Ketterä oppiminen ja tavoiteorientaatiot RAY:n esimiestyössä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201603211294
Title: Ketterä oppiminen ja tavoiteorientaatiot RAY:n esimiestyössä
Author: Rajala, Roope
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201603211294
http://hdl.handle.net/10138/160900
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Learning agility is a concept that arose around the year 2000 as a reaction to changing challenges of work-life. Learning agility is usually defined as willingness and ability to learn from experiences in order to perform successfully in difficult situations. However, there has been criticism against this definition saying that it is rather imprecise and complex. The definition combines too many different elements of learning. This study aims to clarify the context of learning agility by defining learning agility as ability to learn quickly and flexibly. The study examines how learning agility is related to managers' attributions of their own managerial competences and goal orientations. Goal orientations are individual tendencies that affect how people set their goals under performance conditions. In addition, it is investigated if goal orientations act as mediator between learning agility and managerial competencies, which would mean that learning agility is related to managerial competencies through goal orientations. Research environment is Finland's Slot Machine Association (RAY), and the goal of this study is to provide new perspectives for RAY about how RAY can develop its leaders and supervisors. Sample consisted of RAY's supervisors and leaders. Data was collected with electronic survey during May and June of 2015. Total of 63 supervisors and leaders answered to survey and 32 of those were male and 31 were female. Data was analyzed by using statistical methods. Analyses that were primarily used were t-test, Pearson correlation and regression analysis. In order to test the mediation 12 regression analyses were performed. Results showed that learning agility was statistically significantly related to both learning orientation and the way managers feel about their own managerial capabilities. Learning orientation was more strongly related to managerial capabilities than learning agility. Performance orientations were negatively related to both learning agility and the way manager's feel about their managerial capabilities. Based on mediation analysis there were found three mediations of which two were partial mediations and one was full mediation. Mediators were learning orientation and performance-avoidance orientation. Results indicate that willingness to learn is at least as important as the ability to learn. Developing leadership competencies and learning should focus more on supporting learning orientation than enhancing the learning abilities. Moreover, results address a question if learning agility is in fact a combination of other learning-associated concepts such as cognitive capability and goal orientation rather than separate and independent concept.Ketterä oppiminen on vuosituhannen vaihteessa noussut käsite, jolla on pyritty vastaamaan työelämän muuttuviin haasteisiin. Ketterä oppiminen on perinteisesti määritelty haluksi ja kyvyksi oppia kokemuksista ja soveltaa opittua suoriutuen hyvin uusissa ja/tai haastavissa tilanteissa. Määritelmää pidetään kuitenkin jokseenkin epätäsmällisenä ja monimutkaisena, joka sekoittaa liikaa eri oppimisen elementtejä yhteen. Tässä tutkimuksessa pyritään selventämään ketterän oppimisen kenttää määrittämällä ketterä oppiminen oppimisnopeudeksi ja -joustavuudeksi. Tutkimuksessa tarkastellaan ketterän oppimisen yhteyttä esimiesosaamisen kokemukseen sekä tavoiteorientaatioihin, jotka ovat yksilöiden taipumuksia asettaa tavoitteita ja motivoitua suoriutumistilanteissa. Lisäksi tutkitaan, toimivatko tavoiteorientaatiot mediaattorina ketterän oppimisen ja esimiesosaamisen välillä eli onko ketterä oppiminen yhteydessä esimiesosaamisen kokemukseen tavoiteorientaatioiden kautta. Tutkimusympäristönä toimii Raha-automaattiyhdistys (RAY), ja tutkimuksen tavoitteena on tarjota uusia näkökulmia RAY:n esimiestyön kehittämiselle. Tutkimuksen kohdejoukkona oli RAY:n esimiehet. Aineisto hankittiin sähköisellä kyselylomakkeella touko- ja kesäkuun aikana vuonna 2015. Kyselyyn vastasi 63 esimiestä, joista 32 oli miehiä ja 31 naisia. Aineisto analysoitiin käyttämällä tilastollisia menetelmiä. Pääasialliset tulokset saatiin käyttämällä t-testiä esimiesten vertailuun sekä Pearsonin tulomomenttikerrointa ja regressioanalyysiä muuttujien välisten yhteyksien tarkasteluun. Mediaation testaamiseksi suoritettiin 12 regressioanalyysiä, jotka muodostivat mediaatioanalyysin. Analyysien tulosten mukaan ketterä oppiminen oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä sekä oppimisorientaatioon että esimiesosaamisen kokemukseen. Oppimisorientaatio oli vahvemmin yhteydessä esimiesosaamiseen kuin ketterä oppiminen. Suoriutumisorientaatiot puolestaan olivat negatiivisesti yhteydessä sekä ketterään oppimiseen että esimiesosaamisen kokemukseen. Mediaatioanalyysin tuloksena löydettiin kolme mediaatiota, joista kaksi oli osittaismediaatiota ja yksi kokonaismediaatio. Mediaattoreina toimivat oppimisorientaatio ja suoriutumis-välttämisorientaatio. Tulokset osoittavat, että oppimishalu on vähintään yhtä tärkeä tekijä kuin oppimiskyky. Esimiesosaamisen ja oppimistaitojen kehittämisessä on olennaista keskittyä enemmän oppimisorientoituneisuuden tukemiseen kuin ketterän oppimiskyvyn parantamiseen. Lisäksi tulokset asettavat kysymyksen, onko ketterä oppiminen oma itsenäinen ja erillinen käsitteensä vai onko se sen sijaan vain yhdistelmä muita oppimiskäsitteitä, kuten kognitiivinen kyvykkyys ja tavoiteorientaatiot.
Subject: ketterä oppiminen
kokemuspohjainen oppiminen
tavoiteorientaatiot
osaaminen
johtaminen
esimiestyö


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pro_Gradu_Roope_Rajala_013872694.pdf 2.009Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record