Henkilöstön strateginen viestintä yrityksen maineriskinä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273377
Title: Henkilöstön strateginen viestintä yrityksen maineriskinä
Author: Salomaa, Antti
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273377
http://hdl.handle.net/10138/160672
Thesis level: master's thesis
Discipline: Media and Communication Studies
Viestintä
Medier och kommunikation
Abstract: Tässä pro gradu -tutkielmassa selvitettiin yrityksen maineen ja strategian välistä dynamiikkaa henkilöstön näkökulmasta. Tarkoituksena oli aiemman tutkimuskirjallisuuden ja tapaustutkimuksen avulla tutkia, miten yritysten maineriskit syntyvät ja kehittyvät, mitkä tekijät vaikuttavat henkilöstön kykyyn ja haluun viestiä strategisesti ja missä olosuhteissa henkilöstön viestintä muodostaa yritykselle maineriskin. Tutkimusaiheen valintaan vaikutti se, että mainetta ja strategiaa ei ole aiemmin tutkittu juuri ollenkaan yhdessä ja se, että henkilöstön rooli on molempia käsitteitä tutkittaessa jäänyt varsin vähäiseksi. Tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä lähdetään siitä, että yrityksen strategia ja maine ovat kytköksissä toisiinsa yrityksen henkilöstön ja sidosryhmien välisen vuorovaikutuksen kautta. Ensin määriteltiin tutkielman kontekstissa maine, mainepääoma ja mainekriisi, ja niiden pohjalta määriteltiin maineriski sekä niiden synty ja kehitys. Seuraavaksi selvitettiin henkilöstön ja sen viestinnän roolia maineen rakentumisessa. Teoriaosuuden lopuksi teoreettisen viitekehyksen kuvaamaa ilmiötä lähestettiin toisesta suunnasta, eli määriteltiin tämän työn kontekstissa strategia ja käsiteltiin yrityksen strategiaa, sen syntymistä ja siitä viestimistä henkilöstön näkökulmasta. Keskeisimpiä teorialähteitä olivat muun muassa Pekka Aulan, Joep Cornelissenin ja Charles Fombrunin mainekirjallisuus, Gary Daviesin, Rosa Chunin ja Michael Kaminsin käsitykset mainekuiluista sekä Henry Mintzbergin, Bruce Ahlstrandin ja Joseph Lampelin, Saku Mantereen ja Paula Jarzabkowskin strategiakirjallisuus. Tutkimuskirjallisuutta täydentävä tapaustutkimusaineisto koostui case-organisaatiossa toteutetuista 12 puolistrukturoidusta henkilöstön edustajan haastattelusta. Aineiston analyysitapana käytettiin teoriaohjaavaa laadullista sisällönanalyysiä. Tuloksena syntyi maineriskin määritelmä ja kuvaus niiden synnystä ja kehityksestä. Toisena keskeisenä tuloksena syntyi malli henkilöstön strategisen viestinnän onnistumistekijöistä, joita ovat strategian tuntemus, strategiaan sitoutuminen, strategian soveltaminen omaan viestintään, suhde yrityksen edustamiseen sidosryhmäyhteyksissä, oman viestinnän merkityksen ymmärtäminen ja henkilökohtaiset motiivit. Tutkielman tulokset viittaavat siihen, että henkilöstön viestintä on yritykselle aina maineriski, kun viestintä ei ole yrityksen sidosryhmien odotusten mukaista. Tehtyjen havaintojen ja johtopäätösten myötä todetaan, että maineen ja strategian tutkimusperinteiden dialogi ansaitsee jatkoa ja syvällisempää lisätutkimusta.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
antti_salomaa_pro_gradu_2016.pdf 1.297Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record