Kieltä ja kirjallisuutta verkossa : Yläkoulun opettajien kokemuksia verkko-oppimateriaalien käytöstä suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201603248902
Title: Kieltä ja kirjallisuutta verkossa : Yläkoulun opettajien kokemuksia verkko-oppimateriaalien käytöstä suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksessa
Author: Seuri, Salla
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201603248902
http://hdl.handle.net/10138/161010
Thesis level: master's thesis
Discipline: Pedagogik
Education
Kasvatustiede
Abstract: Introduction. Although e-­learning is a widely discussed and studied topic both in Finland and internationally, the use of e-­learning materials in Finnish and literature has not been researched before. The objective of this study was to gather information about teachers experiences of using e-­learning materials in teaching Finnish in lower secondary school. The research questions were: 1) What e-­learning materials do teachers of Finnish and literature use? 2) What are the characteristics of good quality material and what problems appear in using e-­learning materials? Methodology. An online survey was used to map teachers experiences and opinions, and a total of 71 recipients took the survey in February 2015. Quantitative analysis was employed to organise the respondents into groups according to their use of e-­learning materials, and subsequently qualitative analysis of the respondents answers to the open‑ended questions was used to shed light on the initial results. Previous research on the evaluation of e‑learning material was harnessed when formulating the survey and analysing the results. Results and conclusions. The study clearly shows that there is a great need for e-­learning materials of both better quality and a greater variety. The majority of the respondents viewed the possibilities of e-­learning materials positively, but presently they found the variety of the material inadequate. Furthermore, some of the respondents viewed their own capabilities in the use of ICT lacking, and they were more likely than others to either not use e‑learning material or limit their use mainly to the material provided with the textbook they were using. This highlights the need for developing materials that address both the needs of teachers just learning to use ICT and those advanced in using it. Besides, the majority of the material used by all the respondents to the survey comprised of mechanical exercises, and therefore there is a need to develop a wider variety of materials. The searchability and accessibility of material should be solved; many teachers believed quality material does exist, but is not easily found with search engines. Lastly, the study of the use of e-­learning materials and ICT in general in teaching Finnish and literature should be continued, and the best practices of its application in the classroom should be mapped.Tavoitteet. Tässä kasvatustieteen syventävien opintojen tutkielmassa tarkastellaan yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien kokemuksia verkko-oppimateriaalien käytöstä aineen opetuksessa. Tutkimuskysymykset ovat: 1) Mitä verkko-oppimateriaaleja äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat käyttävät opetuksessa? 2) Mitkä seikat tekevät materiaaleista opettajien näkökulmasta toimivia ja mitä ongelmia verkko-oppimateriaalien käytössä esiintyy? Äidinkielen ja kirjallisuuden verkko-oppimateriaaleja tai niiden käyttöä ei ole juuri tutkittu aikaisemmin. Menetelmät. Opettajien kokemuksia kerättiin helmikuussa 2015 e-lomakekyselyllä, johon vastasi 71 yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaa. Kyselyn vastaukset muodostivat tutkimusaineiston, jota tarkasteltiin kvantitatiivisin ja kvalitatiivisin menetelmin. Tilastollisen analyysin perusteella tutkittavasta joukosta muodostettiin ryhmiä, joiden vastauksia verrattiin toisiinsa. Päätelmiä tehtäessä avovastauksista etsittiin lisätietoa tilastollisen analyysin tulosten tulkitsemiseen. Eri vastaajaryhmien avovastaukset teemoiteltiin sen mukaan, miten vastaajat suhtautuivat verkko-oppimateriaaleihin. Tutkielman kysymyksenasettelun muodostamisessa, lomakekyselyn laadinnassa ja aineiston tarkastelun tukena käytettiin verkko-oppimateriaalien evaluointia käsittelevää tutkimuskirjallisuutta. Tulokset ja johtopäätökset. Suurin osa käytetystä verkko-oppimateriaalista oli kielitietoa ja -taitoa harjoituttavia mekaanisia oppimisaihioita. Vastaajat suhtautuvat verkko-oppimateriaalien mahdollisuuksiin pääsääntöisesti positiivisesti, mutta pitivät niiden hyödyntämistä tällä hetkellä vaikeana materiaalien yksipuolisuuden ja huonon saatavuuden sekä puuttuvien taitojensa takia. Mitä heikommiksi opettaja arvioi tvt-taitonsa, sitä todennäköisemmin hän ei käyttänyt verkko- oppimateriaalia tai käytti pääasiassa oppikirjan sähköistä lisämateriaalia. Tutkimustulosten perusteella opettajilla on erilaisia tarpeita sähköisen oppimateriaalin suhteen sen mukaan, miten hyvät tvt-taidot heillä on. Tämänhetkiset äidinkielen ja kirjallisuuden verkko-oppimateriaalit ovat melko yksipuolisia, ja materiaaleja pitää kehittää ja laatia lisää. Materiaalien löydettävyys- ja saatavuusongelma pitäisi ratkaista; nykytilanteessa moni opettaja arveli, että laadukkaitakin materiaaleja on olemassa, mutta niitä on vaikea löytää esimerkiksi hakukoneilla. Tvt:n opetuskäyttöä äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa pitäisi tutkia laajemmin, jotta parhaat käytänteet saataisiin kartoitettua ja opettajien tietoon.
Subject: digital learning matearials
eLearning matearials
Finnish language and literature
digitaalinen oppimateriaali
verkko-oppimateriaali
äidinkieli
kirjallisuus
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kieltaja.pdf 2.356Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record