Gangesin lääkäri : retorinen analyysi Rajendra Singhin haastatteluista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201603071253
Title: Gangesin lääkäri : retorinen analyysi Rajendra Singhin haastatteluista
Alternative title: Doctor of the Ganges : A Rhetorical Analysis of Rajendra Singh's Interviews
Author: Kaikkonen, Heidi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Maailman kulttuurien laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of World Cultures
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för världens kulturer
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201603071253
http://hdl.handle.net/10138/160476
Thesis level: master's thesis
Discipline: Sydasienforskning
South Asian Studies
Etelä‑Aasian tutkimus
Abstract: Tutkin pro gradu -tutkielmassani, Tarun Bharat Sangh -järjestön johtajan Rajendra Singhin haastatteluita vuosilta 2001, 2002, 2009, 2012, 2014 ja 2015. Rajendra Singh on tehnyt töitä ympäristöongelmien parissa Intian Rajasthanissa vuodesta 1984 alkaen ja hänet on palkittu useilla arvostetuilla palkinnoilla tästä työstä. Tutkimusmenetelmäni on retorinen analyysi, eli tutkin Rajendra Singhin haastatteluita, ja sitä millaisia retorisia keinoja hän käyttää näissä haastatteluissa esittäessään argumenttejaan. Tutkimukseni tarkoitus on vastata kysymykseen, millaista suostuttelevaa ja vakuuttelevaa retoriikkaa Rajendra Singh käyttää puhuessaan Intian ympäristöongelmista ja niiden ratkaisuista, ja millaisia argumentaatiopositioita Singh ottaa haastatteluissa suhteessa julkiseen valtaa, yhteisöön ja mediaan. Tarkoitus on myös katsoa, onko positiossa tapahtunut muutosta näiden vuosien kuluessa ja onko englannin- ja hindinkielisten haastatteluiden tyyleissä eroa. Argumentaatiopositioita tutkimalla haluan selvittää, mikä on näiden haastatteluiden sanoma, eli mikä Singhin mukaan on ratkaisu siihen, että veteen liittyvät ympäristöongelmat voitaisiin ratkaista Intiassa. Onko siis yhteisöpohjainen ympäristönsuojelu ja paluu menneisyyteen ainoa keino ratkaista nämä ongelmat vai millaisten ratkaisujen kannalla hän on. Retoristen keinojen tutkimisessa sovellan Arja Jokisen (1999) esittelemää retoristen keinojen listaa. Nämä keinot eivät kuitenkaan olleet riittäviä analysoimaan hindinkielistä materiaalia, joten lisäsin siihen käsitteen uskonnollinen retoriikka, koska sitä käytetään yleisesti Intiassa puhuttaessa ympäristöasioista kun halutaan vedota ihmisiin. Singh käyttää erilaisia vakuuttelun ja suostuttelun retorisia keinoja saadakseen yleisön omien positioidensa taakse. Hänen mukaansa nykyinen elämäntapamme ei ole kestävä, joten elintavat tulisi kyseenalaistaa ja elämän perustan tulisi olla omavarainen. Hänen mukaansa ympäristöstä huolehtiminen on kaikkien velvollisuus, eli tarvitaan yhteistyötä yhteisöjen ja hallituksen välillä, koska yhteistyön avulla on mahdollista ratkaista Intian ympäristöongelmat kestävällä tavalla. Kehitys ja ympäristönsuojelu kuuluvat yhteen ja Intian tulisi hyödyntää kotoperäistä tietämystä, eli ratkaisuja voisi etsiä myös perinteisistä menetelmistä.In my Master's Thesis, I have researched interviews made by the leader of the Tarun Bharat Sangh organisation, Rajendra Singh, between the years 2001, 2002, 2009, 2012, 2014 and 2015. Rajendra Singh has been working with environmental issues in Rajasthan, India, since the year 1984, and he has been awarded with several awards for his work. My research method is rhetorical analysis, which means that I look at the interviews of Rajendra Singh, and analyse what type of rhetorical devices he uses when presenting his arguments. My research aims to answer the question, what kind of persuading and empowering rhetoric does Rajendra Singh use when talking about the environmental issues of India and their solutions, and what kind of argumentative positions does he take in relation to public power, society and media. It is also my goal to see, whether there has been any change in his position during these years, and are there stylistic differences in those interviews that he has answered in Hindi and those that he has answered in English. By researching Singh's argumentative positions, I want to find out the core message of these interviews - in other words, what is Singh's solution to solving water-related environmental issues in India. I want to see whether a community-based conservation of the environment and going back to the past is the only cure for these issues, or what kind of solutions does he propose. In order to analyse Singh's rhetoric, I utilize the list of rhetorical devices presented by Arja Jokinen (1999). These devices, however, are not sufficient to analyse Hindi language material, so I have added the concept of religious rhetoric. Religious rhetoric is used commonly in India when there is a need to appeal to people when discussing environmental issues. Singh uses different kinds of persuading and empowering rhetorical devices to get his audience to support his positions. He argues, that our current lifestyle is not sustainable and that we should question our current habits and strive for a self-sufficient basis of life. He believes that taking care of the environment is everyone's responsibility, and that we need co-operation between societies and the government, in order to solve India's environmental issues in a sustainable way. Development and conservation belong together, and India should also utilize it's native wisdom by looking for solutions in traditional methods.
Subject: Intia
yhteisöpohjainen ympäristönsuojelu
retorinen analyysi
vesi
Singh, Rajendra


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record