Ammattilaisuuden ankkuripaikat : Kinesteettinen ja kulttuurinen tieto Suomenlahden merivartiostossa

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2015-1
Titel: Ammattilaisuuden ankkuripaikat : Kinesteettinen ja kulttuurinen tieto Suomenlahden merivartiostossa
Författare: Tiili, Miia-Leena
Medarbetare: Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2016-04-08
Språk: fi
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2015-1
http://hdl.handle.net/10138/160686
Nivå: Doktorsavhandling (monografi)
Abstrakt: ANCHORING PROFESSIONALISM Kinaesthetic and Cultural Knowledge in Finnish Coast Guard Units This study analyses the professionalism of military personnel working in the Gulf of Finland Coast Guard District, an administrative unit of the Finnish Border Guard operating under the Ministry of the Interior. The purpose of the study is to examine the construction of Coast Guard officers cultural knowledge, and to discuss its impact on adapting to changes in the operational environment. The study is situated in the field of phenomenological cultural analysis. The research material consists of ethnographic fieldwork conducted during a 1.5-year period between 2007 and 2009 that examines Coast Guard stations, patrol ships and border control units, as well as interviews with officers, their families and civilian personnel. The study defines cultural knowledge as verbalized and non-verbalized shared understanding constructed in everyday practices and experiences. Here, cultural knowledge is therefore grounded in an officer s interaction with his physical and social environment while working, using equipment, and encountering colleagues and clients. The concept of bodily knowledge , for its part, emphasizes the embodied aspects of professionalism. At the same time, gestures, facial expressions and postures are seen as nodal points collecting cultural influences and expressing both formal and informal content. In an officer s moving body, cultural and kinaesthetic knowledge overlap and intertwine. The study argues that cultural knowledge cannot be divided into categories, such as formal and informal, but should instead be understood as an intermingling of influences and knowledge formation in, through and between working bodies. The analysis draws attention to movement as a way of capturing and bringing forth basic cultural assumptions and their impact on, for instance, the officers apprehension of trust, discipline and different functions. According to the findings, the trajectories and collective choreographies of working bodies explicate the cultural friction between the functions at sea and the border control. The kinaesthetic dispositions of the Coast Guard preserve the cultural knowledge of true Coast Guard professionalism, and engage in the processes of meaning making also in times of change.Tutkimuksessa tarkastellaan sisäministeriön alaisen Rajavartiolaitoksen hallintoyksikön, Suomenlahden merivartioston, virkamiesten ammattilaisuutta. Työ selvittää, millaista kulttuurista tietoa sotilasviroissa palvelevat, operatiivisissa tehtävissä työskentelevät merivartiomiehet tuottavat ammatistaan ja miten tämä sanaton ja sanallistettu ymmärrys suhteutuu organisaatiossa koettuihin muutoksiin. Tutkimus edustaa fenomenologista kulttuurianalyysiä. Tutkimuksen primääriaineistot ovat merivartioasemilla, vartiolaivoilla ja rajatarkastusyksiköissä vuosina 2007-2009 koottu etnografinen havainnointiaineisto sekä vuosina 2003-2012 tehdyt merivartiomiesten ja heidän lähipiirinsä haastattelut. Kulttuurista tietoa analysoidaan toiminnallisella ja kokemuksellisella tasolla tarkastelemalla virkamiesten vuorovaikutusta heitä ympäröivän aineellisen ja sosiaalisen ympäristön kanssa. Työtä tehdessään, työvälineitä käyttäessään ja asiakkaita kohdatessaan virkamiehet tuottavat hiljaista, kulttuurista ymmärrystä merivartiotyön ja -ammattilaisuuden luonteesta. Analyysin keskiöön asettuu niin sanottu kehollinen tieto, jota tarkastellaan sekä yksittäisten työntekijöiden että toimivan joukon näkökulmista. Työntekijöiden eleet, ilmeet ja asennot näyttäytyvät eri suunnilta virtaavia kulttuurisia vaikutteita kokoavina ja heijastavina leikkauspisteinä. Samalla kinesteettinen tieto osoittautuu kulttuurista tietoa rakentavaksi ja kannattelevaksi. Tutkimuksen mukaan merivartioammattilaisten kulttuurinen tieto ei jakaudu virallisen ja epävirallisen kategorioihin, vaan se paikantuu työntekijään, jossa erilaiset vaikutteet kohtaavat ja saavat merkityksensä. Tutkimus tuo liikkeen näkökulman esiin tapana tavoittaa kulttuurisia perusoletuksia, jotka vaikuttavat esimerkiksi virkamiesten kokemaan yhteenkuuluvuuteen, käsityksiin organisaation sotilaallisesta järjestyksestä sekä tapoihin, joilla erilaisiin tehtäviin suhtaudutaan. Työskentely-ympäristöjen tuottamat liikeradat ja kollektiiviset koreografiat selittävät merellisten tehtävien ja rajatarkastustyön välistä kulttuurista kitkaa. Merivartioinnin kinesteettiset dispositiot säilövät tietoa merivartioammattilaisuudesta ja merkityksellistävät toimintaa silloinkin, kun toimintakenttä ympärillä muuttuu.
Subject: kansatiede
Licens: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
ammattil.pdf 1.705Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post