Vanhempien kiintymys lapseen ja lapsen psykiatriset oireet varhaislapsuudessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201603211312
Title: Vanhempien kiintymys lapseen ja lapsen psykiatriset oireet varhaislapsuudessa
Author: Jalonen, Linda
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201603211312
http://hdl.handle.net/10138/160904
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstract: Aims. Attachment has been linked to children's psychiatric symptoms. However, only a few studies have focused on parental attachment towards the child. Most studies have focused on parent's general attachment representations, which do not address the parental subjective attachment to their child. The aim of this study is to examine whether parental subjective attachment towards the child is associated with child's internalizing and externalizing symptoms and total problems. We also examine whether maternal or paternal depression, child temperament or gender affect the aforementioned associations. Methods. This study is a part of Prediction and Prevention of Pre-eclampsia (PREDO) – study. The size of the current study sample was 2021 mothers and 1273 fathers and their children. Maternal and paternal attachment were assessed with the Maternal/Paternal Postnatal Attachment Scale (MPAS/PPAS) – self report questionnaire when the child was six months old. Child's internalizing, externalizing and total problems were assessed with the Child Behavior Checklist 1½-5 (CBCL1½-5) – questionnaire when the child was 1.5 to 5 years old. The associations were investigated using linear regression analysis, controlling for maternal or paternal attachment and several sociodemographic factors related to the child and parents. Results and conclusions. Results indicated that secure maternal and paternal attachment was associated with less internalizing, externalizing and total problems in children. Parental depression and child's temperamental traits mediated the association of parental attachment and child's psychiatric symptoms. Maternal attachment was also independently associated with child's psychiatric symptoms. An interaction effect was found between maternal attachment and child's negative emotionality in relation to child's total problems: insecure maternal attachment and child's high negative emotionality were associated with more total problems in childhood. These results provide evidence that both parents' subjective attachment is related to child's psychiatric symptoms, and also highlight the significance of child's temperament in the development of psychiatric symptoms.Tavoitteet. Lapsen ja vanhemman kiintymyksen on todettu olevan yhteydessä lapsen psykiatriseen oireiluun. Tutkimuksia vanhemman kiintymyksestä on kuitenkin vielä vähän. Useissa tutkimuksissa on keskitytty vanhemman yleisten kiintymyssuhderepresentaatioiden tarkasteluun, jotka eivät kuitenkaan huomioi vanhemman subjektiivista kiintymystä lapseen. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan vanhempien subjektiivisen kiintymyksen yhteyttä lapsen psykiatrisiin internalisoiviin, eksternalisoiviin ja kokonaisoireisiin. Lisäksi tarkastellaan, onko äidin tai isän masennuksella, lapsen temperamentilla tai sukupuolella vaikutusta näihin yhteyksiin. Menetelmät. Tämä tutkimus on osa Prediction and Prevention of Pre-eclampsia (PREDO) – kohorttitutkimusta. Tässä tutkimuksessa käytetyn aineiston koko oli 2021 äitiä ja 1273 isää ja heidän lapsensa. Tutkimuksessa äidin ja isän kiintymystä kartoitettiin Maternal/Paternal Postnatal Attachment Scale (MPAS/PPAS) – kyselylomakkeella lapsen ollessa kuuden kuukauden ikäinen. Lapsen internalisoivia, eksternalisoivia ja kokonaisoireita kartoitettiin The Child Behavior Checklist 1½-5 (CBCL1½-5) – kyselylomakkeella lapsen ollessa 1.5–5-vuotias. Yhteyttä tarkasteltiin lineaarisella regressioanalyysillä, ja malleissa kontrolloitiin äidin tai isän kiintymys sekä lapseen ja vanhempiin liittyneitä sosiodemografisia tekijöitä. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksessa havaittiin äidin ja isän turvallisemman kiintymyksen olevan yhteydessä lapsen matalampiin internalisoiviin, eksternalisoiviin ja kokonaisoireisiin. Vanhemman masennus ja lapsen temperamenttipiirteet medioivat vanhemman kiintymyksen ja lapsen myöhemmän oireilun yhteyttä, ja äidin kiintymyksellä oli myös itsenäistä vaikutusta lapsen psykiatriseen oireiluun. Äidin kiintymyksellä ja lapsen negatiivisella emotionaalisuudella havaittiin interaktioyhteys suhteessa lapsen kokonaisoireisiin: äidin matala kiintymys sekä lapsen korkea negatiivinen emotionaalisuus olivat yhteydessä lapsen korkeampiin kokonaisoireisiin. Tutkimustulokset antavat todisteita molempien vanhempien subjektiivisen kiintymyksen yhteydestä lapsen psykiatrisiin oireisiin, ja korostavat lapsen temperamentin merkitystä psykiatristen oireiden kehityksessä.
Subject: attachment
infancy
psychiatric symptoms
depression
temperament
kiintymys
varhaislapsuus
psykiatriset oireet
masennus
temperamentti


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record