Yksityismetsänomistajien suhtautuminen luonnonarvopankkeihin

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för skogsvetenskaper sv
dc.contributor.author Tapio, Lauri
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201603221321
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/160937
dc.description.abstract Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää miten yksityismetsänomistajat tarjoaisivat maitaan luonnonarvopankkiin, jossa on tarkoituksena liito-oravan suojelu. Erityisesti on selvitetty metsänomistajien rahallista kompensaatiovaatimusta liito-oravan pesintäolosuhteiden parantamisesta. Tutkimuksessa tarkastellaan myös, mitkä tekijät vaikuttavat metsänomistajien kompensaatiovaatimuksen suuruuteen ja minkälainen sosioekonominen tausta luonnonarvopankeista kiinnostuneilla metsänomistajilla on. Tutkimus toteutettiin sähköpostikyselynä syys-lokakuussa 2015 metsänhoitoyhdistys Lounametsän ja metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen jäsenrekistereiden kautta 3793 yksityismetsänomistajalle. Kompensaatiovaatimuskysymys toteutettiin ehdollisen arvottamisen menetelmällä (eng.contingent valuation) avoimena hyväksymishalukkuus kysymyksenä. Otoksen edustavuuden varmistamiseksi aineistoa verrattiin Suomalainen metsänomistaja 2010 tutkimukseen. Aineistosta tehtiin faktorianalyysi vertailun ja regressioanalyysin mahdollistamiseksi. Luonnonarvopankeista kiinnostuneiden metsänomistajien taustamuuttujia verrattiin muihin vastaajiin. Tulosten perusteella luonnonarvopankeista kiinnostuneet metsänomistajat eroavat muista vastaajista. Suurimmat eroavaisuudet ovat tutkimuksen mukaan iässä, koulutuksessa, ammattiasemassa, bruttotuloissa, metsäpinta-alassa ja puun myyntiaktiivisuudessa. Myös kokemuksissa erilaisista monimuotoisuus- ja suojeluhankkeista havaittiin eroja. Lisäksi luonnonarvopankeista kiinnostuneet metsänomistajat ovat muita vastaajia kiinnostuneempia toteuttamaan myös muita luonnonmonimuotoisuuden turvaamiseen tähtääviä toimenpiteitä. fi
dc.description.abstract This study aims to reveal Non-Industrial Private Forest Owners’ willingness to contribute biobanks in the case of flying squirrel. Especially Private Forest Owners’ compensation in money for improving the nesting circumstances of the flying squirrel has been examined. It has also been studied what affects the compensation requirement of respondents and what kind of socioeconomic background those respondents have who are interested in biobanks. The study was executed via e-mail in 2015 to 3793 members of Forest Management association Lounametsä and Päijät-häme. Compensation question was executed by contingent valuation method as an open willingness to accept question. To verify the representativeness of the sample it was compared to the Suomalainen Metsänomistaja 2010 study. Factor analysis was also made to enable comparing and regression analysis. The backgrounds of the Forest Owners who were interested in biobanks were compared to the other respondents. According to the results Forest Owners who are interested in Biobanks differs from the others respondents by age, income, education, occupation and the size of owned forest area. In the experiences of different biodiversity and conservation projects were also found differences. Respondents who were interested in biobanks, were also more eager to participate projects aiming to improve the state of biodiversity. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject contingent valution en
dc.subject ehdollisen arvottamisen menetelmä fi
dc.subject luonnonarvopankki fi
dc.subject ekologinen kompensaatio fi
dc.subject liito-orava fi
dc.title Yksityismetsänomistajien suhtautuminen luonnonarvopankkeihin fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Skogsekonomi sv
dc.subject.discipline Forest Economics en
dc.subject.discipline Metsäekonomia fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201603221321

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Yksityismetsäno ... pankkeihin_Tapio_Lauri.pdf 1.119Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record