Lievästi ennenaikaisen syntymän ja sikiöaikaisen kasvun hidastuman yhteys arjessa koettuun toiminnanohjaukseen varhaisaikuisuudessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201603211310
Title: Lievästi ennenaikaisen syntymän ja sikiöaikaisen kasvun hidastuman yhteys arjessa koettuun toiminnanohjaukseen varhaisaikuisuudessa
Author: Fagerlund, Hanne
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201603211310
http://hdl.handle.net/10138/160892
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstract: Objectives. Late-preterm birth (34+0-36+6 weeks' gestation) has been associated with increased risk of adverse outcomes in executive functioning during early childhood. There is still little knowledge of long-term disadvantages associated with late-preterm birth. A majority of infants born late-preterm are also born with intrauterine growth restriction, which has been shown to increase risk of adverse outcomes in executive functioning in childhood and also in early adulthood. Although these factors have similar adverse effects in executive functions during childhood, there is little research of their possible additive effects. Previous studies have also used mainly performance-based methods to measure executive functions, which places doubts on ecological validity of previous results. The aim of this study is to examine whether late-preterm birth, intrauterine growth restriction or their additive effects are connected to self-rated executive functioning in early adulthood. Methods. The study sample comprised 2193 regionally sampled infants, who were born 1985-1986 and participated in the Arvo Ylppö Longitudinal Study (AYLS). Basic measures from peri- and neonatal periods were extracted from maternity hospital records and maternal interviews. Intrauterine growth restriction was estimated with being born small for gestational age (SGA). The participants' gestational age was reliably specified and they filled in the standardized and self-report based Behavioral Rating Inventory of Executive Functioning- Adult Version (BRIEF-A) at age of 24-26 years. The final sample comprised 634 participants, of whom 88 were born late-preterm and 37 were born SGA. The effects of late-preterm and SGA birth to self-reported executive functioning in early adulthood were analyzed using multiple-hierarchical-linear-regression, controlling for multiple confounders. The additive effects were analyzed with multiple MANOVA. Results and conclusions. Late-preterm birth and additive effects of late-preterm birth and SGA were not associated with adverse effects in self-rated executive functioning in adulthood, although negative trend was found. SGA was significantly associated with fewer adversities in self rated executive functioning. The systematic loss found in the study sample and the possibly positively skewed views of SGA adults may have affected found connections. Therefore, more research is needed from effects of late-preterm birth and SGA on executive functioning in adulthood.Tavoitteet. Lievästi ennenaikaisen eli raskausviikkojen 34+0 – 36+6 aikana syntymisen on osoitettu olevan yhteydessä toiminnanohjauksen ongelmiin lapsuusiässä. Lievän ennenaikaisuuden pitkäaikaisseurauksista on kuitenkin hyvin vähän tutkimustietoa. Suurella osalla lievästi ennenaikaisina syntyneistä lapsista on lisäksi sikiöaikaisen kasvun hidastuma, jonka on osoitettu ennustavan toiminnanohjauksen ongelmien todennäköisyyttä varhaislapsuuden lisäksi myös varhaisaikuisuudessa. Vaikka tekijöillä on havaittu samankaltaisia toiminnanohjaukseen kohdistuvia haittavaikutuksia varhaislapsuudessa, ei tekijöiden yhteisesiintyvyyden kerrannaisvaikutuksista ole juurikaan tutkimustietoa. Aiemmissa tutkimuksissa toiminnanohjausta on tutkittu myös lähinnä laboratorio-olosuhteissa, mikä asettaa tutkimusten ekologinen validiteetin kyseenalaiseksi. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan lievän ennenaikaisuuden, sikiöaikaisen kasvun hidastuman ja niiden kerrannaisvaikutuksen yhteyttä varhaisaikuisten itsearvioimaan toiminnanohjaukseen. Menetelmät. Tutkimuksessa käytettiin alueellisella otannalla 1985–1986 kerättyä Arvo Ylppö -pitkittäistutkimuksen aineistoa, johon kuului 2193 lasta. Synnytyssairaaloissa kerättiin perustietoja osallistujista peri- ja neonataaliajalta ja tietoja täydennettiin äitejä haastattelemalla. Sikiöaikaisen kasvun hidastumaa estimoitiin raskauden kestoon suhteutetulla pienipainoisuudella (small for gestational age, SGA). Tähän tutkimukseen valittiin ne 634 osallistujaa, joilla raskauden kesto oli luotettavasti määritettävissä ja he olivat vastanneet 24–26-vuoden iässä standardoituun itsearviointiin perustuvaan toiminnanohjausta arvioivaan BRIEF-A- kyselyyn (Behavioral Rating Inventory of Executive Functioning- Adult Version). Osallistujista 88 oli lievästi ennenaikaisena ja 37 SGA:na syntynyttä. Lievän ennenaikaisuuden ja SGA:n yhteyttä varhaisaikuisten kokemaan toiminnanohjaukseen arvioitiin hierarkkisella lineaarisella regressioanalyysillä, jossa huomioitiin useita taustamuuttujia. Kerrannaisvaikutusta tutkittiin MANOVA:lla. Tulokset ja johtopäätökset. Lievällä ennenaikaisuudella tai lievän ennenaikaisuuden ja SGA:na syntymisen yhteisesiintyvyydellä ei ollut merkitsevää yhteyttä koetun toiminnanohjauksen haasteisiin varhaisaikuisuudessa, vaikka negatiivinen trendi havaittiin. SGA:na syntyminen oli merkitsevässä yhteydessä vähäisempään määrään koetun toiminnanohjauksen haasteita. Aineiston systemaattinen kato ja SGA:na syntyneiden mahdollinen positiivinen vastaustaipumus saattoivat vaikuttaa havaittuihin yhteyksiin, minkä takia lievän ennenaikaisuuden ja SGA:n yhteydestä toiminnanohjaukseen varhaisaikuisuudessa tarvitaan vielä lisätutkimuksia.
Subject: lievästi ennenaikainen syntymä
sikiöaikaisen kasvun hidastuma
toiminnanohjaus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record