Laidunlihan laadun rakentuminen suoramyynnissä: tutkimus kuluttajien näkemyksistä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lantsbruksvetenskaper sv
dc.contributor.author Viholainen, Iida
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201603221320
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/160928
dc.description.abstract Ruoantuotannon ympäristöhaitat, eläinten hyvinvointi, tuottajan heikko asema ja ruoan laatu yleisesti ovat herättäneet huolta ja keskustelua viime vuosina. Vastauksena tähän vaihtoehtoiset ruokaverkostot kuten suoramyynti pyrkivät muotoilemaan uudelleen ruoantuottajan ja kuluttajan suhteen. Laidunliha on erityinen lihantuotantomuoto, jossa pääfokus on luonnonlaitumien laidunnuksessa. Merkittävä osa laidunlihasta myydään suoramyynnin kautta. Tutkielmassa tarkastellaan, miten laidunlihan laatu rakentuu suoramyyntiasiakkaiden näkökulmasta. Menetelmänä käytettiin kvalitatiivista fokusryhmäkeskustelua, joka sallii yhden teeman ympärille keskittyvän vuorovaikutteisen keskustelun. Kolme fokusryhmäkeskustelua järjestettiin kevään ja kesän 2015 aikana Etelä- ja Keski-Suomessa. Tutkimukseen valitut kolme tilaa – ylämaankarja-, lammas- ja herefordtilat – ovat kaikki suoramyyntitiloja. Ryhmäkeskusteluihin osallistui yhteensä 16 asiakasta ja 5 tuottajaa. Aineiston analyysia varten ryhmäkeskustelut nauhoitettiin ja litteroitiin. Tutkielmassa käytettiin aineistolähtöistä analyysia, jossa aineisto eriteltiin ryhmäkeskusteluissa nousseiden teemojen perusteella. Teemoista muodostettiin teemakarttoja. Synteesi tehtiin aineiston ja kirjallisuuden pohjalta. Tulosten perusteella laatu muodostui suoramyynnissä tuottajan tukemisesta, laiduntamisesta, mausta ja tarinasta. Keskeisimmiksi laatumääreiksi nousivat tuottajan tukeminen ja suoran kontaktin ylläpitäminen tuotantoon. Tulosten perusteella laadun määrittely oli moninainen prosessi, jossa kaikki laadun määreet olivat kytköksissä toisiinsa. Laatu määriteltiin suoran kontaktin kautta itse näkemällä, kokemalla ja keskustelemalla tuottajan kanssa. Hinta ei ollut määrittelevä tekijä. Kuluttajat ilmensivät arvojaan poliittisen kuluttamisen kautta. Suoramyynnin myötä Suomeen on muodostunut ruokakulttuuria uudistava vaihtoehtoinen ruokaverkosto, joka perustuu erilaisille arvottamisen käytännöille kuin tavanomainen tuotanto. fi
dc.description.abstract Within the context of recent concerns over environmental problems of food production, animal welfare, and producer’s low status in the food chain, food quality is of increasing importance among Finnish consumers. As a solution alternative food networks including direct selling aim to reform the relationship between producers and consumers. The main focus of pasture meat is the grazing of semi-natural grasslands. Grazing increases biodiversity, animal welfare, and meat quality. Most of the pasture meat is sold at the farm. The aim of this study is to explore how the quality of pasture meat is constructed in direct selling at farms in consumers’ point of view. A qualitative focus group method was used since it allows interactive discussions focused on a single topic. The data were collected from three focus group meetings held in Southern and Central Finland during spring and summer 2015. Altogether 16 consumers and 5 producers participated in the focus group discussions. All farms sell pasture meat through direct selling. The material was recorded and transcribed. Data-driven analysis was used. Data were classified and theme maps, synthesis and interpretation were formed. According to the results, the quality of pasture meat in direct selling consisted of willingness to support the producer, grazing, taste, and story. The most essential quality aspects were the willingness to support the producer and having and maintaining a direct contact with the production. Perceiving quality was a complex, sensual process and based on mutual trust. All the quality aspects are linked together and socially constructed. The quality was constructed in direct contact by seeing, experiencing, tasting and discussing with the producer. Price was not an important factor. Consumers expressed their values through political consumption. Reforming Finnish food culture, quality was constructed differently in alternative food networks compared to conventional food networks. en
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject vaihtoehtoiset ruokaverkostot fi
dc.subject suoramyynti fi
dc.subject lähiruoka fi
dc.subject laidunliha fi
dc.subject luonnonlaidunliha fi
dc.subject maaseudun arvokkaat elinympäristöt fi
dc.subject laatu fi
dc.title Laidunlihan laadun rakentuminen suoramyynnissä: tutkimus kuluttajien näkemyksistä fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Växtproduktionsvetenskap sv
dc.subject.discipline Plant Production Science en
dc.subject.discipline Kasvintuotantotieteet fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201603221320

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Iida_Viholainen_progradu.pdf 5.934Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record