Vieraan kielen opetus ja opiskelu virtuaaliympäristössä : Kielididaktinen tapaustutkimus ruotsin kielen monimuoto-opetuksesta ja -opiskelusta Helsingin yliopiston kielikeskuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1930-8
Title: Vieraan kielen opetus ja opiskelu virtuaaliympäristössä : Kielididaktinen tapaustutkimus ruotsin kielen monimuoto-opetuksesta ja -opiskelusta Helsingin yliopiston kielikeskuksessa
Alternative title: Teaching and studying in a virtual environment : A language didactic case study of multiform teaching and studying of Swedish at Helsinki University Language Centre
Author: Wallinheimo, Kirsi
Other contributor: Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, opettajankoulutuslaitos
Helsingfors universitet, beteendevetenskapliga fakulteten, institutionen för lärarutbildning
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016-04-09
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1930-8
http://hdl.handle.net/10138/160436
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The general aim of this study was 1) to do research on multiform foreign language teaching and studying in a virtual environment and 2) to develop diverse ways of using information and communication technologies in multiform foreign language teaching and studying. The scientific problem focuses on what foreign language teaching and studying in a virtual environment actually consists of. The research questions concerned 1) studying a foreign language in a virtual environment, as assessed by the students; 2) the new content brought by the students into the virtual environment 3) the students' experiences of multiform teaching in a virtual environment and 4) the suitability of a virtual environment, especially the use of Moodle, for studying a foreign language. One group of students of Swedish (n = 22) at the University of Helsinki Language Centre took part in this study. The study was carried out as a pedagogically-oriented case study, including certain features of ethnographic and action research and in which the students teacher acted as a researcher of her own work. The teaching and studying in the virtual environment were implemented using the learning management system, Moodle. The research data were gathered through audio recordings, electronic questionnaires, interviews and a user activity report stored in Moodle. The data were analysed with qualitative content analysis methods. The main research findings were that students studied in a way that inclined towards a constructivist and sociocultural approach. The study practices that were strongly represented were active, expertise-sharing and contextualised. The content introduced by the students into their studying included a range of authentic materials, which aligned well with the goals of the teaching. The students also indicated that their families and peers supported their studies. This is a matter of virtuality, that is, a sense of remote connection made possible by the network. The students experienced the teaching as being in accordance with a constructivist and sociocultural approach. In the teaching, the active, emotional and contextual practices were the most strongly represented in the data. The features of the groupware which the students as a group or as individuals could themselves adapt were seen as beneficial. The customisable features of the groupware supported community learning and thereby contributed to virtual teamwork. The static properties of the program were seen as its disadvantages. The didactic virtual environment theory as presented in this study as well as the research findings can be widely utilised in pre-service and in-service teacher education, as well as, more generally, when developing the use of ICTs in the teaching and studying of foreign languages. Keywords: multiform foreign language teaching and studying, didactic virtual environment, didactic foreign language teaching studying learning process, Swedish, university language centre teaching, information and communication technologies, Virtual Learning EnvironmentTämän kielididaktiikan alaan kuuluvan tapaustutkimuksen yleistavoitteena oli tutkia syvällisesti vieraan kielen opetusta ja opiskelua virtuaaliympäristössä ja kehittää tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävän vieraan kielen opetuksen ja opiskelun monipuolista käyttöä. Tieteellinen tutkimusongelma keskittyy siihen mitä vieraan kielen monimuoto-opetus ja -opiskelu virtuaaliympäristössä ovat. Tutkimuskysymykset koskivat 1) vieraan kielen opiskelua virtuaaliympäristössä Moodle-oppimisalustaa käyttäen, 2) opiskelijoiden tuomia sisältöjä Moodle-oppimisalustalle, 3) opiskelijoiden kokemuksia monimuoto-opetuksesta sekä 4) oppimisalustan soveltuvuutta vieraan kielen monimuoto-opiskeluun. Tutkimukseen osallistui Helsingin yliopiston kielikeskuksen 22 ruotsin opiskelijaa. Tutkimus toteutettiin orientaatioltaan pedagogisena, etnografisia piirteitä omaavana tapaustutkimuksena, jossa on myös toimintatutkimuksen piirteitä. Tutkimuksessa opettaja toimi oman työnsä tutkijana. Vieraan kielen opetus ja opiskelu virtuaaliympäristössä toteutettiin Moodle-oppimisalustaa käyttäen. Tutkimusaineisto kerättiin audiotallenteina, sähköisillä kyselylomakkeilla ja oppimisalustalle tallentuneena raporttina sekä haastatteluilla. Aineisto analysoitiin kvalitatiivisen sisällönanalyysin menetelmin. Keskeiset tutkimustulokset olivat, että opiskelijat opiskelivat vahvasti konstruktivismin ja sosiokulttuurisuuden suunnassa. Opiskelukäytänteistä edustuivat aktiivinen, asiantuntijuutta jakava ja kontekstuaalinen opiskelukäytänne. Opiskelijat toivat opiskelunsa tueksi runsaasti tavoitteiden mukaisia autenttisia materiaaleja. Opiskelijat kertoivat myös läheistensä ja kanssaopiskelijoiden tukeneen opiskeluaan. Kyse on virtuaalisuudesta eli verkon kautta mahdollistuvasta etäyhteyden tunteesta. Opiskelijat kokivat, että opetus oli konstruktivististen ja sosiokulttuuristen suuntausten mukaista. Opetuskäytänteistä edustuivat opiskelijoiden kokemana vahvimmin aktiivinen, emotionaalinen ja kontekstuaalinen opetuskäytänne. Oppimisalustalla etuina opiskelussa koettiin ne ominaisuudet, jotka opiskelijayhteisö tai käyttäjä pystyivät mukauttamaan. Mukautettavien ominaisuuksien käyttö oppimisalustalla tuki opiskelun yhteisöllisyyttä ja sitä kautta edisti ryhmänä tapahtuvaa virtuaalista toimintaa. Oppimisalustan haittoina mainittiin staattiset ominaisuudet. Tutkimuksen didaktisen virtuaaliympäristön teoriaperustaa ja tutkimuksesta saatuja tuloksia voidaan laajalti hyödyntää opettajankoulutuksessa, täydennyskoulutuksessa ja yleisesti kehitettäessä vieraan kielen tieto- ja viestintätekniikan opetus- ja opiskelukäyttöä. Avainsanat: vieraan kielen monimuoto-opetus ja -opiskelu, didaktinen virtuaaliympäristö, didaktinen opetus opiskelu oppimisprosessi, ruotsin kieli, kielikeskusopetus, tieto- ja viestintätekniikka, oppimisalusta
Subject: kasvatustiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
vieraank.pdf 1.845Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record