Yksityismetsänomistajien suhtautuminen luonnonarvopankkeihin

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201603221321
Titel: Yksityismetsänomistajien suhtautuminen luonnonarvopankkeihin
Författare: Tapio, Lauri
Medarbetare: Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för skogsvetenskaper
Utgivare: Helsingfors universitet
Datum: 2016
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201603221321
http://hdl.handle.net/10138/160937
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Skogsekonomi
Forest Economics
Metsäekonomia
Abstrakt: Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää miten yksityismetsänomistajat tarjoaisivat maitaan luonnonarvopankkiin, jossa on tarkoituksena liito-oravan suojelu. Erityisesti on selvitetty metsänomistajien rahallista kompensaatiovaatimusta liito-oravan pesintäolosuhteiden parantamisesta. Tutkimuksessa tarkastellaan myös, mitkä tekijät vaikuttavat metsänomistajien kompensaatiovaatimuksen suuruuteen ja minkälainen sosioekonominen tausta luonnonarvopankeista kiinnostuneilla metsänomistajilla on. Tutkimus toteutettiin sähköpostikyselynä syys-lokakuussa 2015 metsänhoitoyhdistys Lounametsän ja metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen jäsenrekistereiden kautta 3793 yksityismetsänomistajalle. Kompensaatiovaatimuskysymys toteutettiin ehdollisen arvottamisen menetelmällä (eng.contingent valuation) avoimena hyväksymishalukkuus kysymyksenä. Otoksen edustavuuden varmistamiseksi aineistoa verrattiin Suomalainen metsänomistaja 2010 tutkimukseen. Aineistosta tehtiin faktorianalyysi vertailun ja regressioanalyysin mahdollistamiseksi. Luonnonarvopankeista kiinnostuneiden metsänomistajien taustamuuttujia verrattiin muihin vastaajiin. Tulosten perusteella luonnonarvopankeista kiinnostuneet metsänomistajat eroavat muista vastaajista. Suurimmat eroavaisuudet ovat tutkimuksen mukaan iässä, koulutuksessa, ammattiasemassa, bruttotuloissa, metsäpinta-alassa ja puun myyntiaktiivisuudessa. Myös kokemuksissa erilaisista monimuotoisuus- ja suojeluhankkeista havaittiin eroja. Lisäksi luonnonarvopankeista kiinnostuneet metsänomistajat ovat muita vastaajia kiinnostuneempia toteuttamaan myös muita luonnonmonimuotoisuuden turvaamiseen tähtääviä toimenpiteitä.This study aims to reveal Non-Industrial Private Forest Owners’ willingness to contribute biobanks in the case of flying squirrel. Especially Private Forest Owners’ compensation in money for improving the nesting circumstances of the flying squirrel has been examined. It has also been studied what affects the compensation requirement of respondents and what kind of socioeconomic background those respondents have who are interested in biobanks. The study was executed via e-mail in 2015 to 3793 members of Forest Management association Lounametsä and Päijät-häme. Compensation question was executed by contingent valuation method as an open willingness to accept question. To verify the representativeness of the sample it was compared to the Suomalainen Metsänomistaja 2010 study. Factor analysis was also made to enable comparing and regression analysis. The backgrounds of the Forest Owners who were interested in biobanks were compared to the other respondents. According to the results Forest Owners who are interested in Biobanks differs from the others respondents by age, income, education, occupation and the size of owned forest area. In the experiences of different biodiversity and conservation projects were also found differences. Respondents who were interested in biobanks, were also more eager to participate projects aiming to improve the state of biodiversity.
Subject: contingent valution
ehdollisen arvottamisen menetelmä
luonnonarvopankki
ekologinen kompensaatio
liito-orava


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Yksityismetsäno ... pankkeihin_Tapio_Lauri.pdf 1.119Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post