Studerande migrantarbetare : En studie i produktionen av en prekär och rasifierad arbetskraft i Finland

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201604159683
Title: Studerande migrantarbetare : En studie i produktionen av en prekär och rasifierad arbetskraft i Finland
Author: Maury, Olivia
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201604159683
http://hdl.handle.net/10138/161223
Thesis level: master's thesis
Discipline: Sociology
Sosiologia
Sociologi
Abstract: This master's thesis examines extra-European international students as an important part of the migrant labour force in Finland. Student migration is one of the fastest growing forms of migration today. Student migrants have principally been discussed in relation to education policy, human capital and the unwanted brain drain has been underlined. Aspects outside of the education-related have been studied less and for example wage work done by non-European students with a student visa in Finland has been ignored to a large extent. This thesis builds over the gap between the administrative migration-categories student-migrant and migrant-worker. Accordingly, the main subjects in this thesis are named student-migrant-workers. Emphasis is also put on the racist structures these migrants are confronted with at work and in everyday life as well as on their social and legal position in Finland. The analysed material consists of seven semi-structured theme interviews with migrants from five different countries in Sub-Saharan Africa who came to Finland in order to study. The analysis departs from a critical perspective on borders that underline how borders, and extensions of these, function as control mechanisms within the migration administration. Today borders no longer constitute a clear dividing line between nation-states, but are instead flexible and located at the centre of the migrants lives. The extensions of borders the analysis emanates from, is the temporary residence permit the migrants have obtained and how it influences their possibilities of forming their life in a way they would want to. Since the residence permit implies certain requirements for the migrants and restricts their social and political rights, this scope is remarkably limited. The thesis illustrates how borders, in the form of the student s residence permits, produce a precarious labour force that is easy to exploit. As will be seen, most of those holding a student s residence permit have no other choice than wage working in order to avoid deportation. Because of the strict limitations, these migrants are produced as flexible workers that quickly can react to the demand on the labour market. The analysis also shows that boundaries are created on the basis of race , ethnicity and language and also influence the position on the labour market as well as the experiences of everyday life. The analysis is situated in a context of migration in contemporary capitalism and shows that borders produce new subjectivities that are possible to utilize in the current economic system. The temporariness the characterises the lives of the student-migrant-workers renders inclusion in society more difficult and questions in this way integration as analytical tool in contemporary migration research.Denna pro gradu-avhandling granskar utomeuropeiska internationella studeranden som en betydande del av migrantarbetskraften i Finland. Studerandemigrationen är en av de snabbast växande typerna av migration idag. Studerandemigranter har främst diskuterats i förhållande till utbildningspolitik och mänskligt kapital samt understrukit den ovälkomna kompetensflykten. Aspekter utanför de studierelaterade har utforskats lite och till exempel lönearbete de utomeuropeiska studerande med ett tillfälligt studerandevisum utfört i Finland har åsidosatts i hög grad. Perspektivet överlappar glappet mellan de administrativa migrationskategorierna studerandemigrant och migrantarbetare och huvudpersonerna i avhandlingen benämns studerande migrantarbetare. Betoning läggs även på de rasistiska strukturer dessa migranter berörs av i arbetet och i vardagen samt migranternas sociala och rättsliga position i Finland. Materialet som analyseras består av sju halvstrukturerade temaintervjuer med migranter från fem olika länder i subsahariska Afrika som kommit till Finland för att studera. Analysen utgår ifrån ett kritiskt perspektiv på gränser som understryker hur gränserna samt förlängningar av dessa fungerar som kontrollmekanismer inom migrationsadministrationen. Gränserna utgör idag inte längre en klar skiljelinje mellan nationsstater utan är flexiblare än så och befinner sig i centrum av migranternas liv. De förlängningar av gränserna analysen utgår ifrån är det tillfälliga uppehållstillståndet migranterna innehar och hur det inverkar på deras möjligheter att forma sitt liv så som de skulle vilja. Eftersom uppehållstillståndet ställer specifika krav på migranten samt begränsar deras sociala och politiska rättigheter i landet inskränks detta spelrum nämnvärt. Avhandlingen visar hur gränserna i form av uppehållstillstånd för studerande ger upphov till en prekär arbetskraft som är lätt att exploatera. Det framgår att de flesta med ett studerandevisum är tvungna att lönearbeta för att undvika utvisning. På grund av de stränga ramarna produceras dessa migranter som flexibla arbetare som fort kan svara på behoven på arbetsmarknaden. Analysen visar också att gränsdragningar görs på basis av ras , etnicitet och språk samt spelar in på positionen på arbetsmarknaden och på erfarenheterna av vardagen. Hela analysen placeras i en kontext av migration i den samtida kapitalismen och visar att gränserna ger upphov till nya subjektiviteter som kan utnyttjas inom systemet. Tillfälligheten i studerande migrantarbetarnas liv försvårar även inkluderingen i samhället vilket ifrågasätter integrationen som analytiskt redskap inom dagens migrationsforskning.
Subject: migration
studerande
arbete
gränser
prekaritet
rasism
subjektivitet
uppehållstillstånd
migration
students
labour
borders
precarity
racism
subjectivity
residence permits
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
studeran.pdf 1.108Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record