Effects of Temperament and Contingency of Self-Worth on Achievement Goal Orientations

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201603211293
Title: Effects of Temperament and Contingency of Self-Worth on Achievement Goal Orientations
Author: Jussila, Susanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201603211293
http://hdl.handle.net/10138/160907
Thesis level: master's thesis
Abstract: The aim of this study was to examine how temperamental sensitivities and self-worth contingency predict achievement goal orientations. In this study, BIS and BAS were used for measuring temperamental sensitivities. BIS/BAS theorization refers to individual's dispositional sensitivity to reward and non-reward and punishment and non-punishment. Contingency of self-worth reflects the domains in which success or failure leads to increases or decreases in self-esteem. In this study, self-worth contingency on academic competence was measured. Achievement goal orientations refers to individuals' generalized tendencies' to aim and favor for certain goals and end results in achievement situation. In this study, the purpose was gain more information about the possible factors that influence individuals' goal choices in achievement situations.In this study, there were 506 participants (434 females and 72 males) and three different scales were used for measuring BIS/BAS, contingency of self-worth and achievement goal orientations. Sensitivity for BAS was divided into three sub-scales: BAS Novelty seeking, BAS Social Reward, and BAS Positive expressiveness. After preliminary analysis, a series of hierarchical analysis were run for examining the effects of BIS/BAS on achievement goal orientations in the first step, and the additional prediction of contingency of self-worth the second step. As expected, BIS/BAS sensitivities were related to achievement goal orientations. Mastery intrinsic orientation was predicted by BAS Novelty seeking, performance-approach orientation was predicted by BIS and avoidance orientation was predicted by BAS Social Reward. Contingency of self-worth was found to significantly increase the explained share of BIS/BAS relations on achievement goal orientations. Contingency of self-worth also had a direct effect on all achievement goal orientations, except for performance-avoidance orientation. Results point out, that dispositional differences are of importance, when considering individual differences in achievement-related motivation. As a practical implication, the results suggest that the learning culture should be failure permissive and encourage learning for learning's sake.Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella käyttäytymisen inhibitio (BIS)- ja lähestymisherkkyyksien (BAS), sekä itsetunnon ehdollisuuden roolia tavoiteorientaatioita ennustavina tekijöinä. BIS/BAS teoretisointi viittaa yksilön sisäsyntyisiin herkkyyksiin palkintoja ja rangaistuksia kohtaan. Itsetunnon ehdollisuus taas kuvastaa prosessia, jossa menestys tai epäonnistuminen johtavat lisääntyneeseen tai vähentyneeseen itsetunnon kokemukseen. Tässä tutkimuksessa mitattiin itsetunnon yhteyttä akateemiseen kompetenssiin. Tavoiteorientaatioilla viitataan yksilöiden taipumuksiin suosia ja tavoitella tietynlaisia tavoitteita ja lopputulemia suoritusympäristössä. BIS/BAS herkkyyksien nähdään kanavoituvan tavoiteorientaatoihin. BIS/BAS yhteyksien lisäksi tutkittiin, että lisääkö itsetunnon ehdollisuus BIS/BAS herkkyyksien selitysosuutta tavoiteorientaatioissa. Lisäksi itsetunnon ehdollisuuden suoraa yhteyttä tavoiteorientaatioihin tarkasteltiin analyyseissa.Tutkimukseen osallistui 506 osallistujaa (434 naista, 72 miestä). Kolmea eri mittaria käytettiin BIS/BAS herkkyyksien, itsetunnon ehdollisuuden ja tavoiteorientaatioiden mittaamiseen. BAS herkkyys jaettiin kolmeen alakategoriaan: BAS uutuudenviehätys, BAS sosiaalinen palkinto ja BAS,positiivinen emotionaalisuus. Tutkimukseen alustavien analyysien jälkeen selittävien tekijöiden vaikutuksia tutkittiin hierarkkisella regressioanalyysilla siten, että ensimmäisessä vaiheessa analyysissä olivat BIS/BAS-muuttujat, toisessa vaiheessa itsetunnon ehdollisuus lisättiin selittäväksi tekijäksi.Kuten oletettiin, BIS/BAS herkkyydet olivat yhteydessä tavoiteorientaatioihin. Oppimisorientaatio, suorituslähestymis-orientaatio ja välttämisorientaatiot olivat parhaiten ennustettavissa BIS/BAS herkkyyksillä.BAS, uutuudenviehätys-herkkyyttä ennusti oppimisorientaatiota, BAS sosiaalinen palkinto- herkkyys ennusti suorituslähestymis-orientaatiota ja BIS – herkkyys ennusti suoritusvälttämis-orientaatiota. Itsetunnon ehdollisuus lisäsi selitysosuutta tavoiteorientaatioissa. Itsetunnon ehdollisuudella oli suora yhteys kaikkiin muihin tavoiteorientaatioihin, paitsi suoritusvälttämis-orientaatioon. Tulokset nostavat esiin sen, että yksilölliset eroavaisuudet tulisi ottaa laajemmin huomioon. Lisäksi oppimiskulttuuriin tulisi olla virheitä salliva ja kannustaa oppimiseen oppimisen vuoksi.
Subject: BIS/BAS
achievement goal orientations
contingency of self-worth
approach
avoidance
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record