Kirahvi, lohikäärme, seepra, kirahvi : alle 6-vuotiaiden lasten semanttinen sanasujuvuus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201603211299
Title: Kirahvi, lohikäärme, seepra, kirahvi : alle 6-vuotiaiden lasten semanttinen sanasujuvuus
Alternative title: Giraffe, dragon, zebra, giraffe : Semantic Verbal Fluency in children under six years of age
Author: Pennanen, Annika
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201603211299
http://hdl.handle.net/10138/160897
Thesis level: master's thesis
Discipline: Logopedics
Logopedia
Logopedi
Abstract: Aim. The Verbal Fluency task is one of the naming tasks and it is generally used in clinical neuropsychology and logopedics to investigate for example word retrieval strategies and cognitive flexibility. Previous studies have shown that fluency skills increase strongly as the child grows. So far little is known about the quantitative fluency skills in children under six years of age. The aim of this study is to examine how Finnish-speaking healthy and typically developed children perform a semantic verbal fluency task. The task was divided into six different semantic categories. The aim of the study is to find out whether there is a difference between the performance of 3-year-old, 4-year-old and 5-year-old children, and whether gender has an effect on performance. In addition, the children's performance of the fluency task is compared to their performance in Boston Naming Test and Rapid Automatized Naming Test of pictures and colours to find out whether there is any congruence between the fluency task and the naming tests. Methods. The data was gathered in three different day-care centers in Helsinki from 30 children ages 3 to 5. The children were tested at the day-care centers and their performance was recorded with a dictation machine. Testing was divided into two sections of which the first included the naming tests and the second all the fluency categories. The data was analysed using mainly statistical methods. Results. The results show that age has a significant impact on fluency skills. The largest amounts of correct words were produced by the 5-year-old and the smallest amounts by the 3-year-old children. The older children also made fewer errors than the younger children. All children produced more nouns than verbs. The gender had no impact on the performance in the semantic fluency task, the Boston Naming Test or the Rapid Automatized Naming Test. The results also show some connections between fluency task and naming tests.Tavoitteet. Sanasujuvuustehtävä on yksi nimeämistehtävien muodoista, ja sitä käytetään yleisesti kliinisissä neuropsykologisissa ja puheterapeuttisissa tutkimuksissa tarkasteltaessa mm. tutkittavan sanahaunstrategioita ja kognitiivista joustavuutta. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että sanasujuvuustaidot kehittyvät vahvasti lapsen kasvaessa. Toistaiseksi tutkimustietoa alle 6-vuotiaiden määrällisistä ja laadullisista sanasujuvuustaidoista on kuitenkin vain vähän saatavilla. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden alle 6-vuotiaiden suomalaislasten semanttisia sanasujuvuustaitoja kuudessa eri semanttisessa kategoriassa. Tutkimuksella pyritään selvittämään, eroavatko 3-, 4- ja 5-vuotiaiden lasten suoriutumiset semanttisessa sanansujuvuustehtävässä toisistaan ja onko sukupuolella vaikutusta tehtävässä suoriutumiseen. Lisäksi lasten sanansujuvuustehtävän suoriutumista verrataan heidän suoriutumiseensa Bostonin nimentätestissä sekä Nopean sarjallisen nimeämistestin värien ja esineiden kuvien osasarjoissa, minkä tarkoituksena on tarkastella tehtävä- ja testisuoriutumisten yhteisvaihtelua. Menetelmät. Tutkimukseen osallistui yhteensä 30 3–5-vuotiasta lasta kolmesta eri helsinkiläisestä päiväkodista. Lapset testattiin yksitellen heidän päiväkotipäiviensä aikana, ja lasten testisuoriutuminen äänitettiin sanelukoneella. Testaukset toteutettiin kahdessa osassa, joista ensimmäisellä kerralla suoritettiin Bostonin nimentätesti ja Nopean sarjallisen nimeämisen testin osasarjat, ja toisella kerralla koko sanasujuvuustehtävä. Aineisto analysoitiin pääasiassa tilastollisin menetelmin. Tulokset ja johtopäätökset. Lasten suoriutuminen sanasujuvuustehtävässä on vahvasti sidoksissa ikään. Eniten kategorioittain hyväksyttyjä sanoja tuottivat 5-vuotiaat ja vähiten 3-vuotiaat lapset. Vanhemmat lapset tuottivat myös vähiten virheitä. Kaikki lapset tuottivat selkeästi enemmän substantiivi- kuin verbisanoja. Sukupuolella ei juurikaan havaittu olevan vaikutusta testi- tai tehtäväsuoriutumiseen. Sanasujuvuustehtävässä suoriutumisella havaittiin jonkin verran yhteisvaihtelua Bostonin nimentätestin ja Nopean sarjallisen nimeämisen testin kanssa.
Subject: semanttinen sanasujuvuus
substantiivit
verbit
nimeäminen
semanttinen muisti
sanahaku
lapsen kehitys


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pro gradu-tutkielma Annika Pennanen 2016.pdf 2.888Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record