Функционально-ограниченный русский язык : контактные разновидности, вариативность языкового сознания и типы коммуникации

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, nykykielten laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, institutionen för moderna språk sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages, Slavistiikan ja baltologian osasto en
dc.contributor.author Pussinen, Olga
dc.date.accessioned 2016-04-07T05:12:24Z
dc.date.available 2016-04-13 fi
dc.date.available 2016-04-07T05:12:24Z
dc.date.issued 2016-04-23
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-1989-6 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/161106
dc.description.abstract Olga Pussinen's study "Functionally limited Russian language: Contact varieties, variations in language consciousness and diverse communication types" reviews the phenomenon of functional limitations of the Russian language (FLRL). The author defines the bilingualism within an everyday communication system that comprises two types of languages: functionally dominant and functionally limited. The work represents a complex analysis of Russian language functional limitations inside Russia (in Mordovia) and outside of it (in the Russian-speaking diaspora of Finland). The research describes the different types of the acquisition of FLRL and different levels of their existence and usage: lexis-grammatical, cognitive-psychological and socio-pragmatic. The author analyses the findings with the data collected from the interviews and from free associative experiments. Part 1, The Transformation of FLRL linguistic levels , consists of the chapters Language used at home . Russian language as the second mother tongue: The strategy of its functioning in the Russian-speaking diaspora in Finland ; Features of the language situation and the Russian language in Mordovia ; and Key features defining the pronunciation of Russian vowels by Erzyan bilinguals . Part 2, The Transformation of the FLRL cognitive level: The balance and dynamics of a bilingual thesaurus , consists of the chapters Formation of an associative-verbal network in bilingualism (based on interaction materials between the Russian and Finnish languages) and The specificity of language consciousness formation for Russian-Finnish bilingual students . Part 3, The transformation of FLRL communicative-pragmatic usage , consists of the chapters Changes in etiquette communication in the Russian-speaking diaspora in Finland ; The types of communication failures occurring when Russian language is functionally not the first ; and The ratio of functionally dominant and functionally limited languages in a bilingual speech system . en
dc.description.abstract Olga Pussisen tutkimuksessa "Funktionaalisesti rajoitettu venäjän kieli: kontaktisia muunnoksia, kielentajunnan variaatiota ja kommunikaation lajeja" käsitellään funktionaalisesti rajoitetun venäjän kielen (FRVK) ilmiötä. Tekijä määrittelee kaksikielisyyden jokapäiväisenä kommunikatiivisena systeeminä, johon kuuluu kaksi bilingvismin tyyppiä: funktionaalisesti dominoiva ja funktionaalisesti rajoitettu. Väitöstyö rakennetaan yhdistelmätutkimuksena: tekijä analysoi funktionaalisesti rajoitettua kieltä Venäjän sisällä (Mordoviassa) ja Venäjän ulkopuolella (venäjänkielisessä diasporassa Suomessa). Väitöskirjassa kirjoitetaan FRVK:n syntymisen eri tyyppejä ja sen käyttö eri tasoilla: leksikologisella ja kieliopillisella, kognitiivisella ja psykologisella sekä sosiologisella ja pragmatisella. Tutkimuksen materiaalina käytetään tekijän keräämiä haastatteluja ja vapaan assosiaation testejä. Kappaleeseen 1 FRVK:n lingvististen tasojen muuntautuminen kuuluu artikkelit `Kotikieli´. Venäjän kielen toisena kielenä käytön strategiat venäjänkielisessä diasporassa Suomessa , Kielitilanteen ja venäjän kielen tilan erikoisuuksia Mordoviassa ja Venäjän vokaalien ääntämisen erikoisuuksia erzälaisten bilingvien puheessa . Olga Pussinen on Kappaleeseen 2 FRVK: kognitiivisen tason muuntautuminen: kaksikielisen tesauruksen balanssi ja dynamiikka kuuluu artikkelit Kaksikielisen assosiatiivis-verbaalisen verkoston muodostaminen venäjän ja suomen kielten vuorovaikutuksessa ja Kielentajunnan muodostamisen erikoisuuksia venäläis-suomalasilla koululaisilla . Kappaleeseen 3 FRVK:n muuntautuminen pragmaatisessa kommunikaatiossa kuuluu artikkelit Etikettiviestinnässä muutoksia venäjänkielisessä diasporassa Suomessa , Venäjän kielen käyttö funktionaalisesti rajoitettuna kielenä ja kommunikaation epäonnistumisen tyypit sellaisessa tilanteissa ja Funktionaalisesti dominoivan ja funktionaalisesti rajoitetun kielen suhde bilingvalisessa puhesysteemissä . fi
dc.description.abstract I Olga Pussinens forskning “Funktionellt begränsad ryska: förändringar i språkkontakt, variationer i språkmedvetandet och olika typer av kommunikation” undersöks fenomenet funktionellt begränsad ryska (FBR). Författaren definierar tvåspråkigheten som ett alldagligt kommunikativt system till vilket hör två bilingvistiska kategorier: funktionellt dominerande och funktionellt begränsande. Avhandlingen omfattar en komplex analys av funktionellt begränsat bruk av ryska inom Ryssland (i Mordovien) samt utanför (inom den rysktalande diasporan i Finland). Avhandlingen beskriver olika sätt att tillägna sig FBR och användning av FBR på olika nivåer: lexikaliskt-grammatikaliskt, kognitivt-psykologiskt och sociologiskt-pragmatiskt. Som källmaterial används intervjuer som utförts av författaren samt resultat från experiment baserade på fri association. Kapitel 1 “Transformering av FBR:s lingvistiska nivåer” består av artiklarna: “Hemspråk. Strategierna i att använda ryska som andra språk i den ryska diasporan i Finland”, “Särdrag i språkförhållandet och det ryska språkets situation i Mordovien” och “Särdrag i de ryska vokalernas uttal i erzyanernas bilingvistiska tal.” Kapitel 2 “Transformation av FBR:s kognitiva nivå: balans och dynamik i den tvåspråkiges thesaurus” består av artiklarna: “Formningen av den tvåspråkiges associativt-verbala nätverk i samverkan mellan det ryska och det finska språket” och “Särdrag i formationen av språkmedvetande hos rysk-finska skolelever.” Kapitel 3 “Transformation av FBR i praktisk kommunikation” innehåller artiklarna: “Förändringar i etikettkommunikationen hos de rysktalande i diaspora i Finland”, “Användning av ryska som det funktionellt-begränsade språket och misslyckanden av kommunikation i dylika situationer” och “Förhållandet mellan funktionellt dominerande och funktionellt begränsade språk i ett tvåspråkigt talsystem.” sv
dc.format.mimetype application/pdf fi
dc.language.iso ru
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-1988-9 fi
dc.relation.isformatof Unigrafia: Helsingin yliopisto, 2016 fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject venäjän kieli fi
dc.title Функционально-ограниченный русский язык : контактные разновидности, вариативность языкового сознания и типы коммуникации ru
dc.title.alternative Funktionellt begränsad ryska : förändringar i språkkontakt, variationer i språkmedvetandet och olika typer av kommunikation sv
dc.title.alternative Functionally limited Russian language : Contact varieties, variations in language consciousness and diverse communication types en
dc.title.alternative Funktionaalisesti rajoitettu venäjän kieli : kontaktisia muunnoksia, kielentajunnan variaatiota ja kommunikaation lajeja fi
dc.title.alternative Funkcional'no-ograničennyj russkij âzyk : kontaktnye raznovidnosti, variativnost' âzykovogo soznaniâ i tipy kommunikacii ru
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (sammanläggning) sv
dc.ths Mustajoki, Arto
dc.ths Protassova, Ekaterina
dc.opn Yelenevskaya, Maria
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ФУНКЦИОН.pdf 34.93Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record