Education as Finland’s Hottest Export? : A Multi-Faceted Case Study on Finnish National Education Export Policies

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2092-2
Title: Education as Finland’s Hottest Export? : A Multi-Faceted Case Study on Finnish National Education Export Policies
Author: Schatz, Monika
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016-05-28
Language: en
Belongs to series: Research Reports of the Department of Teacher Education - URN:ISSN:1799-2508
URI: http://hdl.handle.net/10138/161277
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2092-2
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: This doctoral dissertation is a multi-faceted case study producing qualitative insights into Finland s education export policies. Drawing on education, anthropology, and critical intercultural studies, the dissertation is embedded in an interdisciplinary theoretical framework. The major contribution of this research is a critical approach that enhances understanding of Finland s newly emerging education export sector. The dissertation consists of a research summary and three original refereed studies (Schatz, 2015 and Schatz, et al., 2015, and Schatz, 2016). Conceptually and empirically, the research responds to the following research questions: RQ1: What is the context for the emergence of Finnish education export? RQ2: What are the motives and objectives of Finnish education export policies? RQ3: What is the Finnish education export product? RQ4: How do Finnish higher education institutions perceive their role as education exporters? RQ5: What kinds of ideologies underpin Finnish education export policies? The scope of the research concentrates on the Finnish education export context. In focus are two Finnish education export policy documents, published by the Finnish Ministry of Education and Culture in 2010 and 2013. The Finnish national education brand and empirical data gathered through questionnaires serve as supporting research data. The applied data analysis methods include Anderson s associative network memory model and Mayring s qualitative content analysis. Research literature on education export in other contexts is used to conceptually grasp the developments in Finland and to highlight differences and similarities between Finland and the international education export sector. Taken together, the findings suggest that Finland s education export ambitions are embedded in international tendencies towards the commodification of education. It is demonstrated that current Finnish education export policies are closely intertwined with public discourses on PISA rankings, Finland s national education brand, and structural changes in the Finnish higher education landscape. The data reveals a large gap between the education export policy goals and their implementation. Based on the findings, several challenges relating to the Finnish education export product and the role of Finnish higher education institutions as education exporters are highlighted. The dissertation problematizes the sustainability of Finland s education export sector and emphasizes the need for a critical debate on education export policy and practice. ________________________________________ Keywords: Education export, Finnish education, education policy dynamics, education branding, commodification of educationTämä väitöskirja on monitahoinen tapaustutkimus, joka tuottaa laadullisia näkemyksiä suomalaisen koulutuksen vientipolitiikasta. Ammentaen koulutuksesta, antropologiasta ja kriittisistä kulttuurienvälisistä tutkimuksista, väitöskirja on sulautettu poikkitieteelliseen teoreettiseen viitekehykseen. Tämän tutkimuksen merkittävä panos on kriittinen lähestymistapa, joka vahvistaa ymmärrystä Suomen nousevaa koulutuksen vientisektoria kohtaan. Väitöskirja koostuu tutkimuksen tiivistelmästä ja kolmesta alkuperäisestä, vertaisarvioidusta tutkimuksesta (Schatz, 2015, Schatz, ym., 2015, ja Schatz, 2016). Käsitteellisesti ja empiirisesti tutkimus vastaa seuraaviin tutkimuskysymyksiin: TK1: Millainen tausta on Suomen koulutuksen viennin synnylle? TK2: Mitkä ovat Suomen koulutuksen vientipolitiikan motiivit ja tavoitteet? TK3: Mikä on Suomen koulutuksen vientituote? TK4: Miten Suomen korkeakoulut käsittävät roolinsa koulutuksen viennissä? TK5: Millaiset ideologiat tukevat suomalaisen koulutuksen vientipolitiikkaa? Tutkimus keskittyy suomalaisen koulutuksen viennin taustoihin. Keskiössä ovat kaksi suomalaisen koulutuksen vientipolitiikka käsittelevää asiakirjaa, jotka Suomen Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut vuosina 2010 ja 2013. Suomen kansallisen koulutuksen brändi ja kyselyissä kerätty tieto tukevat tutkimusta. Käytettyjä tiedon analysointimetodeja ovat Andersonin assosiatiivinen muistimalli ja Mayringin laadullinen sisältöanalyysi. Tutkimuskirjallisuutta koulutuksen viennin taustoista käytetään havainnollistamaan kehitystä Suomessa ja korostamaan suomalaisen ja kansainvälisen koulutuksen vientisektorin yhtäläisyyksiä ja eroja. Yhdistettynä tulokset osoittavat, että suomalaisen koulutuksen viennin tavoitteet ovat yhtäläisiä kansainvälisten suuntausten kanssa kohti koulutuksen tuotteistamista. Tulokset osoittavat, että suomalaisen koulutuksen vientipolitiikka on sidoksissa julkiseen keskusteluun PISA-sijoituksista, suomalaisen koulutuksen brändiin ja Suomen korkeakoulutuksen rakennemuutoksiin. Data paljastaa suuren kuilun koulutuksen vientipolitiikan ja sen toimeenpanon välillä. Tulokset korostavat useita haasteita liittyen suomalaisen koulutuksen vientituotteeseen ja suomalaisten korkeakoulujen rooliin koulutuksen viejinä. Väitöskirja kyseenalaistaa suomalaisen koulutuksen vientisektorin kestävyyttä ja korostaa tarvetta kriittiselle keskustelulle koulutuksen vientipolitiikasta ja käytännöistä. ________________________________________ Avainsanoja: Koulutuksen vienti, suomalainen koulutus, koulutuspolitiikan dynamiikka, koulutuksen brändäys, koulutuksen tuotteistaminen
Subject: education
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
EDUCATIO.pdf 1.206Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record