the effect of psychosis risk symptoms. Methods. This study is a part of the larger Helsinki Prodromal Study conducted in the National Institute for Health and Welfare. The sample consists of 154 treatment-seeking adolescents aged 15–18 years, recruited at the first visit to psychiatric services in Helsinki. Semi-structured psychiatric interviews were conducted for all participants at baseline. Functioning was assessed with validated and reliable functioning measures for social (Global functioning: social) and role functioning (Global functioning: role) and an experimental functioning measure for psychological functioning (Global functioning: psychological). Information about hospitalizations was extracted from the Finnish hospital discharge register during a 2.8–8.9 year follow-up until the end of 2011. A Cox regression survival analysis was used to examine whether functioning domains predicted later hospitalization for psychosis or psychiatric hospitalizations overall. Positive and general psychosis risk symptoms as well as psychosis risk status were controlled for the analyses. Results and conclusions. The functioning of adolescents at entry to psychiatric services was mildly impaired and the impairment was greater for individuals in psychosis risk and those with a mental disorder diagnosis. 7 transitions to psychosis and 26 psychiatric hospital admissions emerged during the follow-up. The level of psychological functioning was the only significant predictor of increased risk of hospitalizations whereas the level of positive symptoms was the only significant predictor of increased risk of psychosis. Neither social nor role functioning predicted the outcomes. The results concerning social functioning are in contrast with previous finding, which may be attributable to the low incidence of psychosis in the sample or the treatment received by the participants. Overall the results emphasize the importance of interventions for early symptoms to prevent these severe outcomes.Tavoitteet. Vakavien mielenterveydenhäiriöiden tiedetään aiheuttavan toimintakyvyn heikentymiä. Psykoottisissa häiriöissä huomiota on kiinnitetty myös sairautta edeltäviin toimintakyvyn heikentymiin ja viimeaikaisten tutkimusten perusteella vaikuttaa siltä, että varhainen sosiaalisen toimintakyvyn heikentymä ennustaa psykoottisia häiriöitä nuorilla. Tutkimukset toimintakyvystä psykoottisten häiriöiden ennustajina ovat kuitenkin rajoittuneet valikoituneisiin psykoosiriskiotoksiin ja muiden vakavien mielenterveyshäiriöiden yhteydessä vastaavaa tutkimusta on tehty vähän. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millainen on psykiatriseen hoitoon hakeutuvien nuorten toimintakyky ja ennustaako hoidon alkuvaiheen toimintakyky myöhempää psykoosia tai psykiatrista sairaalahoitoa. Lisäksi tarkastellaan onko toimintakyvyn yhteys psykoosiin tai psykiatriseen sairaalahoitoon riippumaton psykoottistyyppisistä oireista. Menetelmät. Tämä tutkimus on osa laajempaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa toteutettua Helsinki Prodromal Study -tutkimusprojektia. Tutkimuksen osallistui 154 Helsingissä ensikertaa psykiatristen palveluiden piiriin hakeutunutta 15–18 -vuotiasta nuorta. Nuorille tehtiin lähtötilanteessa puolistrukturoitu psykiatrinen haastattelu. Heidän toimintakykynsä arvioitiin luotettavilla ja pätevillä sosiaalisen toimintakyvyn (Global functioning: social) ja roolitoimintakyvyn (Global functioning: role) mittareilla sekä kokeellisella psykologisen toimintakyvyn mittarilla (Global functioning: psychological). Tieto sairaalahoidoista kerättiin valtakunnallisesta hoitoilmoitusjärjestelmästä vuoden 2011 loppuun asti (seuranta-aika 2.8–8.9 vuotta). Toimintakyvyn yhteyttä psykoottiseen häiriöön ja psykiatrisiin sairaalahoitoihin ylipäänsä tutkittiin tilastollisesti Coxin aikasarja-analyysillä, missä kontrolloitiin positiiviset ja yleiset psykoosiriskioireet sekä psykoosiriskikriteerien täyttyminen. Tulokset ja johtopäätökset. Nuorten toimintakyky hoitoon hakeutuessa oli lievästi heikentynyt ja siihen oli yhteydessä erityisesti psykoosiriskin kriteerien ja jonkin mielenterveydenhäiriön diagnostisten kriteerien täyttyminen. Seurannan aikana 7 nuorta sairastui psykoosiin ja 26 nuorta sai psykiatrista sairaalahoitoa. Heikko psykologinen toimintakyky ennusti sairaalahoitoja ja psykooseja ennustivat positiiviset oireet. Sosiaalinen tai roolitoimintakyky ei ennustanut lopputulemia. Sosiaalista toimintakykyä koskevat tutkimustulokset ovat osittain ristiriidassa aiemman tutkimuksen kanssa, mikä voi johtua tämän otoksen alhaisesta psykoosin esiintyvyydestä tai nuorten saaman hoidon vaikuttavuudesta. Tutkimuksen tulokset painottavat varhaisiin oireisiin kohdistuvien interventioiden tärkeyttä vakavien lopputulosten ehkäisemiseksi.
Subject: functioning
clinical high risk
psychotic disorder
psychiatric hospitalization
toimintakyky
psykoosiriski
psykoottinen häiriö
psykiatrinen sairaalahoito
Discipline: Psykologia
Psychology
Psykologi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record