Dancers as experts of body consciousness : in search of optimal methodologies

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201603211309
Title: Dancers as experts of body consciousness : in search of optimal methodologies
Author: Virtanen, Niia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201603211309
http://hdl.handle.net/10138/160898
Thesis level: master's thesis
Abstract: Body consciousness research is a multidisciplinary field including various conceptualizations of its subject. Usually research frames are based on comparisons between bodily experts, such as dancers, or psychiatric groups with bodily aberrations (e.g. eating disorders) and control participants. Methods of body consciousness research include behavioural and self-report measures as well as brain imaging. Some methods have been used to study bodily experts, but not psychiatric groups, and vice versa. In this study, dancers, amateur and professional athletes, and control participants were studied using four behavioural methods (aperture task, endpoint matching, rubber hand illusion, posture copying) and two self-report measures PBCS (Private Body Consciousness Scale of the Body Consciousness Questionnaire) and BAQ (Body Awareness Questionnaire). Because many methods of studying body consciousness focus on the use of hands, a new method called posture copying, involving the whole body, was developed in this study. Dancers succeeded better than controls in the aperture task, and better than athletes and controls in the posture copying task. In the posture copying task, group differences were present in copying all other body parts but hands. Both dancers and athletes scored higher in the BAQ than controls. There was an almost significant difference between athletes and controls in the endpoint matching task. No group differences were found in the rubber hand illusion or PBCS. The results were considered as proof that dancing has a special connection with body consciousness, but that some aspects of body consciousness are similar in dancers and athletes. Methods measuring the same quality of body consciousness produced contradictory evidence, which questions their validity. This study offers useful knowledge for the future of body consciousness research, with regards to choice of participants, methodology, and study design, as well as treatment plans of clinical groups with disorders in their body consciousness (e.g. eating disorders).Kehotietoisuuden tutkimuskenttä on poikkitieteellinen. Sen tutkimuskohdetta on käsitteellistetty useilla eri tavoilla. Tutkimusasetelmissa vertaillaan usein kontrolliryhmää ja kehollisuuden asiantuntijoita, kuten tanssijoita, tai sellaisia psykiatrisia ryhmiä, joilla esiintyy kehollisia poikkeamia. Kehotietoisuutta on tutkittu sekä behavioraalisin ja itsearviointimenetelmin että aivokuvantamalla. Joillain menetelmillä on tutkittu vain kehollisuuden asiantuntijoita, mutta ei psykiatrisia ryhmiä, ja päin vastoin. Tässä tutkimuksessa tanssijoita, aktiiviliikkujia ja kontrollikoehenkilöitä tutkittiin neljän behavioraalisen menetelmän (aukkotehtävä, päätepisteen sovitus, kumikäsi-illuusio, asentojen kopiointi) ja kahden itsearviointimenetelmän avulla (PBCS eli Body Consciousness Questionnairen Private Body Consciousness Scale, BAQ eli Body Awareness Questionnaire). Useat kehotietoisuuden tutkimusmenetelmät edellyttävät korostetusti käsien käyttöä. Sen vuoksi tässä tutkimuksessa kehitettiin uusi menetelmä, asentojen kopiointi, koko kehon kehotietoisuuden tutkimista varten. Tanssijat suoriutuivat kontrolliryhmää paremmin aukkotehtävässä, ja paremmin kuin aktiiviliikkujat ja kontrolliryhmä asentojen kopiointi -tehtävässä. Asentojen kopiointi -tehtävässä ryhmät erosivat toisistaan kaikkien muiden kehonosien kopioinnissa paitsi käsien. Sekä tanssijat että aktiiviliikkujat saivat korkeammat pisteet BAQ:ssa kuin kontrolliryhmä. Aktiiviliikkujien ja kontrolliryhmän välillä oli lähes merkitsevä ero päätepisteen sovitus -tehtävässä. Kumikäsi-illuusiossa ja PBCS:ssa ei esiintynyt ryhmäeroja. Tulokset osoittivat, että tanssilla on erityinen yhteys kehotietoisuuteen, mutta jotkin kehotietoisuuden piirteet ovat tanssijoille ja aktiiviliikkujille yhteisiä. Samaa kehotietoisuuden laatua mittaavat menetelmät tuottivat ristiriitaista tietoa, mikä asettaa kyseenalaiseksi niiden pätevyyden. Tutkimus tarjoaa hyödyllistä tietoa tulevalle kehotietoisuuden tutkimukselle liittyen metodologiaan, koeasetelmiin ja koehenkilöiden valintaan, ja kehotietoisuuden suhteen haasteellisten kliinisten ryhmien (esim. syömishäiriöt) tutkimukselle ja hoidolle.
Subject: BAQ
BCQ
PBCS
body consciousness
body awareness
dance
exercise
aperture task
endpoint matching
rubber hand illusion
posture copying
kehotietoisuus
tanssi
liikunta
asentojen kopiointi
aukkotehtävä
päätepisteen sovitus
kumikäsi-illuusio
Discipline: Psykologia
Psychology
Psykologi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
gradu_niia_virtanen.pdf 2.725Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record