Muoto & käsityö : Opetusmateriaalin kehittämistutkimus

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Salonen, Noora
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201603211297
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/160908
dc.description.abstract Nowadays design has an important role in people's everyday life. The goal of design education is to help children and young people to be more aware of and to understand different forms of design in our society, and learn how to apply design methods in practice. This is the way to promote and develop important future skills, such as knowledge creation, critical thinking and problem solving skills. In the new Finnish National Curriculum for Basic Education 2014 designing is an important part of craft education. This Master's Thesis is part of a wider design-based research which consists of work done by me and Päivi Heikkilä. Our research theme was to design and develop new design-based teaching material for secondary school craft education. The goal of the material is to inspire teachers and pupils to get familiar with the design process and to exploit it in a more holistic way in craft education. The original teaching material was designed, based on the background theory and experience, together with Päivi Heikkilä. After that we continued developing the material using the methods of user experience research. The survey for the craft teachers was part of my own Master's Thesis. The aim of the survey was to collect opinions and development ideas from the teachers working in the schools. The beta version of Muoto & käsityö teaching material was sent to 115 craft teachers around Finland and they evaluated different features of it. They were also asked to give ideas how to develop the material. The data was analyzed using statistical and qualitative research methods. According to this research, teachers are seeing the Muoto & käsityö teaching material suitable for craft education. They see the appearance and the overall structure clear, the content suitable for the secondary school pupils and the theoretical part important introduction to understand the design process. Teachers were also pleased with the usability of the project part. All of our goals for the teaching material were achieved. Teachers are seeing the Muoto & käsityö teaching material as a current and necessary addition to craft education, especially now when the new Finnish National Curriculum for Basic Education will take effect. en
dc.description.abstract Muotoilulla on nykyään suuri rooli ihmisten arkielämässä. Muotoilukasvatuksen tavoitteena on auttaa lapsia ja nuoria tiedostamaan ja ymmärtämään muotoilun erilaisia ilmenemismuotoja yhteiskunnassamme ja oppia soveltamaan muotoilun metodeita käytännössä. Näin edistetään mm. tiedon luomisen ja jakamisen, kriittisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja, joiden sanotaan olevan elintärkeitä tulevaisuudessa. Uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (POPS 2014) muotoilu onkin tärkeässä osassa käsityön ainesisältöjen opettamista. Tämä pro gradu -tutkielma on osa laajempaa kehittämistutkimusta, joka koostuu Päivi Heikkilän ja minun tutkimusosuuksista. Tutkimusaiheenamme oli muotoilupainotteisen käsityön opetusmateriaalin suunnittelu ja kehittäminen yläkoululaisille, koska koimme, ettei sellaista ollut saatavilla. Opetusmateriaalin tavoitteena on innostaa opettajia ja oppilaita tutustumaan muotoilun prosessiin ja hyödyntämään sitä enemmän ja kokonaisvaltaisemmin käsityön opetuksessa. Alkuperäinen Muoto & käsityö -opetusmateriaali suunniteltiin ja valmistettiin taustateoriaan ja omiin kokemuksiimme pohjaten yhdessä Päivi Heikkilän kanssa. Sen jälkeen jatkoimme materiaalin kehitystä käyttäjätutkimuksen menetelmiä hyödyntäen. Käsityönopettajille suunnattu kysely oli osa omaa pro gradu -tutkielmaani. Sen avulla kerättiin tietoa siitä, mitä mieltä opettajat ovat opetusmateriaalista, miten opetusmateriaalille asetetut tavoitteet on saavutettu ja miten materiaalia voitaisiin kehittää edelleen. Kyselyyn osallistuneille käsityönopettajille (N=115) lähetettiin Muoto & käsityö -opetusmateriaalin beeta-versio, jonka eri ominaisuuksia he arvioivat Likert-asteikollisella mittarilla. Lisäksi opettajilta pyydettiin avoimia kehitysehdotuksia koskien materiaalia. Aineisto analysoitiin tilastollisen ja laadullisen tutkimuksen menetelmin. Opettajat arvioivat opetusmateriaalin soveltuvan käsityön opetukseen hyvin. Ulkoasua ja kokonaisrakennetta pidettiin selkeänä, sisältöä kohderyhmälle sopivana ja materiaalin teoriaosaa tarpeellisena johdantona muotoilun prosessin hahmottamiseen. Projektiosan käytettävyyteen opettajat olivat myös tyytyväisiä. Kyselyn mukaan kaikki opetusmateriaalille asettamamme tavoitteet saavutettiin hyvin. Opettajien mielestä Muoto & käsityö -opetusmateriaali on ajankohtainen ja tarpeellinen lisä erityisesti nyt uuden opetussuunnitelman mukaiseen käsityön opetukseen siirryttäessä. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject design education en
dc.subject craft education en
dc.subject design thinking en
dc.subject design process en
dc.subject holistic craft en
dc.subject teaching material development en
dc.subject design-based research en
dc.subject muotoilukasvatus fi
dc.subject käsityökasvatus fi
dc.subject muotoiluajattelu fi
dc.subject muotoilun prosessi fi
dc.subject kokonainen käsityö fi
dc.subject opetusmateriaalin kehittäminen fi
dc.subject kehittämistutkimus fi
dc.title Muoto & käsityö : Opetusmateriaalin kehittämistutkimus fi
dc.title.alternative Muoto & käsityö : Design-based research of teaching material en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Craft Science en
dc.subject.discipline Käsityötiede fi
dc.subject.discipline Slöjdvetenskap sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201603211297

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Salonen_Noora_2016_Progradu.pdf 2.033Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record