Knowledge-based marine conservation in oil spill risk management

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2148-6
Title: Knowledge-based marine conservation in oil spill risk management
Author: Venesjärvi, Riikka
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences, Department of Environmental Sciences, Aquatic sciences
Helsingin yliopisto, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, ympäristötieteiden laitos
Helsingfors universitet, bio- och miljövetenskapliga fakulteten, miljövetenskapliga institutionen
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016-05-13
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2148-6
http://hdl.handle.net/10138/161292
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Maritime transport is an efficient way to ferry goods, oil, and chemicals but shipping poses a threat to marine ecosystems. Oil spills have a potential to extinguish or debilitate fish and wildlife populations and habitat types important to the marine ecosystem. In this thesis, I study the resources and methods for collecting data and knowledge about the adverse impacts of oil on sensitive species and habitat types. Furthermore, I study how ecological knowledge could be passed to decision-makers and how the risks should be communicated. Finally, I discuss future policy improvements and scientific needs for ecological knowledge in oil spill risk management. This forms a synthesis of what kind of ecological information is required for the environmental risk management and conservation of marine ecosystems under oil spill threat. The thesis includes five papers, where we develop methods to assess the environmental impacts of oil spills and the effectiveness of management practices to mitigate their adverse ecological effects. Improved strategies combine theoretical disciplines, such as population biology with practical oil spill response. The results demonstrate that environmental risk assessment models can be used to structure problems, integrate knowledge and uncertainty, and persuade decision-makers by visualizing the results. Since the objective of risk assessment is to synthesize information for environmental management and policy design, which should rely on the extensive use of scientific evidence, communication between academia and decision-makers is of great importance. The use of Bayesian networks would improve the current oil spill risk management in the Baltic Sea, since all the variables affecting oil spill risk can be presented in one framework in a transparent manner. Many geospatial services work as tools of informative policy instruments, as they deliver ecological data and knowledge for oil spill risk management. Researchers could also participate more often in the contingency planning or practical management of oil spills as experts. Thus, all the relevant knowledge could be integrated into the decision-making process. This thesis offers new insights into oil spill risk management in the Baltic Sea and provides examples showing how evidence-based management actions should be chosen and carried out in order to minimize the risks. Policy recommendations are also provided. First, in oil spill risk management, the marine ecosystem should be prioritized based on its conservation value, recovery potential and protection effectiveness. Second, because preventive measures against oil accidents are considered cost-effective, maritime safety should be increased, with stricter and regional ship inspection practices. The effects of policy innovations should be assessed using probabilistic policy-support tools.Rannikon luonto tulee priorisoida sen suojeluarvon, öljyn aiheuttaman tappion, lajien ja luontotyyppien palautumiskyvyn ja suojattavuuden perusteella. Meriliikenne on tehokas tapa kuljettaa tavaroita, kemikaaleja ja öljyä. Merenkulku kuitenkin uhkaa meriekosysteemejä, sillä alusonnettomuuksista aiheutuvat öljyonnettomuudet voivat heikentää tai hävittää lajeja ja niiden elinympäristöjä. Karttapohjaiset sovellukset voivat toimia neuvoa-antavina työkaluina suojelutoimien kohdistamisessa. Väitöskirja arvioi öljyonnettomuuksien aiheuttamia haitallisia vaikutuksia Itämeren luontoon ja tarkastelee millaisilla toimintamalleilla niitä voidaan pienentää. Työn viisi osajulkaisua pyrkivät vastaamaan kysymyksiin siitä, millaisin menetelmin öljyonnettomuuksien haittoja voidaan tutkia, miten tieto saaduista tuloksista voidaan siirtää päätöksentekoon ja kuinka riskinarviointia kannattaa kehittää. Väitöskirjatutkimuksessa on erityisesti arvioitu rannikon uhanalaisten lajien ja luontotyyppien palautumiskykyä ja suunniteltu työkaluja riskinhallintaan. Tulokset osoittavat, että todennäköisyyspohjaisten verkkomallien avulla tehty riskinarviointi voi auttaa jäsentämään ongelmia, huomioimaan epävarmuutta ja vakuuttamaan päätöksentekijöitä. Öljyonnettomuusriskien hallintaan tulee luoda uusi viestintäkulttuuri, jossa tutkijat voivat osallistua entistä enemmän torjunnan suunnitteluun. Tämä edistää merkittävästi tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Onnettomuusriskiä tulee myös hallita entistä tiukemmilla ja paikallisilla keinoilla. Itämeri on ainutlaatuinen ekosysteemi. Sen pohjoinen sijainti, pieni vesitilavuus, hidas veden vaihtuvuus ja pohjan hapettomuus tekevät alueesta herkän öljyn vaikutuksille. Suomen rannikon mataluus ja saariston rikkonaisuus lisäävät öljyn haitallisia vaikutuksia: matala vesisyvyys lisää eliöiden altistumistodennäköisyyttä ja öljyn pitoisuutta meressä, ja rannikon muoto tekee siitä haasteellisen öljyntorjunnalle. Itämeressä monet lajit elävät sopeutumisensa äärirajoilla ja ovat siksi herkkiä ympäristömuutoksille kuten öljyonnettomuuksille. Kansainvälinen merenkulkujärjestö onkin nimennyt Itämeren erityisen herkäksi merialueeksi.
Subject: akvaattiset tieteet
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
knowledg.pdf 1.400Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record