Social work in digital transfer blending services for the next generation

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7078-11-2
Title: Social work in digital transfer blending services for the next generation
Author: Granholm, Camilla
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies, Socialt arbete
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalitieteiden laitos
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, institutionen för socialvetenskaper
Date: 2016-04-15
Language: eng
Belongs to series: Matilda Wrede-institutets forskningsserie 1/2016
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7078-11-2
http://hdl.handle.net/10138/160815
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: During the last two decades, the development of information and communication technologies (ICTs) has been fast. Smartphones and tablet computers have made the internet and the virtual dimension it offers, available and continuously present in our everyday lives. Drawing from the insights of four sub-studies considering the aspects of ICT use among (potential) clients within social services, the purpose of this dissertation is to explore what consequences, opportunities and risks are to be considered, if and when implementing ICT as a part of future social work practice. My ontological and epistemological starting points follow the ideas of pragmatism. In this dissertation, pragmatism is seen as a future and development-oriented epistemology, interested not only in what is, but also in what might be. This is a suitable starting point given the situation of contemporary social work where circumstances are changing, and the former knowledge and experiences which form best practice may no longer be applicable. As such, my approach is explorative. The research process spans almost one decade, and the four sub-studies presented in this dissertation include four sets of data, collected at different points in time between 2005 and 2014. This research contributes new information by offering an insight into the change in approaches to ICT that can be seen among (potential) social work clients. In brief, the sub-studies show that (young) people use ICT as a source of social support and empowering bonding, and also as an arena for participation. For youth at risk of marginalization, ICT offers a channel through which they can escape their everyday problems for a while, and view the lives of peers leading everyday lives which are different from their own. This dissertation introduces a framework called blended social work . This framework was developed in order to situate the sub-studies into the continuously developing intersection between social work and ICT. It may also function as a more general framework for exploring and making sense of social work in our time of digital transfer, which is characterized by our simultaneous presence in both online and offline dimensions. Blended social work is anchored in social work, using the global definition of social work as a point of reference. In addition, the results of these sub-studies are used as starting points for exploring how blended social work is realized through the concepts of social support, participation and empowering bonding. In the dissertation, blended social work is left open to further research and development, and it is suggested that future research should focus on determining the expectations and needs of the next generation.Utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologin (IKT) har under de senaste årtionden skett snabbt. Smarttelefoner och surfplattor har gjort internet och den virtuella dimensionen mobil och ständigt närvarande i vår vardag. Syftet med den här avhandlingen är att utgående från fyra delstudier, med fokus på IKT-användningen bland (potentiella) klienter inom socialservice, undersöka vilka konsekvenser, möjligheter och risker som behöver beaktas om och när IKT implementeras i socialt arbete i framtiden. Min vetenskapsfilosofiska utgångspunkt finns inom pragmatismen. Pragmatismen är en framtidsorienterad epistemologi som inte enbart intresserar sig för det som är just nu, utan också för det som håller på och blir till. Denna tankeram lämpar sig väl för situationer där omständigheterna förändras och tidigare kunskap och erfarenheter av den bästa praktiken inte längre är användbara, och där nya, framtida tillämpningar är under utveckling. Mitt närmandesätt är explorativt. Forskningsprocessen sträcker sig över nästan tio år och de fyra delstudierna som presenteras i den här avhandlingen omfattar fyra olika forskningsmaterial som har samlats in vid olika tillfällen mellan åren 2005 och 2014. Min forskning bidrar med en konkret inblick i hurdan inställningen till IKT bland (potentiella) socialserviceklienter är. I korthet visar delstudierna att IKT bland (unga) människor används som en arena för deltagande och som en källa till socialt stöd. För unga i riskzonen för marginalisering erbjuder IKT en kanal genom vilken de för en stund kan fly sina vardagsproblem och ta del av vardagen bland ungdomar som lever annorlunda liv än de själva. I den här avhandlingen introduceras flerdimensionellt socialt arbete (blended social work), en tankeram som utvecklats som verktyg för att placera in delstudierna i en kontext, i skärningspunkten mellan socialt arbete och IKT, som är under ständig utveckling. Tankeramen kan också mera generellt ses som ett verktyg som kan användas för undersökningar som strävar efter att förstå socialt arbete i en tid av digitalisering som karaktäriseras av ständig närvaro i två dimensioner, både den uppkopplade (online) och den frånkopplade (offline). Flerdimensionellt socialt arbete har i den här avhandlingen förankrats i socialt arbete med den globala definitionen av socialt arbete som utgångspunkt. Dessutom har resultaten av delstudierna och begreppen socialt stöd, deltagande och stärkande relationer (empowering bonding) använts som utgångspunkter vid utforskandet av hur flerdimensionellt socialt arbete kunde konkretiseras. I avhandlingen lämnas begreppet flerdimensionellt arbete öppet för vidare utveckling med hänvisning till att framtida forskning borde fokusera på de kommande generationernas behov och förväntningar.
Subject: socialt arbete
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record