Mielen teorian yhteys kognitiiviseen suoriutumiseen, toimintakykyyn ja oirekuvaan : hinting task -tehtävä suomalaisessa ensipsykoosiaineistossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201602171175
Title: Mielen teorian yhteys kognitiiviseen suoriutumiseen, toimintakykyyn ja oirekuvaan : hinting task -tehtävä suomalaisessa ensipsykoosiaineistossa
Alternative title: Hinting task - connections to neurocognition, global functioning and symptom severity : theory of mind in a Finnish first-episode psychosis population
Author: Heiskanen, Inkeri
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201602171175
http://hdl.handle.net/10138/160299
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstract: Background: Theory of mind (ToM) refers to the ability to perceive and interpret the mental states of self and others, such as desires, intentions and beliefs. ToM problems have been observed both in people suffering from chronic schizophrenia and in patients with first-episode psychosis (FEP) as well as at-risk populations. Therefore it has been thought that ToM deficits could predict the beginning of psychotic illnesses. Object: This study was the first to examine the ToM measure Hinting task in a Finnish population. The study compared the performance of FEP patients (n=42) and controls (n=38) on the task. The aims of the study were to explore group differences in Hinting task performance when controlling for neurocognitive factors as well as investigate the potential impacts of symptom severity on task performance. Data: The data is a part of an on-going project of the National Institute for Health and Welfare (THL), the Technical Research Center of Finland (VTT Oy), the University of Helsinki and Aalto University. For this study participants who had completed the Hinting task before September 2014 were selected. Results: As hypothesized, FEP patients performed significantly worse than controls on the ToM measure. Patients who met the DSM-IV criteria for schizophrenia performed weaker than other patients. There was also a significant group difference on the Hinting task between patients operating better and worse on the Global Assessment of Functioning (GAF) scale. The performance of the best operating patient quarter did not differ from the control group. The linear regression analyses revealed that the general neurocognitive deficit associated with FEP - especially problems in episodic memory and executive function - explained most (64 %) of the variance between the control and patient groups on the Hinting task. Within the patient group, neurocognition only covered 26 % of the variance between the two groups differing in overall functioning (GAF). Conclusions: These results support the growing evidence that ToM deficits can be seen in the early phases of the psychotic illness. The means and standard deviations of the patient and control groups on the Hinting task in the current study are consistent with previous findings. However, this study showed great differences in Hinting task performance between both groups and individuals. The findings of this study do not give an unambiguous answer to whether ToM problems are secondary to the neurocognitive deficits observed in FEP and symptom severity in the acute phases of the illness or whether ToM deficits can be seen as a more general and independent feature of the illness.Taustaa: Mielen teorialla tarkoitetaan yksilön kykyä havainnoida ja tulkita erilaisia mielensisältöjä, kuten aikomuksia, haluja tai uskomuksia. Mielen teorian ongelmia on havaittu niin kroonisesti skitsofreniaa sairastavilla kuin ensipsykoosien yhteydessä sekä henkilöillä, jotka ovat korkeassa psykoosiriskissä. On ajateltu, että puutteet mielen teoriassa voisivat ennakoida alkavaa psykoosisairautta. Tutkimuksen tarkoitus: Tämä tutkimus tarkasteli mielen teoriaa arvioivaa Hinting task -tehtävää ensi kertaa suomalaisessa aineistossa vertaamalla ensipsykoosipotilaiden (n=42) ja väestöverrokkien (n=38) suoriutumista tehtävässä. Tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita erityisesti neurokognitiivisten toimintojen sekä potilaan oireilun vaikeusasteen yhteyksistä tehtäväsuoriutumiseen. Aineisto: Aineisto on osa THL:n, VTT Oy:n, Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston Psykoosiriskioireet ja ensipsykoosin ennuste -hanketta. Tähän tutkimukseen mukaan poimittiin ne henkilöt, joille Hinting task -tehtävä oli tehty 29.8.2014 mennessä. Tulokset: Ennakko-oletusten mukaisesti ensipsykoosipotilaat suoriutuivat mielen teorian tehtävästä verrokkeja heikommin. Ne potilaat, joilla oli DSM-IV -järjestelmän mukainen skitsofreniadiagnoosi suoriutuivat tehtävästä muita psykoosipotilaita huonommin. Lisäksi tehtävässä tuli näkyviin selvä ero ajankohtaiselta toimintakyvyltään GAF-mittarilla arvioituna heikomman ja paremman potilasryhmän välillä. Toimintakyvyltään paras potilasneljännes suoriutui tehtävästä verrokkien tasoisesti. Lineaaristen regressioanalyysien perusteella ensipsykooseihin liittyvä yleinen kognitiivinen heikentyminen, erityisesti puutteet episodisessa muistissa ja toiminnanohjauksessa, selitti huomattavan osan (64 %) Hinting task -tehtävän vaihtelusta potilaiden ja verrokkien välillä. Potilasryhmän sisällä neurokognition selitysosuus ajankohtaiselta toimintakyvyltään eriävien ryhmien välillä jäi huomattavasti matalammaksi (26 %). Johtopäätökset: Löydökset tukevat kasvavaa tutkimusnäyttöä, että mielen teorian pulmat ovat nähtävissä jo psykoosisairauden varhaisvaiheissa. Potilaiden ja väestöverrokkien Hinting task -pistemäärien keskiarvot ja -hajonnat vastaavat hyvin kansainvälisiä löydöksiä. Tehtäväsuoriutumisessa esiintyi kuitenkin suuria eroja sekä ryhmä- että yksilötasolla. Tutkimus ei anna yksiselitteistä vastausta siihen, missä määrin ensipsykooseissa havaittavat mielen teorian puutteet ovat toissijainen seuraus sairauteen liittyvistä neurokognition puutteista ja toisaalta akuuttivaiheen oireilusta ja missä määrin kyse on yleisemmästä ja pysyvämmästä sairauden piirteestä.
Subject: hinting task
mielen teoria
mentalisaatio
ensipsykoosi
skitsofrenia
sosiaalinen kognitio


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record