Factors affecting the number of visits to national parks in Finland

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsäekonomian laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Economics en
dc.contributor Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för skogsekonomi sv
dc.contributor.author Vanhatalo, Anna
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201507211678
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/16070
dc.description.abstract Outdoor recreation and nature-based tourism have increased during the last ten years. In addition, the interest towards national parks has grown, which can be seen also as an increasing trend in the development of the number of visits to national parks. The aim of this thesis is to explain the cross-sectional variation in the visitation data representing different parks and hiking areas. Another aim is to explore the question of why the visitation in national parks has increased in Finland. These questions are studied separately for the national parks and hiking areas, because the development of the number of visits in national parks and hiking areas has been different. In addition, the separation is made also between Southern Finland and Northern Finland due to for example the size differences and close link of the national parks in Northern Finland with the ski-resort centers. Explanatory factors are divided into supply side factors (services inside and outside the park) and demand side factors (economic and demographics factors). The data is a panel data, including all national parks and hiking areas in the time period 2000?2008. The one-way fixed effects model is used in the regression analysis. According to results the land area of the park, services inside the park and population size seemed to have positive effects on the number of visits. Income per capita had negative impact on the visits. In Southern Finland the size of the age-class 65?74 affected positively the number of visits, whereas the effect of gasoline price was negative. Used time period was short due to the lack of appropriate data. Thus, the results reflect more the cross-sectional variation between parks. Results can be used in the planning of the management of national parks and hiking areas. en
dc.description.abstract Luonnon virkistyskäyttö ja luontomatkailu ovat lisääntyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Lisäksi kiinnostus kansallispuistoja kohtaan on kasvanut, mikä voi-daan nähdä myös käyntimäärien kasvuna. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selittää kansallispuistojen ja valtion retkeilyalu-eiden käyntimäärien poikkileikkausvaihtelua sekä tutkia kansallispuistojen käynti-määrien kasvua. Näitä kysymyksiä tutkitaan kansallispuistojen ja valtion retkeily-alueiden kohdalla erikseen, koska käyntimäärien kehitys ei ole ollut samansuun-taista. Tutkimuksessa tarkastellaan erikseen myös Pohjois-Suomen ja Etelä-Suomen puistoja. Pohjoisen puistot ovat isompia ja ne sijaitsevat usein lähellä suuria hiihto-keskuksia. Selittävät tekijät on jaettu tarjontapuolen tekijöihin (puiston sisäiset/ulkoiset palve-lut) ja kysyntäpuolen tekijöihin (taloudelliset ja väestötieteelliset). Aineisto on pa-neeliaineisto, joka sisältää kaikki kansallispuistot ja valtion retkeilyalueet vuosina 2000?2008. Regressioanalyysissa käytetään ns. Fixed Effects -mallia. Tulokset osoittivat, että puiston pinta-ala, puiston tarjoamat sisäiset palvelut ja vä-estön määrä vaikuttivat positiivisesti käyntimääriin, kun taas tuloilla henkilöä koh-den oli negatiivinen vaikutus. Etelä-Suomessa 65?74 -vuotiaiden ikäluokan koko vaikutti positiivisesti käyntimääriin, kun taas bensiinin hintatason vaikutus oli negatiivinen. Käytetty ajanjakso oli liian lyhyt, jotta se olisi selittänyt käyntimäärien ajallisen kehityksen. Saadut tulokset selittivät enemmän puistojen välistä vaihtelua. Tuloksia voidaan käyttää kansallispuistoihin ja retkeilyalueisiin liittyvässä suunnittelussa. fi
dc.language.iso en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject kansallispuistot fi
dc.subject paneeliaineisto fi
dc.subject kiinteiden vaikutusten malli fi
dc.subject national parks en
dc.subject panel data en
dc.subject fixed effects model en
dc.title Factors affecting the number of visits to national parks in Finland en
dc.title.alternative Kansallispuistojen kävijämääriin vaikuttavat tekijät Suomessa fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Skogsekonomi sv
dc.subject.discipline Forest Economics en
dc.subject.discipline Metsäekonomia (kansantaloudellinen metsäekonomia) fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201507211678

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
gradu_vanhatalo.pdf 604.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record