Kehittämistutkimus biologian olympiavalmennuksesta : relevanttia tiedekasvatusta biologiasta kiinnostuneille

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201603048566
Title: Kehittämistutkimus biologian olympiavalmennuksesta : relevanttia tiedekasvatusta biologiasta kiinnostuneille
Author: Mutanen, Justus
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences, Department of Biosciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201603048566
http://hdl.handle.net/10138/160437
Thesis level: master's thesis
Abstract: The International Biology Olympiad is a yearly science competition; hundreds of high school students from over 60 countries take part in it. In Finland, the students are chosen by the national biology competition and the national Olympiad training camp. The research subject of this study is Finnish training for International Biology Olympiad (IBO). About ten high school students who are interested in biology take part at each training camp. Science competitions, such as IBO and training camps, are classified as non-formal or out-of-school science education. Since there is very little scientific knowledge about non-formal biology education, especially about science competitions, the theoretical framework of this study consists of non-formal science education, the relevance of science education and the development of interest. In this study, design research methodology with three research cycles was applied to develop the course. In the study, both theoretical and empirical problem analyses were used. There were two main research questions: 1) What are the needs for the development of the training camp? 2) What kind of training is relevant for the participants? The first research question was elaborated by examining a) what kind of topics of interest the participants have, b) how the participants expect the training to be relevant for them, c) what kind of relevance the previous participants experienced, and d) what kind of effects the previous training camps had on the participants interest in biology and career choice. The features of relevant biology Olympiad training were searched in the second research question. The data was collected from pre-camp and post-camp questionnaires, post-camp interviews and a questionnaire sent for the previous camp participants. The qualitative data was analyzed by content analysis and quantitative data from the questionnaires was analyzed by statistical methods. The main results were following: 1) The biggest needs for development were diversifying the contents and balancing the workload of the camp. The participants of the training camps were interested mostly about medicine and human biology -related topics and cell and molecular biology. In addition, it was found out that the previous participants considered biology education to be individually, vocationally and societally relevant for them. According to them, the training camps were especially individually relevant and had some effects on the career choice. 2) The new training camp for biology Olympiad is especially individually relevant for the participants but it has also some vocational relevance. In the science Olympiad training, special attention should be directed towards developing vocational and societal relevance. A new model for Biology Olympiad training camps was developed based on the collected research data. The individual dimension can be improved by i) diversifying the contents of the camps, ii) including inquiry-based learning modules and by iii) taking a student-centered approach to the development process. The vocational and societal dimensions of relevance can be targeted by iv) allowing the teachers of the participants to take part at camps. The vocational dimension of relevance can be enhanced v) by organizing visits to research laboratories and companies and vi) by enabling the participants to meet university students. The results of this study can be applied to not only to Science Olympiad training but also to non-formal biology education. This research provides models for developing out-of-school biology education and its relevance. This is the first design research study about Biology Olympiad training and it opens up discussion about the relevance of science competitions and Science Olympiad training.Biologiaolympialaiset on vuosittainen järjestettävä kansainvälinen tapahtuma, jonne osallistuu satoja lukioikäisiä opiskelijoita yli 60 eri valtiosta. Biologiaolympialaisiin osallistuvat opiskelijat valitaan Suomessa biologian olympiavalmennuksessa, jonne opiskelijat valitaan kansallisen biologiakilpailun perusteella. Tämän pro gradu -tutkielman tutkimuskohteena oli suomalainen biologian olympiavalmennus, johon osallistuu vuosittain noin kymmenen biologiasta kiinnostunutta lukiolaista. Tiedekilpailut, kuten biologiaolympialaiset sekä niihin valmistava valmennus, ovat nonformaalia eli koulun ulkopuolella tapahtuvaa tiedekasvatusta. Tutkimustietoa nonformaalista opetuksesta ja erityisesti tiedekilpailuihin liittyvästä valmennuksesta on kuitenkin hyvin vähän. Tämän vuoksi tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu nonformaalia opetusta, luonnontieteiden opetuksen relevanssia ja kiinnostuksen kehittymistä käsittelevästä tutkimustiedosta. Tutkimuksessa käytettiin tutkimusmenetelmänä kolmesyklistä kehittämistutkimusta, johon sisältyy sekä teoreettinen että empiirinen ongelma-analyysi. Päätutkimuskysymyksiä oli kaksi: 1) Millaisia kehittämistarpeita biologian olympiavalmennukseen kohdistuu? 2) Millainen biologian olympiavalmennus on osallistujille relevanttia? Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä tutkittiin a) millaisia biologiaan liittyviä kiinnostuksen kohteita valmennuksen osallistujilla on, b) millä tavalla valmennuksen osallistujat odottavat valmennuksen olevan heille relevantti, c) millä tavalla valmennus on ollut relevantti aikaisemmille valmennuksen osallistujille, ja d) millaisia vaikutuksia valmennuksella on ollut aikaisempien osallistujien kiinnostukseen biologiaa kohtaan ja heidän uravalintaansa. Toisessa tutkimuskysymyksessä saatiin selville relevantin biologian olympiavalmennuksen keskeiset piirteet. Tutkimuksen aineistona käytettiin ennen valmennusta ja valmennuksen jälkeen kerättyjä palautelomakkeita, opiskelijoille tehtyjä haastatteluja sekä edellisvuosien osallistujille lähetettyä kyselytutkimusta. Laadullista aineistoa analysoitiin sisällönanalyysin avulla ja kyselytutkimuksia tilastollisin menetelmin. Kehittämistutkimuksen päätuloksina saatiin seuraavat tulokset: 1) Biologian olympiavalmennuksessa suurimmat kehittämiskohteet olivat kurssisisältöjen monipuolistaminen ja työmäärän tasapainottaminen. Valmennuksen osallistujat olivat erityisen kiinnostuneita lääketieteeseen ja ihmiseen liittyvistä biologian teemoista sekä solu- ja molekyylibiologiasta. Opiskelijat kokivat biologialla olevan heille sekä henkilökohtaista, ammatillista että yhteiskunnallista relevanssia. Aikaisempien valmennusten osallistujille valmennus on ollut etenkin henkilökohtaisesti relevantti ja sillä on ollut jonkin verran valmennusta ammatinvalintaan. 2) Uudistettu biologian olympiavalmennus on osallistujille erityisesti henkilökohtaisella tasolla relevantti ja sillä on myös jonkin verran ammatillista relevanssia. Tiedeolympiavalmennuksessa tulee erityisesti kiinnittää huomiota ammatillisen ja yhteiskunnallisen relevanssin kehittämiseen. Kehittämistuotoksena saatiin tutkimusperustaisesti kehitetty malli biologian olympiavalmennuksesta. Valmennuksessa olevien henkilökohtaista relevanssia voidaan tukea i) monipuolistamalla valmennuksen sisältöjä, ii) lisäämällä tutkimuksellista opiskelua ja iii) kehittämällä valmennusta opiskelijalähtöisesti. Valmennuksen yhteiskunnallista ja ammatillista relevanssia voidaan kehittää iv) ottamalla opiskelijoiden opettajat mukaan osaksi valmennusta. Ammatillista relevanssia voidaan tukea myös v) sisällyttämällä valmennukseen vierailuja yrityksiin ja tutkimusryhmiin sekä vi) tutustumista alan opiskelijoihin. Tutkimuksen tulokset ovat sovellettavissa erityisesti tiedekilpailuvalmennukseen, mutta osittain myös muuhun nonformaaliin tiedekasvatukseen. Tulosten perusteella voidaan kehittää koulun ulkopuolella tapahtuvan biologian opetuksen relevanssia. Kyseessä on maailmanlaajuisesti ensimmäinen biologiakilpailuvalmennuksesta tehty kehittämistutkimus, joten se toimii osaltaan myös keskustelunavauksena tiedekilpailujen ja tiedekilpailuvalmennuksen merkityksestä.
Discipline: Biochemistry
Biokemia
Biokemi
Rights: Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kehittam.pdf 10.08Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record