Work disability among young employees : Changes over time and socioeconomic differences

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1990-2
Title: Work disability among young employees : Changes over time and socioeconomic differences
Author: Sumanen, Hilla
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Hjelt Institute, Department of Public Health
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016-04-01
Belongs to series: URN:ISSN:2342-317X
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1990-2
http://hdl.handle.net/10138/160809
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Work disability among young employees is a major risk for future employment and for extending working careers. Current sickness absence and disability retirement rates indicate a rising trend in reported ill health among young adults, but still they are considered a minority in health-related research and further details are lacking. Moreover, socioeconomic differences in work disability are widely recognised among older adults, but studies among younger cohorts are scarce. The aim of this study was to examine changes in sickness absence, and socioeconomic differences in sickness absence and disability retirement among young, 18-34-year-old female and male employees between 2002 and 2013. This research is register-based and is part of the Helsinki Health Study. The City of Helsinki s personnel and sickness absence registers were used to obtain socio-demographic characteristics and individual-level information on sickness absence. Information on education was obtained from Statistics Finland s register of completed education and degrees, and information on disability retirement was derived from the national register of the Finnish Centre for Pensions. Employees under the age of 35 were considered young. Those aged 35-54 comprised the reference group in two of the sub-studies. All appropriately aged members of staff permanently and temporarily employed by the City of Helsinki between 2002 and 2013 were included in the analyses. Annual sickness absence days, overall spells and spells of 1-3, 4-14 and 15+ days, as well as disability retirement events were used as outcome variables. Education was classified on four levels annually according to the highest qualification. Occupational class was assigned to one of four categories on the basis of the job title, and income quartiles were based on the monthly salary. Joinpoint regression modelling, quasi-likelihood Poisson regression, the relative index of inequality (RII) and Cox proportional hazard models were used for the statistical analyses. The results showed an initial increase and then a decrease in sickness-absence trends during the study period of 2002-2013. The turning points were predominantly between 2007 and 2010, depending on the groups under investigation and the length of the sickness absence. Young employees had more short and intermediate spells, but less long sickness absence, than older employees. Education turned out to be the strongest determinant of sickness absence among young employees, and followed a clear gradient. The occupational class differences in short sickness absence spells were not fully consistent in that routine non-manual workers had more than the lowest occupational class, in other words manual workers. Disability retirement due to any cause, and to mental and non-mental causes, followed a clear educational gradient, and mental disorders in particular led to disability retirement among young employees. These young employees had a considerable amount of sickness absence, although the bulk of it was taken in short and intermediate spells, and less in long spells: this distinguishes the younger employees from the older ones. Findings on socioeconomic differences in work disability among young employees mainly supported the previous knowledge received among older employees. The results showed that young employees should be taken into account in the design and implementation of measures for preventing work disability. Workplace and job demands should be better matched with employees work abilities. Young employees in lower socioeconomic positions are in particular need of such extra efforts. Changes in work disability among young employees should be studied and monitored more effectively, and the resulting information should be used to evaluate earlier preventive measures and to further develop efficient ways of reducing work disability.Nuorten työntekijöiden työkyvyttömyys muodostaa suuren riskin tulevaisuuden työnteolle ja työurien pidentämiselle. Sairauspoissaolo- ja työkyvyttömyyseläketilastot näyttävät, että sairastaminen on lisääntynyt nuorten aikuisten keskuudessa. Silti kyseinen ryhmä on vähemmistönä terveyteen liittyvissä tutkimuksissa. Työkyvyttömyyden sosioekonomiset erot ovat pitkälti tunnettuja vanhemman väestön keskuudessa, mutta huonosti tunnistettuja nuoremmilla aikuisilla. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia sairauspoissaolojen muutoksia sekä sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden sosioekonomisia eroja nuorilla, 18-34 -vuotiailla nais- ja miespuolisilla työntekijöillä vuosina 2002 2013. Tutkimus on rekisteritutkimus ja osa Helsinki Health Studya. Helsingin kaupungin henkilöstö- ja sairauspoissaolorekistereistä saatiin tiedot sosiodemografisista tekijöistä sekä sairauspoissaoloista. Koulutustiedot saatiin Tilastokeskuksen tutkintorekisteristä. Tiedot työkyvyttömyyseläkkeistä saatiin Eläketurvakeskuksen ylläpitämästä rekisteristä. Alle 35 -vuotiaat katsottiin tässä tutkimuksessa nuoriksi, ja 35- 54 -vuotiaita käytettiin vertailuryhmänä kahdessa osatutkimuksessa. Kaikki tutkimuksen kannalta oikean ikäiset Helsingin kaupungin vakituiset ja määräaikaiset työntekijät vuosilta 2002-2013 otettiin mukaan analyyseihin. Vuosittaiset sairauspoissaolopäivät, yhteenlasketut sairauspoissaolojaksot sekä 1-3, 4-14, 15+ päivän pituiset sairauspoissaolojaksot ja työkyvyttömyyseläkkeet toimivat vastemuuttujina. Koulutustaso jaettiin neljään ryhmään korkeimman saavutetun tutkinnon perusteella. Ammattiasema jaettiin neljään ryhmään ammattinimikkeiden perusteella. Kuukausipalkka jaettiin kvartiileihin. Aineisto analysoitiin joinpoint regressiolla, Poissonin regressiolla, relatiivisella eriarvoisuusindeksillä ja Coxin suhteellisten riskien mallilla. Tulokset osoittavat, että sairauspoissaolotrendit ensin nousivat ja sitten laskivat aikavälillä 2002-2013. Trendien käännekohdat sijoittuivat enimmäkseen vuosiin 2007-2010 tarkastelun alla olevasta ryhmästä ja sairauspoissaolon pituudesta riippuen. Nuorilla työntekijöillä oli enemmän lyhyitä ja keskipitkiä sairauspoissaoloja, mutta vähemmän pitkiä sairauspoissaoloja, kuin vanhemmilla työntekijöillä. Koulutustaso osoittautui vahvimmaksi ja johdonmukaisimmaksi sairauspoissaolojen määrittäjäksi nuorilla työntekijöillä. Ammattiasemien väliset erot lyhyissä sairauspoissaoloissa olivat epäjohdonmukaisia, sillä alemmilla toimihenkilöillä oli enemmän lyhyitä sairauspoissaoloja kuin alimmalla ammattiasemaryhmällä, eli manuaalista työtä tekevillä. Kaikista syistä johtuvat, sekä mielenterveys- että muut kuin mielenterveyssyistä johtuvat työkyvyttömyyseläkkeet lisääntyivät johdonmukaisesti koulutustason laskiessa. Varsinkin mielenterveysongelmat aiheuttivat työkyvyttömyys-eläkkeitä nuorilla työntekijöillä. Nuorilla työntekijöillä on paljon sairauspoissaoloja, vaikkakin sairauspoissaolojen pituus on erilainen vanhempiin työntekijöihin verrattuna. Nuorilla painottuvat lyhyet ja keskipitkät ja vanhemmilla työntekijöillä pitkät sairauspoissaolot. Tulokset työkyvyttömyyden sosioekonomisia eroja koskien noudattavat pitkälti vanhempien työntekijöiden parissa tehtyjen tutkimusten tuloksia. Tämä tutkimus osoitti, että myös nuoret työntekijät tulisi huomioida kun työkyvyttömyyttä ennaltaehkäiseviä toimia suunnitellaan ja toteutetaan. Työolot ja työn vaatimukset pitäisi saada paremmin sovitettua työntekijöiden olemassa olevaan työkykyyn. Erityisesti matalan sosioekonomisen aseman omaavat nuoret työntekijät ovat erityistuen tarpeessa. Nuorten työkyvyttömyyden muutoksia tulisi jatkossa tutkia ja tarkkailla enemmän, koska kerätty tieto auttaa aikaisempien ennaltaehkäisevien toimien tehokkuuden arvioinnissa ja uusien työkyvyttömyyttä vähentävien toimien suunnittelussa.
Subject: kansanterveystiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
workdisa.pdf 918.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record