Negatiivinen ilmapiiri draamatunneilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201603211308
Title: Negatiivinen ilmapiiri draamatunneilla
Alternative title: Negative climate in drama lessons
Author: Tikkanen, Juhani
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201603211308
http://hdl.handle.net/10138/160903
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Objectives. The aim of this case study is to find out whether negative climate appears in primary school drama lessons. Previous research has shown that climate has a huge impact on schooling. A positive climate in school gives pupils a better opportunity to learn and provides pupils with more opportunities to be creative. Drama and creativity are strongly linked together because in drama, pupils work in creative way. A negative climate in turn reduces pupils' chances to learn and to be creative. Therefore, studying negative climate in drama lessons is of importance. In this study, I compared negative climate in drama lessons given by graduated classroom teachers' with those given by student teachers. I measured negative climate with The Classroom Assessment Scoring System™ (CLASS). During the study I also evaluated how the CLASS-scoring system worked in measuring the negative climate of the drama lessons. Methods. My study was a qualitative case study and the method was video analysis. I analyzed eight drama lessons with another student, Pauliina Kivi. The lessons were videotaped during the autumn of 2013 and the spring of 2014. Kivi used the same videotapes as material for her study. The level of the pupils in the videos varied from pre-school to third-grade. Four of the teachers in the videos were graduated classroom teachers who all had some kind of qualification for teaching drama. Other four were student teachers who had studied drama education as their minor subject. The videos were analyzed by using the CLASS-scoring system. A negative climate score was given to every exercise of every lesson. Results and conclusions. The results showed that negative climate took place in the observed lessons but the scores were low. One exception aside, the lessons of the teacher students received higher scores in negative climate than the lessons of the graduated teachers. However, none of the scores reached even the middle of the CLASS scale of negative climate. Therefore, according to this study, drama lessons do not have a negative climate in general. CLASS-scoring system turned out to be suitable for observing the negative climate in drama lessons. CLASS-scoring system can also be applied to evaluate how teacher or students create negative climate.Tavoitteet. Tämän tapaustutkimuksen tarkoitus on selvittää ilmeneekö draamaoppitunneilla negatiivista ilmapiiriä. Aiemmin tehdyn tutkimuksen perusteella ilmapiirillä on valtava merkitys koulunkäynnissä. Luokan positiivinen ilmapiiri parantaa oppilaiden mahdollisuuksia oppia paremmin sekä lisää oppilaiden mahdollisuuksia luovuuteen. Draama ja luovuus liittyvät oleellisesti toisiinsa, koska draamassa oppilaat toimivat luovalla tavalla. Negatiivinen ilmapiiri taas vähentää oppilaiden mahdollisuuksia oppia ja toimia luovasti. Tästä syystä on tärkeää tutkia negatiivista ilmapiiriä draamatunneilla. Vertailin valmistuneiden luokanopettajien ja opetusharjoittelijoiden draamaoppituntien negatiivista ilmapiiriä keskenään. Negatiivista ilmapiiriä mittasin The Classroom Assessment Scoring System™ (CLASS) -havainnointityökalun avulla. Tutkimusta tehdessä arvioin myös, miten CLASS-mittari soveltui draamaoppituntien negatiivisen ilmapiirin mittaamiseen. Menetelmät. Tutkimukseni oli laadullinen tapaustutkimus. Tutkimuksessa käytin menetelmänä videoanalyysiä. Analysoimme yhteensä kahdeksan kappaletta syksyllä 2013 ja keväällä 2014 kuvattuja draamaoppitunteja yhdessä toisen opiskelijan, Pauliina Kiven kanssa. Kivi käytti aineistonaan samoja draamaoppitunteja omassa Pro gradu -tutkielmassaan. Oppituntien oppilaat olivat esikoululaisista kolmasluokkalaisiin. Neljä videon opettajista oli valmistuneita luokanopettajia, joilla jokaisella oli jokin pätevyys draaman opettamiseen. Neljä draamaa ohjanneista opettajista suoritti videon kuvaushetkellä opetusharjoitteluaan ja heistä jokaisella oli suoritettuna draamakasvatuksen sivuaine. Analysoimme videoita CLASS-havainnointityökalun avulla. Pisteytimme kunkin oppitunnin jokaisen työmuodon negatiivisen ilmapiirin arvon. Tulokset ja johtopäätökset. Havainnoiduilla oppitunneilla ilmeni negatiivista ilmapiiriä, mutta matalilla arvoilla. Opetusharjoittelijoiden oppitunneilla ilmeni yhtä poikkeusta lukuun ottamatta enemmän negatiivista ilmapiiriä kuin valmistuneiden luokanopettajien oppitunneilla. Opetusharjoittelijoidenkaan oppitunneilla ei ilmennyt negatiivista ilmapiiriä edes CLASS-mittarin asteikolla keskitasolla. CLASS-mittari soveltui hyvin draamaoppituntien negatiivisen ilmapiirin havainnointiin. Draamaoppitunnit eivät ole tämän tapaustutkimuksen mukaan ilmapiiriltään negatiivisia. CLASS-mittaria voi myös muokata arvioimaan opettajan ja oppilaiden negatiivista ilmapiiriä luovaa toimintaa.
Subject: positiivinen ilmapiiri
negatiivinen ilmapiiri
luovuus
CLASS
Subject (yso): draamakasvatus
ilmapiiri


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record