"Ihan niinku se nyt paranis että istutaan alas ja mietitään" : eksistentiaalis-fenomenologinen tutkielma venäläistaustaisten nuorten kokemuksista lastensuojeluasiakkuudestaan

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/16084
Title: "Ihan niinku se nyt paranis että istutaan alas ja mietitään" : eksistentiaalis-fenomenologinen tutkielma venäläistaustaisten nuorten kokemuksista lastensuojeluasiakkuudestaan
Author: Näyhö, Minna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies
Date: 2010-03-18
URI: http://hdl.handle.net/10138/16084
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkin pro gradu -tutkielmassani venäläistaustaisten nuorten aikuisten kokemuksia omasta lastensuojeluasiakkuudestaan. Lähtökohtanani on ollut nuorten oman kokemuksen esiin nostaminen, ja olen siksi valinnut käyttööni tutkimuksentekoa tiukasti ohjeistavan eksistentiaalis-fenomenologisen tutkimusmetodin. Tutkimusmenetelmässä painotetaan aineistolähtöistä työskentelyä sekä tutkijanposition ja aineiston välisen suhteen pohtimista. Tutkielman aineistona on viisi fenomenologista syvähaastattelua. Tutkielmani teoreettinen viitekehys rakentuu kolmen peruspilarin varaan. Asennoitumiseeni tutkimuskohteeseen, tutkimuksen tekemiseen ja ihmiskäsitykseeni ovat vaikuttaneet eksistentiaalinen fenomenologia, sosiaalinen konstruktionismi ja holistinen ihmiskäsitys. Olen pohtinut näiden kolmen tekijän yhteensopivuutta ja toistensa täydentämistä ja muotoillut niistä tutkielmaani sopivan viitekehyksen. Olen lähestynyt tutkimuskohdettani haastateltavien yksilöllisten kokemusten kautta. Tutkielmani tarkoituksena ei ole ollut tehdä yleistyksiä, vaan päästä käsiksi viiden haastateltavan nuoren aikuisen kokemukseen lastensuojelusta. Olen analysoinut aineiston eksistentiaalis-fenomenologista analyysia soveltaen keskittymällä analyysin ensimmäisessä kuudessa vaiheessa yksilökohtaisiin kokemuksiin ja siirtymällä niistä yleisemmälle tasolle seuraavassa kuudessa vaiheessa. Muodostamani yksilökohtaiset merkitysverkostot toimivat jo osaltaan tutkimustuloksina. Yksilökohtaisissa merkitysverkostoissa kokemukset näyttäytyvät vielä henkilökohtaisella tasolla koettuina ja niitä voi pitää eräänlaisina kertomuksina, joissa haastateltavien esiin nostamat ydinmerkitykset pääsevät näkyviin. Yksilöllisten merkitysverkostojen pohjalta muodostamani yleiset merkitysverkostot vastaavat lyhyemmässä muodossa tutkimuskysymykseen lastensuojelun asiakkuuden kokemisesta. Haastateltavien nuorten kokemukset kertovat jokainen oman tarinansa lastensuojelun asiakkuuden alkusyistä läpi koko asiakasprosessin. Suhtautuminen lastensuojeluun oli yleissävyltään negatiivista, vaikka osalla nuorista oli myös positiivisia kokemuksia lastensuojeluun liittyen. Nuoret tekivät selvän eron lastensuojelun avohuollon, sijaishuollon ja jälkihuollon välille. Negatiiviset kokemukset keskittyivät ennen kaikkea avohuollon palveluihin ja suhteeseen omaan sosiaalityöntekijään. Nuoret eivät kokeneet saaneensa ääntään kuuluviin omissa asioissaan. Yhteisenä nimittäjänä nuorten kokemuksissa on resilienssi, joka kuvaa nuorten kykyä selviytyä vaikeuksista. Tulkitsen resilienssin käsitettä siten, että siinä yhdistyvät nuoren omat ominaisuudet ja piirteet ulkoapäin nouseviin kokemuksiin ja vaikutteisiin. Nuoret ovat selvinneet kokemistaan vaikeuksista ja pärjänneet elämässään tekemällä itsenäisiä valintoja. Olen päätynyt tutkielmassani siihen, että lastensuojelun asiakkuus voi vahvistaa nuorten resilienssiä kahdella eri tavalla. Kokemus subjektiudesta tai objektiudesta lastensuojeluprosessin aikana määrittää nuorten suhtautumista omaan itseen, itsenäisyyteen ja viranomaistahoihin myös pitkälle tulevaisuuteen. Keskeisenä tuloksena tutkielmassani nousee esiin se, että haastateltavien venäläinen tausta ei ollut merkittävä tekijä lastensuojelukokemuksissa. Haastattelemieni nuorten kokemukset rinnastuivat ennen kaikkea kantaväestöön kuuluvien nuorten asiakkuuskokemuksiin. Muilta osin oma etninen tausta herätti nuorissa paljon pohdintaa, ja se nähtiin yhtenä omaan elämään keskeisesti vaikuttaneena tekijänä. Nuorten oma etninen identiteetti muodostui yksilöllisten kokemusten ja tyypillisinä pidettyjen kansallisten piirteiden varaan. Erilaiset ja yksilölliset etniset identiteetit kuvaavat mielestäni myös nuorten pyrkimystä itsenäisiin ja vapaisiin valintoihin oman elämänsä suhteen. Tutkielman tekoa ovat ohjanneet ennen kaikkea Juha Perttulan eksistentiaalista fenomenologiaa käsittelevät teokset.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: maahanmuuttajat
venäläiset
nuoret
nuoret aikuiset
lastensuojelu
sosiaalityö
fenomenologia
Discipline: Social Work
Sosiaalityö
Socialt arbete


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract-fin.pdf 5.682Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record