Miten tietokoneella kirjoittaminen pareittain edesauttaa lukemaan oppimista esiopetuksesta ensimmäiselle luokalle?

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201603211313
Title: Miten tietokoneella kirjoittaminen pareittain edesauttaa lukemaan oppimista esiopetuksesta ensimmäiselle luokalle?
Author: Heimo, Paula
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201603211313
http://hdl.handle.net/10138/160890
Thesis level: master's thesis
Abstract: There is not much research about Trageton's method, which is learning to read through writing on a computer. In this study Trageton's method was used among the same children when they were preschoolers and first-graders. The purpose of the study was to find out children's experiences of the method, and to observe their interaction when working in pairs on a computer and the differences of interaction in the first and second study year. In addition, the aim was to investigate the playful use of a computer in the classroom. The study questions were: What kind of experiences do the children have in writing on a computer? What is the interaction of pairs on the lessons like? What differences are there when working in pairs as preschoolers and as first-graders? In the study group there were three pairs of children from preschool and the same pairs when they were on the first class. In addition, a control group of three other pairs was chosen from the same first class. There were eleven lessons: five at preschool, five on the first class and one for the control group. The pairs wrote a shared story and illustrated it. Except on those lessons, children did not use computers at preschool or at school. The data were collected by participant observation, video recording and by "ALLU", the Reading test for primary school. The pairs were interviewed on both years. Discourse analysis, inductive content analysis and numerical analysis were used when analyzing the data. According to the results Trageton's method motivates preschoolers and first-graders, also first-graders in the control group. The co-operation was difficult in the both years. One pair of preschoolers and one from the control group succeeded in pair work. All the children, who were interviewed (5 from the study group and 4 from the control group), said that writing on a computer was easier than writing with a pencil. This supports Trageton's own opinion about his method. In the Reading test for primary school the pupils of the study group exceeded the average level of their age when identifying words and in reading comprehension they were at the average level (2 pupils) or above it (4 pupils). Conclusions can be drawn that writing on a computer can promote learning to read.Tietokoneella kirjoittamalla lukemaan oppimisesta Tragetonin työtapaa hyödyntäen ei juuri ole tieteellistä tutkimusta. Tutkimuksessani sovellettiin Trageton -työtapaa samojen lasten kanssa esiopetusikäisinä ja ensimmäisen luokan oppilaina. Tavoitteena oli selvittää heidän omia kokemuksia sekä havainnoida ja tulkita tietokoneparien keskinäistä vuorovaikutusta ja siinä tapahtuvia muutoksia tutkimusvuosien välillä. Lisäksi tutkimuksen yleisempänä tavoitteena oli tietokoneen leikinomainen soveltaminen opetukseen. Tutkimuskysymykset olivat: Millaisia ovat lasten omat kokemukset tietokoneella kirjoittamisesta? Millaista on lasten vuorovaikutus pareittain opetustuokioissa? Millaisia eroavaisuuksia on havaittavissa oppilaiden työskentelyssä pareittain ensimmäisellä luokalla verrattuna esiopetuksen tietokoneella kirjoittamisen opetustuokioihin? Tutkimusryhmääni kuuluivat samat kolme paria esiopetusvuonna ja ensimmäisellä luokalla. Lisäksi ensimmäisellä luokalla valittiin saman luokan oppilaista vertailuryhmä, jossa oli myös kolme paria. Opetustuokioita oli yhteensä yksitoista: esiopetusvuonna viisi, ensimmäisellä luokalla viisi ja vertailuryhmällä yksi. Parit kirjoittivat yhteisen kirjoituksen ja jokainen kuvitti itse oman työnsä. Lisäksi heidät haastateltiin molempina vuosina. Aineisto kerättiin osallistuvalla havainnoinnilla, videoinnilla ja Ala-asteen Lukutestin tuloksilla. Analysoinnissa käytettiin diskurssianalyysiä, induktiivista sisällönanalyysiä ja numeerista analyysiä. Tulosten mukaan Trageton -työtapa motivoi tutkimusryhmän lapsia esiopetusvuonna sekä ensimmäisellä luokalla ja lisäksi vertailuryhmän oppilaita ensimmäisellä luokalla. Esiopetuksessa ja ensimmäisellä luolalla ei käytetty tietokonetta ollenkaan opetuksen tukena. Vuorovaikutustaidot olivat haasteellisia molempina vuosina niin tutkimusryhmässä kuin vertailuryhmässä. Vertailuryhmän vuorovaikutustaidot olivat verrattavissa tutkimusryhmän esiopetusvuoden vuorovaikutustaitoihin, sillä molemmissa yksi pari onnistui parityöskentelyssään. Kaikki tutkimusryhmän haastatellut oppilaat (5) sekä vertailuryhmän oppilaista kaikki neljä (4) haastateltua totesivat tietokoneella kirjoittamisen helpoksi verrattuna kynätyöskentelyyn. Tämä tuki Tragetonin omaa näkemystä työtavastaan. Ala-asteen lukutestin tulosten keskiarvoista näkyi tutkimusryhmän oppilaiden sijoittuminen omassa luokassaan sanan tunnistusta mittaavassa testissä yli keskiarvotason ja ymmärtämistä mittaavassa testissä keskiarvotasolle (2) sekä yli keskiarvotason(4). Tästä voisi päätellä, että tietokoneella kirjoittaminen voi edistää lukemaan oppimista.
Subject: Learning to read through writing on a computer
Trageton's method
working in pairs
tietokoneen avulla kirjoittamaan ja lukemaan oppiminen
Trageton-työtapa
parien vuorovaikutus
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record