Oodi b-boylle : Kokeneiden suomalaisten breikkareiden käsityksiä oppimisesta breakdance-kulttuurissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201603211307
Title: Oodi b-boylle : Kokeneiden suomalaisten breikkareiden käsityksiä oppimisesta breakdance-kulttuurissa
Author: Määttä, Tuomas
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201603211307
http://hdl.handle.net/10138/160894
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Purposes. The purpose of this study is to construct a picture of experienced Finnish b-boys' viewpoints on learning in breakdance culture. The theoretical framework for this study is constructivist learning theory which is used to form understandable claims for questions such as how to describe the learning framework in breakdance culture and what are the fundamentals in learning from individual and social perspective. Methods. The study was executed as a qualitative research and the used methodological philosophy was phenomenography. The research material was collected by using half structured interviews. The interviewees had at least 15 active years experience in breakdance culture. There were five interviewees in this study, though the interviews were plentiful. The analysis is based on content analysis. Conclusions. Learning in breakdance culture is a process inside the culture structures (pseudonym, rituals, movement and style, tradition). Creative and constructivist activity combined with meaningful belonging to the culture was the fundamentals in learning. There were several perceptions of teaching and a teacher. Traditionally breakdancers saw teaching as a sosioconstructivist process, where every person in the community acted as a teacher and a learner. Since the dance schools has become a notable learning environment, there were also a clear teacher role. B-boys and b-girls evaluated learning as a given or recieved respect from other people.Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia kokeneiden suomalaisten breikkareiden käsityksiä oppimisesta breakdance-kulttuurissa. Tutkimuksen viitekehyksenä toimii konstruktivistinen oppimiskäsitys. Viitekehykseen nojaten tutkimus pyrkii saamaan ymmärrettäviä väittämiä siitä, millä tavoin oppimisen kenttä määritellään breakdance-kulttuurissa sekä mitkä ovat kulttuurin keskeiset oppimista kuvaavat seikat yhteisöllisestä ja yksilöllisestä näkökulmasta katsottuna. Menetelmät. Tämä tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja se nojasi fenomenografisen tutkimussuuntauksen filosofiaan. Aineistonhankintatapana toimi puolistruktiroitu haastattelu. Haastateltavilla oli vähintään 15 vuoden kokemus aktiivisesta kulttuuritoiminnasta b-boy-kulttuurissa. Tutkimukseen osallistui viisi haastateltavaa ja haastattelut olivat kattavia. Haastattelun analyysi toteutettiin teoriaohjaavaa analyysimallia hyödyntäen. Tulokset ja johtopäätökset. Oppiminen breakdance-kulttuurissa näyttäytyi tässä tutkimuksessa kulttuuriperusteiden (pseudonyymi, rituaalit, liikekieli ja tyylisuunta, traditio-oppi) sisällä tapahtuvana prosessina. Luova ja konstruktivistinen toiminta yhdistettynä merkitykselliseen yhteisöön kuulumiseen loivat oppimisen taustan. B-boy-kulttuurissa oli useita eri opettajuuskäsityksiä. Perinteinen opettajuuskäsitys näkyi sosiokonstruktivistisena prosessina, jossa koko yhteisö toimi opettajana sekä oppilaana. Kulttuurimurroksen myötä tanssikoulut ovat tuoneet myös selkeän tanssiopettajan roolin. Breikkarit arvioivat omaa oppimista suhteessa saamaansa kunniaan yhteisössä.
Subject: breakdance
B-boy-kulttuuri
oppiminen
konstruktivistinen oppimiskäsitys
Subject (yso): hip hop


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ProGradu.pdf 920.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record